Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Aktuality - ZŠ > Vyhodnocení preventivního projektu Buď v pohodě.

Vyhodnocení preventivního projektu Buď v pohodě.

         Přestože prevence patří mezi hlavní pilíře školní strategie a škola se ji věnuje intenzivně a dlouhodobě, cítili jsme velkou  potřebu zintensivnit preventivní působení především na mladší žáky. Tak se zrodil náš letošní preventivní projekt pod názvem Bud v pohodě!, který byl financován z grantu MSK. Tento projekt není ojedinělý a navazuje na náš dlouhodobý záměr v oblasti prevence  a také na předešlé dva projekty Zachraň se! a Ubraň se!. Naším primárním cílem je cíleně a včas preventivně působit na žáky tak, aby se zvýšila pravděpodobnost životnosti pozitivních vzorců chování v pozdějším pubertálním věku a snížila „emocionální slepota a hluchota“  dospívajících. Navrhované projektové aktivity byly postaveny tak, aby včas ovlivnily hodnotovou orientaci dětí, jejich postoje a názory ještě dřív, než se s krizovými situacemi setkají v běžném životě.

Základem projektu Buď v pohodě! bylo 5 bloků (Buď v pohodě, Nikotikolik, Pomoz mi, Virtuální břídilové a jiná zvěřena, Zvládnu to sám), které se specializovaly na určité rizikové jevy. Každý blok měl dvě úrovně – jednu pro žáky druhou pro pedagogy ( většinou ve formě vzdělávání v určité oblasti prevence). Výuka v těchto dnech byla plně přizpůsobená potřebám projektu. Tentokrát byl projekt zaměřen  hlavně na mladší žáky  3.- 5. ročník . Ve spolupráci se staršími žáky byly připraveny  a realizovány některé části projektu. V této spolupráci jsme cíleně posilovali pozitivní vrstevnický vliv a vliv starších spolužáků na děti mladší, pro které jsou starší žáci přirozené autority.  V jednotlivých blocích projektu byly realizovány různé metody a formy práce tak, aby aktivity byly dostatečně atraktivní, srozumitelné, přizpůsobené věku dětí. (diskusní, situační, inscenační metody, didaktické hry, metoda problémového výkladu, metody názorně demonstrační, metody projektivní …)

Ke spolupráci při realizaci určitých části projektu byly přizvány odborné instituce a akreditované neziskové organizace: PPP – FM, Centrum nové naděje – FM,  Policie ČR-FM,  pracovníci krizových center,  AVE o.s.- Petrovice u Karviné, Nebuď oběť o.s. – Ostrava, HDS – Raškovice, instruktoři Juda, Adra-FM, OÚ – Raškovice, rodiče žáků a další erudovaní odborníci a lektoři.

Projekt Buď v pohodě! vhodně doplňoval stálé aktivity školy v oblasti primární prevence. Jednoznačně vedl k pozitivním změnám klimatu školy (zlepšili se interpersonální vztahy ve školní komunitě, vztahy mezi žáky, mezi žáky a TU, vytvořily se velmi pozitivní vazby mezi žáky, rodiči, poradenským týmem školy, vedením školy, zlepšení komunikace mezi školou a rodiči…). V rámci projektu byli pedagogové proškolování v různých oblastech rizikového chování žáků, průběžně si tak zvyšovali své dovednosti, schopnosti, odbornost a kompetentnost na poli primární prevence. Projekt byl zaměřen na vybrané oblasti prevence – agrese, šikana a kyberšikana, alkoholismus a tabakismus, řešení běžných krizových a rizikových situací  v životě dětí a dospívajících… se zaměřením na preventivní působení na mladší žáky (3.- 5.třída). Povedlo se nám také intenzivněji angažovat členy školní komunity na preventivních aktivitách.

Realizace již třetího preventivního projektu přinesla plody v podobě trvajícího pozitivního klimatu školy (vyhodnocení dotazníků žáků a rodičů),  ke kvalitnější a včasnější komunikaci školy s rodiči žáků vykazujících rizikové chování, ke snížení počtu rizikového chování žáků, k odmítavým postojům mladších žáků k jakémukoliv agresivnímu jednání, k individuálnímu rozhodnutí žáků odmítat návykové látky a vážit si své zdraví…  Dlouhodobé kvalitní preventivní projekty poskytují velký potenciál, prostor a čas k efektivnějším výsledkům výchovné práce. Výsledky vidíme i v tom, že již čtvrtým rokem jsme na škole neřešili žádný problém se zneužíváním návykových látek, snížil se počet žáků s rizikovým chováním včasnou identifikaci a následnou okamžitou spolupráci s rodinou a odbornými institucemi (OSPOD, PPP-FM), většina pedagogů se vzdělává v oblasti prevence a dbá na základy etiky, morálky a slušného chování mezi žáky, zlepšila se vnitřní i vnější komunikace mezi členy školní komunity, zaznamenáváme i další drobnější úspěchy, které naši preventivní působení dělají smysluplným a potřebným.

Věříme, že vše dobré, co jsme do dětí “ zaseli“  po letech „sklidíme „v podobě slušných, úspěšných, empatických lidí, kteří si váži zdraví a důležitých lidských hodnot, žijí zdravým životním stylem, mají srdce na pravém místě a rozum k tomu, aby správně vyhodnotili a uměli se bránit případným životním problémům a nebezpečím.

 

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI