Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Školní družina > Vnitřní řád

Vnitřní řád

Vnitřní řád školní družiny

platný od 1.9.2014

 1. Obecná ustanovení

Na základě ustanovení §30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) v platném znění vydávám, jako statutární orgán školy, pro školské zařízení školní družinu tento Vnitřní řád školní družiny.

 

Tato směrnice určuje pravidla provozu a režim školní družiny (dále jen ŠD).

 

Zásady směrnice:

 • musí být vydána písemně
 • nesmí být vydána v rozporu s právními předpisy
 • nesmí být vydána se zpětnou účinností
 • vzniká na dobu neurčitou

 

2. Poslání školní družiny

 

Školní družina (dále jen ŠD) se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. ŠD tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků.

 

Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy, žáci druhého stupně mohou být zapsáni pouze, pokud to dovolí kapacita ŠD a schválí ředitelka školy.

 

 

3. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

 

 • žáci jsou povinni řádně docházet do ŠD a dodržovat vnitřní řád školní družiny.
 • zákonní zástupci žáka jsou povinni písemně informovat vedoucí ŠD o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na pobyt žáka v ŠD.
 • zákonní zástupci jsou povinni písemně oznámit změny v údajích, které jsou důležité pro bezpečnost žáka (např. změnu telefonního čísla).
 • žák se v ŠD chová slušně k dospělým i k jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických i provozních pracovníků školy.
 • žák chodí vhodně oblečen, s ohledem na plánované činnosti (je vhodné vybavit žáka převlečením na venkovní hry s ohledem na roční období).
 • žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, náboženství, má právo na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi platnými předpisy souvisejícími s jeho pobytem a činností v ŠD.
 • žák či jeho zákonný zástupce má povinnost každý úraz či škodu, ke které došlo při pobytu v ŠD hlásit vedoucí vychovatelce bez prodlení.
 • žák do ŠD nenosí předměty, které nesouvisí s výukou, které by mohly ohrozit zdraví jeho nebo jiných osob.
 • za osobní věci (hračky, mobilní telefony, notebook, a další) ŠD nepřebírá zodpovědnost.

 

4. Přihlašování a odhlašování žáků

 

 • rodiče přihlašují žáka do školní družiny předáním řádně vyplněného zápisního lístku vedoucí vychovatelce ŠD.
 • zápisní lístek musí být vyplněn oboustranně, včetně časů odchodu.
 • veškeré změny je rodič povinen ihned písemně oznámit.
 • pokud žák odchází jinak, než je uvedeno v zápisním lístku, musí být omluven zvláštní omluvenkou s datem a podpisem rodiče (vždy písemně, ne telefonicky!!!).
 • předem známou nepřítomnost žáka v družině rodiče oznámí písemně vychovatelce.
 • pokud to kapacita ŠD dovolí, lze žáka k pravidelné docházce přihlásit či odhlásit v průběhu celého roku.
 • v kompetenci ředitele školy je vyloučení dítěte pro neplnění či hrubé porušení řádu ŠD. Ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka z ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

 

5. Provozní doba

 

 • ŠD je v provozu od pondělí do pátku, v případě mimořádného volna bude provoz řešen operativně a vyvěšen na nástěnce ŠD.
 • provozní doba: ranní družina 6,00 – 8,00 hod                                odpolední družina 11,45-16,30 hod
 • v ranní a koncové družině jsou děti spojeny do jednoho oddělení, které se nachází v informačním centru (vedle ředitelny). Koncová družina se spojuje od 15,00 hod.
 • pokud žáka po skončení provozu ŠD nikdo nevyzvedne a neodchází samo, je vychovatelka povinna kontaktovat rodiče, v případě nevyzvednutí zajistí předání na Policii ČR.

 

6.Organizace činnosti

 

 • po ukončení vyučování žáka 1.třídy přivádí do ŠD dozor jídelny. Žáci 2. a 3. tříd přicházejí do ŠD v doprovodu dozoru jídelny. Vychovatelka ŠD za ně přebírá zodpovědnost až po jejich příchodu do prostor ŠD.
 • žáci jsou uvolňováni na nepovinné předměty a kroužky dle rozpisu rodičů. Žáci odchází bez doprovodu vychovatelky, která za ně až do příchodu z kroužku nezodpovídá. Totéž platí i pro uvolňování žáků do školní knihovny.
 • vypracování školních domácích úkolů ve školní družině není dovoleno.
 • za žáka, který byl ve škole na vyučování a do školní družiny se nedostavil, vychovatelka nezodpovídá.

 

7. Umístění ŠD

 

 • školní družina při svých činnostech využívá hernu ŠD, třídy nové a staré budovy, informační centrum, školní hřiště, tělocvičny, skleník, počítačovou učebnu, cvičnou kuchyňku a školní dílny.
 • o aktuálním umístění školní družiny jsou rodiče informováni nápisem na vstupních dveřích.

 

8. Poplatek za ŠD

 

 • viz směrnice k ustanovení výše úplaty za vzdělávání ve školní družině čj. 258-2014-ZŠ.

 

9. Chování žáků

 

 • žáci jsou vedeni k šetrnému zacházení s inventářem ŠD.V případě úmyslného poškození jsou rodiče povinni škodu odstranit nebo uhradit.
 • žáci jsou povinni dodržovat Řád školy a školní družiny, řídí se pokyny vychovatelky, bez jejího vědomí školní družinu neopouštějí.
 • na hodnocení a chování žáků ve školní družině se vztahují vyhlášky o základní škole (tj. napomenutí, důtka třídního učitele apod.)

 

10. Dokumentace ŠD

 

 • docházková kniha pro pravidelně chodící žáky
 • zápisní lístky pravidelně chodících žáků, jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny
 • přehled výchovně vzdělávací práce
 • docházkový sešit ranní družiny
 • celoroční plán činností
 • kniha úrazů ŠD

 

11. Pitný režim

 

 • žáci mají v průběhu celého pobytu v ŠD k dispozici čaj či jiný nealkoholický nápoj

 

12. Závěrečná ustanovení

 

 • předchozí znění této směrnice se ruší. Uložení směrnice v archívu školy se řídí Spisovým řádem školy.
 • směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a zveřejněním.

 

 

 

 

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI