Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Aktuality - ZŠ > Světový den životního prostředí

Světový den životního prostředí

Světový den životního prostředí 2013 v raškovické škole

Jak pomáháme chránit životní prostředí i bez bradavických kouzel

Světový den životního prostředí jsme opět oslavili společně se školami na celém světě v rámci mezinárodních projektů Ekoškola, Litter Less a Les ve škole, jejichž koordinátorem v České Republice je Sdružení Tereza Praha.

K tomuto významnému dni jsme se připojili mnoholičným programem, který jsme vykouzlili pro svoje spolužáky, také pro naše rodiče a veřejnost. Bohužel jsme zapomněli zaříkávadlo proti lijákům a sychravému počasí, které náš ekotým objevil vloni ve stínu tří pamětných raškovických dubů, a museli jsme celý dvoudenní program přesunout dovnitř školy. Škola praskala ve švech, protože také probíhal Den otevřených dveří, ale nakonec se všechno podařilo.

1)      S odpady si víme rady

1Začali jsme v úterý 4. června druhou a třetí vyučovací hodinou. Naše Hermionky a Nevillové z 5. A učili děti z mateřských škol z Raškovic, Pražma a Vyšních Lhot jak třídit odpady a snižovat jejich množství, aby se nemusely stále více nafukovat skládky. ABRAKA kouzlo už dlouho nevydrží a skládky prasknou, odpadky se vznesou do vzduchu a zasypou všechny krásné a čisté zahrádky, lesy a školy a domky a řeky a hory. A to určitě nikdo nechce. Páťáci si připravili pro předškoláky miniprojekt S odpady si víme rady, protože si uvědomili, že je moc důležité učit se chovat šetrně k životnímu prostředí už od dětských krůčků a ježdění na skluzavce. Potom jako žáci a dospělí správně třídíme a přemýšlíme o tom, co a v jakých obalech kupujeme, chodíme pěšky, jezdíme na koloběžce a na kole, méně v autě více v hromadné dopravě, šetříme vodou a energií, a víme, že děláme užitečnou věc. Naši nejmenší nás překvapili. Věděli, co znamená zaříkávadlo s podivným slovem „kontejner“ a „recyklace“, správně přiřadili odpady k barvám odpadových nádob, dobře odhadli, který odpad je pro naše prostředí škodlivý. Vymysleli, jak si připravit správně zabalenou svačinku, aby z ní bylo co nejméně odpadů. A také nám nakreslili, jak vypadá les s černými skládkami, a povídali, jaký les by chtěli mít. Naše děti by kouzelný klobouk za jejich znalosti a správné zásady zařadil v Bradavicích určitě do Nebelvíru.

 

2)      Envikonference

2aPotom jsme se sešli na naší Envikonferenci, kterou tradičně pořádáme na závěr školního roku. Protože se do tělocvičny nevejdeme všichni, konala se v úterý pro žáky 2. stupně a ve středu pro žáky 1. stupně. V hodinové přehlídce naší celoroční práce členové našeho ekotýmu a další zástupci tříd představili a zhodnotili svoje projekty a aktivity. Připomenuli jsme si, co se nám podařilo, a uvědomili si, co je potřeba zlepšit. První třída nás pozdravila písničkou a přáníčky pro planetu Zemi, druháci – lesní průzkumníci vyprávěli o svých zážitcích v lese při ověřování nové metodiky Sdružení Tereza. Třeťákům jsme mohli závidět třídenní pobyt v lese pod Lysou horou nazvaným Za tajemstvím vody v lese, ale kamarádsky jim přejeme, aby se jim podařilo získat za celoroční práci ocenění Lesní třída v mezinárodním programu Les ve škole. Třída 4. A nám předvedla a připomenula svými plakáty a zprávou celoškolní akce Den bez aut a Den vody, které patří k tradiční tematickým dnům v našem ENVIROKU.

Žákyně 4. B a 7. A se ve svých prezentacích zabývaly odpady a zacházením s nimi, informovaly nás o činnosti Frýdecké skládky, kompostárny v Bruzovicích a třídírny odpadů v Lískovci, které navštívili sedmáci v projektu Litter Less. Tato slova v češtině znamenají „pryč s odpadky, méně odpadů“ nebo také „ukliďme si svět“ a vyjadřují heslo mezinárodní kampaně, do které je naše škola zapojena druhým rokem. Naším cílem je čisté životní prostředí a snížení množství odpadů. Díky prostředkům Litter Less jsme pořídili kompostér do naší školky, odpadové nádoby do areálu naší školy, uskutečnili jsme na jaře exkurzi na skládku a připravili přednášku pro veřejnost o odpadovém hospodářství právě k dnešnímu dni.

2bRychle jako ve famfrpálu se na naší envikonferenci střídal mikrofon v rukou účastníků konference, protože příspěvků bylo mnoho a čas rychle běžel. Při prezentacích o spolupráci s Centrem ekologických aktivit města Olomouce, o. p. s. Sluňákov nás zaujal vícedenní pobyt páťáků s programem nazvaným Zelený ostrov. Obdivovali jsme samostatnost a nápady žáků 5. B během celoškolního tematického dne Zlatá nit, kdy sami s použitím výukových materiálů Sluňákova projektu E – DUR vedli celý vyučovací den ve své třídě. Přírodovědci 6. B, kteří celoročně pracují v programu Les, nás pozvali do lesa na zajímavá místa a vysvětlili, jak se na lesní výpravy připravit. Že jsou velmi tvořiví a pracovití, jsme se mohli přesvědčit při celoškolním projektu Putování za čistou vodou, na kterém spolupracovali především se žáky 7. a 8. ročníku. Připravili jej v rámci mezinárodního projektu Evropské školy pro čistou vodu. Při průzkumu potoků a řek v okolí školy vyhodnotili jejich stav na různých místech, zjistili, že Beskydy jsou významnou oblastí zdrojů pitné vody, které je potřeba chránit.  K prezentaci tohoto projektu žáky 7. B se připojila také třída 8. A informacemi, které získala na exkurzi v úpravně vody. Ve svém projektu se také zabývala vodní stopou a hledala možnosti, jak vodou šetřit.

Další prezentaci věnovaly žákyně osmého ročníku tématu biodiverzita neboli rozmanitost přírody. Nemáme kouzelnou hůlku, abychom odčarovali všechno, co naší přírodě škodí, a tak se snažíme pomáhat podle svých možností. K zlepšení stavu rozmanitosti v naší oblasti přispíváme dlouhodobým školním projektem Křídlatka v rámci spolupráce s organizátory projektu KÚ Moravskoslezského kraje Záchrana lužních stanovišť řeky Morávky a projektem Zajímavá místa Raškovic a okolí, ve kterém zpracováváme informace o významných lokalitách do projektu On – line informační systém chráněných území Moravskoslezského kraje II.  Dále se podílíme na ochraně přírody svou účastí v mezinárodních kampaních EAZA a MAYDAY, při kterých spolupracujeme se zoologickými zahradami v Ostravě a v Praze. Toto téma představujeme veřejnosti, vyrábíme předměty z recyklovatelných materiálů a výtěžek z jejich prodeje a z představení, která hrajeme návštěvníkům, věnujeme zoologickým zahradám na záchranu ohrožených druhů zvířat. Děvčata z 8. A poděkovala všem za přispění a pomoc, především naší družině i našim nepedagogickým pracovnicím, které nás opět podpořily v našem úsilí a dodaly nám krásné výrobky k prodeji.

Naše envikonference se v dalších příspěvcích opět věnovala tématu les. O celoškolním Dni Země hovořily dvě z jeho organizátorek z osmého ročníku. Naši každoroční činnost v programu Les ve škole nedovedeme představit bez spolupráce s pracovníky Lesů České Republiky. Ke Dni Země připravila třída 8. A s vyučujícími 2. stupně v lese nad Pražmem pro žáky 4. – 8. ročníku naučnou stezku s lesními disciplínami nazvanou Lesohrátky. Výběr trasy, odbornou konzultaci a zajištění tří stanovišť opět zaštítili kamarádi lesníci, tentokrát pan Vrána a pan Blažek z Lesní správy Frýdek – Místek se sídlem v Morávce, kterým mnohokrát za vše děkujeme. Naučili jsme se měřit stromy, ověřili svou znalost lesního ekosystému, zásad ochrany přírody, lesní mluvy, prokázali dovednosti ve střelbě ze vzduchovky, řezání dřeva a sázení stromů. Na zpáteční cestě do školy jsme čistili přírodu od odpadků. Den Země v lese jsme si krásně užili.

V poslední prezentaci Tropické lesy se zamýšleli žáci 9. A nad příčinami jejich ubývání, uvedli, co dle svých možností dělají pro záchranu lesů, například že sázejí stromy. Krásné zážitky vykouzlily na závěr našeho programu tanečnice z 6. a 7. ročníku svým vystoupením. Naše setkání se vydařilo, příspěvky jsme odměnili potleskem a pochvalou. Je vidět, že umíme spolupracovat na svých projektech a pomáhat při ochraně životního prostředí. Na příští konferenci chceme zlepšit: přidat více času na příspěvky a konání konference, lépe rozmístit zesilovací aparaturu a naučit se mluvit do mikrofonu, aby bylo v prostoru tělocvičny dobře slyšet.

3)      Dílničky

3V páté vyučovací hodině mohli návštěvníci školy vidět praktické ukázky práce s recyklovatelným materiálem. Kroužek Šikulky předvedl a učil v družině plést z novinových ruliček nádoby, které nelze rozeznat od proutěných, družina vyráběla obrázky z papírové mozaiky, zápichy z čajových sáčků a ze žárovek a provázků ozdobné hrušky. 5. A pokračovala se žáky prvního a druhého ročníku na svém programu Víme si rady s odpady. Žáci 3. B sázeli vlastnoručně vypěstované květiny, které si také mohli zájemci zakoupit s popisem a návodem, jak se o rostliny starat.

 

 

4)      Přednáška „Nevyhazujme odpady“ k projektu Litter Less

4Pro veřejnost jsme v úterý 4. 5. odpoledne uspořádali v našem školním informačním centru přednášku o odpadech. Pan Jan Nezhyba ze Sdružení Arnika zdůraznil, že nejlepší odpad je ten, který nevznikne, připomněl mnoho důležitých zásad, jejichž dodržování při zacházení s odpady vede ke snižování jejich množství. Poskytl účastníkům také informační materiály, které vydalo Sdružení Arnika. Nejdůležitější je prevence, snažit se odpad nevytvářet. Když už odpad musí vzniknout, tak takový, který lze znovu využít. Bez recyklace a kompostování se již při snižování množství odpadů neobejdeme. Například recyklace PET lahví přináší 5.5 krát větší úspory oproti jejich spalování. Recyklací hliníku sice lze uspořit 90 – 95 % energie, ale je lepší se plechovkám a obalům z hliníku vyhýbat, protože těžba bauxitu a jeho zpracování má velmi nepříznivý vliv na životní prostředí. Odpad, který není možné opravdu nijak zpracovat, je možné energeticky využít, ale spalování je nejdražší způsob likvidace odpadů a navíc se toxické látky ze spaloven dostávají do prostředí. Na posledním místě odpadové pyramidy je skládkování. Naše spolužáky z osmého ročníku překvapilo, že u nás sice máme málo odpadů vzhledem k ostatním státům v Evropě, ale nejhůře třídíme, na skládkách končí kolem 68 % odpadů z domácností. Přitom podle informací z roku 2011 svoz a uložení 1 tuny odpadu na skládku stojí obce průměrně kolem 2400 Kč, ale náklady na recyklaci papíru, skla a plastů po odečtení příspěvku na recyklaci obalů jsou poloviční. V roce 2010 připadlo na 1 obyvatele u nás 317 kg komunálního odpadu, z toho je možno vytřídit až 200 kg surovin. Jenže vytřídíme jen 50 – 80 kg. Mohli jsme pochválit naši obec Raškovice, která vybudovala společně s obcí Pražmo nový sběrný dvůr, na mnoha místech jsou umístěny sběrné nádoby na papír, sklo, elektro, plast a směsný odpad. Ale zajímalo by nás, jak třídíme, kolik procent odpadů se vozí na skládku. Zjistit tyto informace a porovnat je bude dalším úkolem pro náš ekotým v příštím období. Rada: přemýšlejme při nákupu – omezme množství obalů, pečlivě třiďme, plechovky můžeme odevzdat ve sběrně, textil věnovat na další použití nebo zpracování. Nebezpečný odpad odevzdávejme ve sběrném dvoře. A hlavně kompostujme bioodpad.

5)      Burza ještě použitelných věcí

Naše burza, kterou již pravidelně pořádají žáci 9. A s cílem snížit množství odpadů, se konala v přízemí naší školy 4. 6. odpoledne. Účastníci nabízeli předměty, které již nepoužívají, například hračky, boty, knihy, sportovní potřeby, a další věci, které mohou jiní ještě využít. Burza se konala do 16 hodin. Bohužel kouzelné hůlky byly ihned vyprodány.

6)      Návštěva Klubu seniorů Raškovic – anketa o třídění odpadů

6Odpoledne jsme navštívili schůzku Klubu seniorů Raškovic, kde jsme byli opět srdečně přijati. Našim občanům, babičkám, dědečkům a panu starostovi jsme předali pozdrav žáků naší školy, informovali jsme je o kampani Litter Less a požádali o vyplnění ankety o třídění. Také jsme je pozvali na přednášku o úsporách energie a vody, kterou jsme připravili pro veřejnost na následující den. V anketě jsme se kromě jiného dozvěděli, že polovina těch, kteří dotazník vyplnili, by uvítala kontejnery na bioodpad, 39 % z nich by mělo zájem odevzdávat použitý olej z domácnosti, pětina účastníků by se zúčastnila exkurze zaměřené na odpadové hospodářství, kterou plánujeme uspořádat ve spolupráci s obcí pro žáky a občany. Jsme rádi, že máme ve svém snažení snižování množství odpadů podporu a těšíme se na další spolupráci.

 

7)      Přednáška „Úspora energie a vody v domácnosti“

7Další užitečná přednáška pro žáky, rodiče a veřejnost se konala ve středu 5. 6. v našem infocentru. Pracovník Zeleného centra v Třanovicích pan Baginský se zaměřil na úspory v domácnosti, kterými šetříme neobnovitelné zdroje energie, vodu a životní prostředí. Způsob vytápění domácnosti, vhodná okna a zateplení domů, volbu úsporných ventilů na radiátorech, výběr osvětlení, informace z energetických štítků, vhodné používání přístrojů v domácnostech, režim standby, údržbu chladniček a mrazících zařízení a mnoho dalších věcí bychom měli mít na mysli, jestliže chceme žít udržitelným způsobem života. Na závěr přednášky si zodpovězením kontrolních otázek účastníci ověřili svoje znalosti, obdrželi příručku o třídění odpadů a DVD „Objevte je!“ o skrytých úsporách v domácnosti, které vydala krajská Energetická Agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.

 

Závěrem

zNáš letošní Světový den životního prostředí jsme prožili aktivně, vzdělávali jsme se a učili jsme druhé, vyměňovali jsme si informace a zkušenosti, přemýšleli jsme o zodpovědnějším způsobu života s ohledem k našemu životnímu prostředí. Krásným dárkem k tomuto dni jsou pro naše žáky 1. stupně nové odpadové nádoby, které navrhl a vybral náš Ekotým a žáci 7. A. Obecní úřad je nám pořídil za prostředky získané ze sběru elektrospotřebičů v naší obci, na kterém se také podílíme. Dvakrát ročně organizujeme sběrové dny, které se od tohoto školního roku konají v novém sběrném dvoře v říjnu a dubnu. Mnohokrát děkujeme, určitě budeme pečlivě třídit a hlavně snižovat množství odpadu.

Společně s našimi malými prvňáčky přejeme naší planetě, ať je zdravá a šťastná.

Z příspěvků žáků zpracovali žáci Ekotýmu a koordinátorka EVVO Dana Kuriplachová

img_0422

 

 

 

 

 

 

 

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI