Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Školní jídelna > Řád jídelny

Řád jídelny

 

   ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RAŠKOVICE

Raškovice 18, PSČ 739 04, pošta Pražmo, okres Frýdek-Místek

tel. 558 425 551, e-mail: zsraskovice@centrum.cz

                              e-mail:jidelnaraskovice@seznam.cz

 

č.j.:

 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY pro ZŠ a MŠ

 

Stravování je poskytováno v souladu se zák. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhl. 107/2008 Sb. o šk. stravování, zák. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhl. 602/2006 Sb. nahrazující vyhl. 137/2004 Sb. a Nařízení ES č. 852/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby, vyhl. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování, 114/2002 Sb. o FKSP, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územ. rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

 

-vstup do školní jídelny povolen          od        9.50 – 10.05 ( akce ,,Ovoce do škol“)

10.55 – 11.05 (vratka táců od ovoce)

-doba výdeje svačinek MŠ                           8.30- 9.00

-doba výdeje obědů MŠ                               11.00-11-30               

-doba výdeje obědů                                       11.45 – 14.00 hodin

-doba výdeje do nosičů                                 12.10 – 12.30 hodin

-doba výdeje  odpolední svačinky MŠ        14.00-14.30 hodin     

                                                                  

Pro ZŠ

-organizace poskytuje žákům ZŠ jedno hlavní jídlo dle stanovených norem po dobu jejich činnosti (přítomnosti) ve škole ve výši pořizovací ceny potravin.1x týdně si mohou vybrat ze dvou jídel. V době nemoci žák od druhého dne nepřítomnosti nemá nárok na oběd. Rovněž při ŘV není nárok na slevněnou stravu. Viz ,,Stanovisko MŠMT k problematice neodhlášené stravy“.

 

-věkové skupiny strávníků jsou zařazovány v souladu s vyhl. 107/2008 Sb. tzn.:dítě je zařazováno normativně dle věku, nikoliv dle tříd. Například žák 4. třídy, který během školního roku dosáhne 11 let, je normován jako žák 5. třídy. Stejně tak u 8. tříd, pokud žák dosáhne 15 let ve školním roce, je normování a cena obědu jako u žáka 9. třídy.

 

-organizace poskytuje zaměstnancům za úhradu sníženou o příspěvek z FKSP jedno hlavní jídlo během odpracované směny, pokud jejich přítomnost v práci trvá alespoň 3 hodiny. V době služební cesty, nemoci, dovolené zaměstnanec nemá nárok na zvýhodněnou stravu.

 

-pedagogický dozor ve ŠJ zajištěn dle rozpisu uvedeném na nástěnce.

 

-obědy se přihlašují v době určené vedoucí ŠJ 3 vyučovací dny ke konci měsíce na měsíc následující. Poslední vyučovací den v měsíci se stravenky neprodávají z důvodu uzávěrky. V případě nemoci je možno zakoupit obědy i mimo vyčleněné prodejní dny. Strávník platí hotově a dostává stvrzenku o zaplacení, nebo zřízením povolení inkasa . Pokud si strávník nezakoupí stravenky na dny, kdy chce již oběd odebrat, nemá na tento nárok – není normován.

-v případě neúspěšné platby inkasem, je nutno zaplatit hotově – u vedoucí stravování. (Neposílejte peníze na účet školy , bude vraceno zpět, jestliže nebude stravné  uhrazeno do konce předešlého měsíce, oběd  stravníkovi  nebude vydán ).

-odhlášky obědů se přijímají do 13.00 hodin předchozího pracovního (vyučovacího) dne na den následující, v případě pozdější odhlášky je nutno oběd vyzvednout, dítě má nárok první den nepřítomnosti ve škole. Pokud bude dál odebírat obědy v nepřítomnosti, zaplatí plnou cenu, tj. sledováno docházkou v třídní knize. (V pátek se odhlašuje na pondělí, takto nastaven program, proto nutno oběd vyzvednout). Odhlašování obědů bude možné i telefonicky 558425566 nahlášení čísla čipu a dnů, které chce strávník odhlásit, případně samostatně přiložením čipu přes terminál ve spojovací chodbě anebo přes internet adresa www.estrava.cz, kód školy 0209 (1. políčko číslo čipu bez nul, 2. políčko iniciály jména + č. čipu bez nul). Jídelníček je přístupný na internetu ZŠ.

 

-výdej obědů bude probíhat přes přiložení čipu u výdejního terminálu v jídelně ZŠ. V případězapomenutí čipu jde strávník na konec řady, a pak nahlásí p. kuchařce č. čipu, ta ověří, zda má strávník nárok na oběd. V případě ztráty čipu strávník je povinen nahlásit ztrátu vedoucí ŠJ a zároveň si zakoupit čip nový. (Není možno v průběhu výdeje jídla zadávat.č. čipu na terminálu, tím zdržovat výdej a zároveň špinit terminál).

 

-strávník při vstupu do ŠJ má umyté ruce, případně si je umyje v jídelně a nevstoupí do prostoru jídelny s venkovními boty. Vezme si připravený tác, příbor a postupuje k výdejnímu okénku. Polévku si vybírá stejně jako nápoj bez zadání čísla čipu, hlavní jídlo již s přiložením čipu na výdejní terminál.

 

-po jídle odevzdá použité nádobí do sběrného okénka a připravených nádob na použité příbory. Strávníci, kteří berou jídlo do jídlonosičů, mají je čistě umyté a rozloží si je na tácy vyčleněné pro jídlonosiče. S takto připraveným jídlonosičem postupují k výdejnímu okénku, kde jim je vydán oběd. Po převzetí jídlonosiče s obědem, použité tácy odevzdají do sběrného okénka. Dodržují výdejní dobu určenou pro jídlonosiče, aby nedocházelo ke křížení provozu s dětmi, tj. 12.10 až 12.30 hodin. Případné změny výdeje jsou informativně vyvěšeny 1 den předem.

 

-při stravování jsou strávníci povinni chovat se ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.

-problémy nebo připomínky k pokrmům strávníci hlásí vedoucí jídelny nebo dozorujícímu pedagogovi.

-strávník je povinen odebrat si celý oběd tak, jak to určuje potravinová norma.

-jídlo ze školní jídelny se nevynáší. Pokud je nutno odnesení jídla (z důvodu alergie či nemoci), je nutno ze strany rodičů informovat ved. ŠJ, případně dozor, že tak dítě bude činit.

-technické nebo hygienické závady (rozbití, vylití) hlásí strávník pedagogickému dozoru nebo kuchařce, která úklid zajistí.

-úraz, nevolnost ve ŠJ hlásí strávník pedagogickému dozoru nebo vedoucí ŠJ.

-jídelní lístek na následující týden je vyvěšen vždy na přístupové chodbě ke školní jídelně. A na www.estrava.cz. Připomínky možno nahlásit vedoucí

2.

 

 

Pro MŠ

 

Jídlo je poskytováno strávníkům dle stanovených norem ( Karásek 1-3).Věkové skupiny jsou zařazovány v souladu s bodem 4 přílohy č, 2 vyhlášky 107/2005 Sb.

– v ceně stravného je zahrnuta částka pro pitný režim denně.

– v době nemoci nemá strávník nárok na stravu od druhého dne nepřítomnosti, stravné je možno odhlásit vždy den předem do 13.30 hodin telefonicky 558 692 266, nebo nahlásit p. učitelce.

– první den nepřítomnosti strávníka je povinnost rodiče jídlo vyzvednout, jinak propadá.

– první den nástupu strávníka po nepřítomnosti je nutno dítě ohlásit, z důvodu normování stravy den dopředu .

– je povinnosti platit stravné včas, jinak nebude přijato k docházce v MŠ. Doba  prodeje je vždy vyvěšena na nástěnce vedle kanceláře ved. jídelny a na stránkách školy(www.zsraskovice.cz)

– organizace poskytuje zaměstnancům za úhradu sníženou o příspěvek FKSP jedno hlavní jídlo během odpracované směny, pokud jejich přítomnost trvá alespoň 3 hodiny. V době služební cesty, nemoci, dovolené zaměstnanec nemá nárok na zvýhodněnou stravu.

– dítě se přihlašuje na celý měsíc v kategoriích – CELODENNÍ, POLODENNÍ, SEDMI-LETÉ.

– jídelní lístek na následující týden je vyvěšen vždy v pátek na informační nástěnce a na stránkách školy www.zsraskovice.cz

 

  1. 9.2013

……………………………………………………………………………………………..

Mgr. Hana Kachlíková       Mgr. Barbora Pánková                    Bc. Ivana Kapsiová

ředitelka ZŠ a MŠ                   vedoucí uč. MŠ                          vedoucí stravování ZŠ a MŠ

 

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI