Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Základní škola > EVVO

EVVO

Náš envirok

Náš envirok zahrnuje naše celoroční environmentální aktivity, jimiž naši žáci přispívají k ochraně a zlepšování stavu životního prostředí, získávají potřebné znalosti a dovednosti pro udržitelný rozvoj společnosti na naší planetě a které jsou součástí osvětového působení školy v našem okolí. Zaměřují se na environmentální problémy v naší obci a regionu, zapojují se do mezinárodních projektů, spolupracují s rodiči, veřejností a jinými školami. V průběhu enviroku pracují na plnění cílů EVVO v rámci témat: senzitivita a vztah k přírodě, zákonitosti životního prostředí, environmentální problémy a konflikty, výzkumné dovednosti a znalosti, akční strategie.

Envirok 2012/13

Téma školního roku – udržitelná energie– navazuje na předchozí téma cesta k udržitelnému rozvoji a odpovídá zaměření mezinárodního roku 2012 a 2013 stanovených OSN. Naše hlavní konkrétní cíle: rozvíjení kompetencí žáků a uskutečňování kroků v ekologizaci školy potřebných k udržitelnému způsobu života v oblasti odpadů a energie, vytváření zodpovědného vztahu žáků k lesu a životnímu prostředí a jejich zapojení do zkoumání a řešení environmentálních problémů v okolí školy.

Naše škola se ve školním roce zapojila do dlouhodobých mezinárodních environmentálních programů Ekoškola, Litter Less a Les ve škole, jehož koordinátorem je Sdružení Tereza Praha a do celostátního programu  Recyklohraní. Hlavním tématem a cílem výuky, našich projektů, školních aktivit a akcí pro veřejnost byl udržitelný rozvoj, v němž jsme se zaměřili na  témata odpady, energie, ochrana biodiverzity, les, voda a prostředí školy.

Uskutečnili jsme celoškolní tematické  dny : Den bez aut, Den stromů, Světový den Ekoškol, Den vody, Zlatá nit, Den Země a Světový den životního prostředí.

Ekotým žáků školy se úspěšně přihlásil k výzvě  Zapojte se a k účasti v mezinárodním projektu Litter Less a získal finanční prostředky 15000 a 9000 Kč, které byly využity v rámci ekologizace provozu školy.

Na téma ODPADY jsme se celoročně zaměřili v projektu Litter Less, ve kterém jsme naplňovali cíle environmentální výchovy naší školy. Žáci se podíleli na řešení odpadové problematiky v obci,  předávali znalosti a dovednosti mladším žákům jak zacházet s odpady a snižovat jejich množství,  svým jednáním se podíleli na snižování zátěže životního prostředí vlivem nesprávného chování člověka. Jednotlivé třídy v průběhu školního roku uklízely areál školy, třídily odpady na osm složek: plast, papír, organický odpad, hliník, elektrospotřebiče, baterie, sklo, nebezpečný odpad, vyrobily si  nádoby na papír, v úvodu školního roku si se svými třídními učiteli stanovily zásady zacházení s odpady. Vedení školy vybavilo další dvě místa na chodbách barevně odlišenými velkoobjemovými nádobami na  plast, papír a organický odpad. Další nádoby na tříděný odpad byly zakoupeny do tříd 2. stupně dle návrhu žáků Ekotýmu a 7.A za prostředky získané v kampani Litter Less. Celoročně jsme třídili bioodpad a ukládali jej do kompostéru nebo na školní kompost. V této kampani jsme zakoupili a  žáci 5.A předali žákům mateřské školy  kompostér, který instalovali v areálu školky při příležitosti Dne stromů. Abychom pozitivně ovlivnili chování návštěvníků školy a snížili míru znečišťování areálu školy odpadky zakoupili jsme a instalovali označené odpadové nádoby pro třídění odpadů na 5 složek  na viditelném místě. Žáci prvního stupně sbírali baterie do krabiček objednaných Ekotýmem v programu Recyklohraní, celé škole se podařilo odevzdat přibližně 65 kg baterií. Úspěšně jsme se také zúčastnili výzvy Věnuj mobil. Do zpětného odběru kolektivního systému Asekol  jsme předali 435 kg elektrozařízení – z toho bylo 43 kg drobných elektrozařízení, 8 kusů televizí a 19 kusů monitorů, uspořili jsme tak 5,13 MWh elektrické energie a snížili jsme produkci nebezpečného odpadu o 4,83 t. V programu Recyklohraní žáci také zpracovávali v průběhu roku zadané úkoly, velice zdařile se žákům 9. ročníku podařilo objevit a nahlásit černé skládky v obci, žákům 5. a 6. ročníku ztvárnit návrh ekovlajky.  V  oblasti odpadového hospodářství jsme prohloubili spolupráci s obcí Raškovice. Se svolením obce pan školník upravil otvory kontejneru na papír tak, aby žáci mohli lépe do něj vysypávat odpadové nádoby. Tradiční sběrové dny pro žáky rodiče a veřejnost žáci uspořádali dvakrát v tomto školním roce v novém Sběrném dvoře obcí Raškovice a Pražmo, k jehož slavnostnímu otevření přispěli úvodním programem a představením kampaně Litter  Less, aneb méně znamená více, pryč s odpadky a ukliďme si svět. Obec věnovala žákům 1. stupně  naší škole u příležitosti Dne životního prostředí trojdílné koše na tříděný odpad, které zakoupila za prostředky získané v rámci sběrových akcí. Pro žáky a občany obec vyhlásila soutěž ve sběru papíru. K rozšíření znalostí žáků o recyklaci a skládkování odpadů přispěla exkurze do sběrného dvora v Zeleném centru v Třanovicích na podzim 2012 a exkurze na Frýdeckou skládku na jaře 2013, které absolvovali žáci 7. ročníku. Doprava žáků byla hrazena z prostředků Litter Less. Pro vzdělávání žáků a veřejnosti ekotým zorganizoval přednášku Sdružení Arnika Nevyhazujme odpady. Žáci 5. A přispěli k výuce dětí mateřských škol Raškovic, Pražma a Vyšních Lhot svým miniprojektem o odpadovém hospodářství  ke Světovému dni životního prostředí v červnu 2013. Na tento tematický den byli pozváni také rodiče a veřejnost. Na envikonferenci se mohli dozvědět o celoroční práci žáků na environmentálních projektech, zúčastnit se dílniček, kde žáci vyráběli výrobky z přírodního a recyklovatelného materiálu, zakoupit si rostliny vypěstované žáky 3. B a zúčastnit se burzy ještě použitelných věcí, kterou pořádala 9.A. Žáci se v průběhu školního roku zaměřili na čištění prostředí od odpadků, tuto postoje ovlivňující činnost zařadili v rámci tematických dnů celkem pět krát:  dvakrát při úklidu lesů kolem vodních toků ke Dni stromů, Dni vody, mapování křídlatky, Dne Země a žáci 5. ročníku při úklidu cyklostezky Green Way mezi Raškovicemi a Janovicemi. Žáci 3. ročníku čistili lesní studánky, o úklid kolem studánky u Kaple sv. Anny se postaral přírodovědný kroužek Ledňáček.

V tematické oblasti ENERGIE a VODA se žáci věnovali uskutečnění praktických kroků ke snížení spotřeby energie neobnovitelných zdrojů a vody. V rámci Dne bez aut téma zpracovávali písemně i výtvarně, připravili anketu o využívání dopravních prostředků, natřeli staré stojany na kola před školou a upravili jejich okolí, zabývali se spotřebou ropy a biopaliv. Na počátku školního roku třída 5. B opatřila vypínače a vodovodní baterie ve školní budově letáčky s výzvou k šetření, v průběhu zimního a jarního období žáci Ekotýmu  kontrolovali svícení a zatažené žaluzie o přestávkách i ve vyučování. Ekotým se žáky 5. ročníku získal ve výzvě Zapojte se pro svůj projekt Svítíme, ale šetříme prostředky na zakoupení 108 úsporných žárovek, připravil výstavu o historii elektrospotřebičů k Světovému dni ekoškol, v rámci tohoto dne proběhly v celé škole výukové aktivity zaměřené na šetření zdroji energie. Osmý ročník sestavil zásady šetření, žáci sedmého ročníku vytvářeli návrhy ekodomácnosti a vypravili se získat aktuální informace o využívání energie obnovitelných zdrojů do Zeleného centra v Třanovicích a bioplynové stanice v Horních Tošanovicích. Ke světovému dni životního prostředí se ve škole konala přednáška pro veřejnost, kterou připravili pracovníci tohoto centra. Energie vody, zpracování vody na pitnou a poznávání a ochrana vodních zdrojů byla náplní školního tematického  Dne vody 2013. Žáci 5. ročníku navštívili přehradu na Morávce, osmý ročník uskutečnil exkurzi na úpravnu vody ve Vyšních Lhotách, devátý ročník se dozvěděl mnoho informací o vodním hospodářství v obci na besedě s panem místostarostou. Žáci sedmého ročníku se na terénní exkurzi seznámili s úpravami potoka Vysutý s odborným výkladem lesníka pana Ing. Gabzdila. Pro žáky 1. stupně a MŠ připravili žáci 8.A vodní stezku se stanovišti v areálu školy, prezentaci, divadelní scénku, práci s mapou vodních zdrojů, výklad o vodní energii, testy a skládačky a vodní pokusy. Významným završením úsilí o ochranu vodních zdrojů v našem okolí bylo zpracování projektu žáků Putování za čistou vodou, na kterém se podíleli žáci 6. – 8. ročníku. Tento projekt přihlásili do mezinárodního projektu Evropské školy pro čistou vodu a získali v něm čestné uznání. Provedli orientační průzkum stavu vybraných vodních toků v okolí, zhodnotili jejich význam a možnosti rozšíření jejich ochrany. Spočítali si vodní stopu sebe své domácnosti a hledali cesty dalšího šetření vodou. K prohloubení motivace k chování žáků, které není zátěží pro životní prostředí, přispěly tematická výuka s využitím výukových materiálů Zlatá nit ( pro 5. – 7. r. ) a Udržitelný rozvoj ( pro 8. a 9. r.) Centra ekologických aktivit města Olomouce o. p. –  Sluňákov.  Žáci se zabývali globálními příčinami, problémy a možnostmi zlepšení situace v oblasti energie a využívání zdrojů planety. Dalším zdrojem informací, výukových celků a také motivací pro žáky je využívání Multimediální ročenky, kterou připravila agentura Cenia. Žáci ve výuce hledali aktuální údaje o životním prostředí, o jeho znečištění, využili také environmentálně zaměřené hry a testy, diskutovali o stavu životního prostředí a jak se na něm podílejí v různých oblastech své činnosti.

Téma LES je propojeno s výukou ve všech ročnících školy, případně je realizováno prostřednictvím celoškolních tematicky zaměřených dnů. Pokračovala spolupráce se Sdružením Tereza Praha na ověřování nových metodik programu Les ve škole. Po loňském šestém ročníku nyní na pilotování pracovaly třídy druhého ročníku. Jejich poznatky jsou důležitým příspěvkem k vytvoření celostátního programu. Podle nových metodik letos celoročně pracovaly třídy třetího a šestého ročníku, žáci tříd 3. A, 3. B a 6. B zaslali závěrečné zprávy a výsledky své činnosti a společně se žáky 2. A a 2. B získali certifikát Lesní třída. V letošním roce byly nově zařazeny vícedenní terénní pobyty žáků tříd pracujících na tomto tématu, třetí třídy odhalovaly Tajemství vody v lese v Malenovicích pod Lysou horou, 6. B zkoumala les na Zlatníku a tvořila projekt Proč do lesa. Vícedenní pobyt je velmi vhodnou formou pro realizaci řady aktivit při práci žáků na tomto mezinárodním programu a naplňování průřezového tématu environmentální výchova ve výuce žáků. K Lesu ve škole naše škola připravila dva tematické dny. Výuka o stromech a péče o stromy v okolí školy byly náplní Dne stromů v říjnu 2012. Žáci 5. A pro žáky MŠ připravili program o stromech, 6. B sadila lípy ve Školním lesíku, který před tím ve spolupráci s pracovníky OÚ Raškovice vyčistila od buřiny, žáci 8. A ošetřili stromy zasazené ve Vyšních Lhotách ve spolupráci s OÚ obce. Žáci 9. ročníku představili svůj projekt o léčivých bylinách slavnostně otevřeli  stezku s výukovými tabulemi, které jsou umístěny ve školní zahradě.  Pro rodiče a veřejnost připravili odpoledne k tomuto dni žáci společné sázení stromků v lese nad Pražmem a v informačním centru školy přednášku o léčivých pupenech  – Gemmoterapie. Na jaře 2013 se žáci 6. – 8. ročníku zúčastnili výukového programu o stromech v Lesní škole v Ostravě v Bělském lese. Doplnili si své poznatky o práci lesníků při výchově lesa, určovali stáří stromů, věnovali se pobytovým znamením. Významnou příležitostí tyto znalosti ověřit byl program ke Dni Země. Žáci 8. A ve spolupráci s pedagogy 2. stupně a pracovníky Lesní správy Frýdek – Místek se sídlem na Morávce připravili Lesohrátky pro žáky 4. – 8. ročníku. N stanovištích v lesním terénu žáci sázeli stromky, měřili stromy, stříleli ze vzduchovky, testovali své znalosti o ochraně přírody, lesomluvy, poznávali lesní organismy, určovali stromy podle dřeva a dřevo také na míru řezali. Na závěr přispěli ochraně přírody čištěním lesa.

Téma zlepšování PROSTŘEDÍ ŠKOLY rozvíjeli žáci ve spolupráci s vyučujícími a vedením školy při výzdobě školy svými výtvarnými a řemeslnými pracemi, starostí o vybavení a výzdobu tříd, vybudováním naučné stezky o bylinách, péčí o areál školy, vybavením záhonků skleníkem, družina péčí o školní skleník.

BIODIVERZITA a její ochrana je téma, které se naše škola snaží realizovat především prakticky s viditelnými výsledky. Prolínají se s tématem les a voda a prostředí školy. Uskutečnili jsme přednášku pro 6. ročník o obojživelnících a plazech, pro žáky školy a okolních škol a mateřských školek program o dravcích. Pro veřejnost jsme ve spolupráci s Malou galérií Raškovic vytvořili výstavu Poklady beskydské přírody, která se v prostorách galerie konala až do konce října 2012. Žáci přispěli svými fotografiemi zajímavých míst, chráněných lokalit a organismů, výtvarnými pracemi. Dalším přínosem ke zviditelnění tématu byl projekt Okolím Morávky ZŠ a MŠ Raškovice ve spolupráci s MSK a Českým svazem ochránců přírody uskutečněný v rámci projektu turistické informace do mobilu a projektu On  Line II.  Žáci vyfotografovali zajímavá místa v okolí školy a řeky Morávky, a zpracovali texty o těchto místech, které si na internetu prostřednictvím mobilu mohou přečíst návštěvníci Beskyd i uživatelé internetu na stránkách taggmanager.  Pracovníci ČSOP Onyx pak provedli instalaci štítků se čtvercovými kódy na dvanácti místech, která žáci v tomto projektu navštívili a propagují.  Navazujícím způsobem jak informovat veřejnost o ochraně rozmanitosti beskydské přírody bylo vydání školního kalendáře na rok 2013, ve kterém se žáci zaměřili také na chráněné druhy a místa. O přírodě a ochraně životního prostředí se žáci pátého ročníku vzdělávali ve Sluňákově na týdenním pobytu. Vybrali si program Zelený ostrov, který jim přiblížil vznik života v prostředí sopky, uvědomili si vztahy mezi organismy a prostředím. Praktickou ochranou naší původní přírody je realizace dlouhodobého školního projektu Křídlatka. V květnu proběhlo mapování výskytu této invazní rostliny na březích Morávky od pily po jez v Raškovicích a na levém břehu Mohelnice. Ve spolupráci s rodiči byly získány také další údaje prostřednictvím ankety které poskytujeme organizátorům krajského projektu Záchrana lužních stanovišť řeky Morávky. Mezinárodní dosah v oblasti ochrany biodiverzity má také aktivní zapojení se žáků do kampaní EAZA. Naši žáci připravili v říjnu prodej výrobků  a program ke Dni zvířat a v květnu v rámci South Asia EAZA Campaign a May Day v zoologických zahradách v Ostravě a Praze. Zajímavé výrobky také vytvořily děti v družině a obětavé zájemkyně z řad provozních zaměstnankyň školy. Získané prostředky žáci věnovali zoologickým zahradám, které je zasílají na potřebné účely.

Spolupráce s organizacemi a institucemi zabývajícími se ochranou přírody a veřejností:

žáci spolupracovali s OÚ Raškovice – besedy, sběrné dny, čištění prostředí. S ČZS:  podíleli se na přípravě podzimní zahrádkářské výstavy v Raškovicích výtvarnými pracemi a fotodokumentací společných aktivit na školních projektech. S ČSOP : tvorba taggů a fotografií v krajském projektu. S CHKO Beskydy: žáci přírodovědného kroužku Ledňáček se zapojili do soutěže týmů Beskydský patriot, obsadili 4. místo. Se ZOO Ostrava: kampaně na ochranu zvířat dvakrát ročně, účast žáků na konferenci o poslání zoologických zahrad, účast žáků v soutěži velká cena ZOO, se Zoo Praha: práce na kampani k záchraně ohrožených druhů jednou ročně. L ČR: pracovníci pomohli žákům při organizaci Lesohrátek, žáci sázeli stromy, pečovali o les, pro lesní zvěř sbírali lesní plody. S Klubem seniorů Raškovic: žáci a koordinátorka EVVO pravidelně informovali o projektech žáků, zvali seniory na školní akce, předávali materiály projektů připravené pro veřejnost.  Sdružení Arnika, Zelené centrum Třanovice – přednášky, besedy. CEA Sluňákov: týdenní pobyt žáků 5. r., ve výuce 5. – 9. r. využití výukových programů Zlatá nit, Udržitelný rozvoj. Agentura Cenia  ověřování Multimediální ročenky ve výuce.

Další akce pro veřejnost:

V rámci Dne Země žáci mimo výuku uspořádali KONCERT PRO PLANETU ZEMI v kulturním sále Maryčka ve Vyšních Lhotách, kde vystoupili současní i bývalí žáci školy.

Ke Světovému dni životního prostředí 4. a 5. 6. žáci ekotýmu ve spolupráci s ostatními žáky uskutečnili celoškolní ENVIKONFERENCI, kde představili a zhodnotili svoje aktivity, projekty a spolupráci na nich v průběhu školního roku 2012/2013.

Koordinátorka EVVO  Dana Kuriplachová

 

Envirok 2011/12

Dlouhodobé projekty

–        Křídlatka

–        Zdravá půda – zdravá zahrada

–        Miss studánka

–        Školní lesík

–        Ochrana ohrožených druhů organismů

Krátkodobé projekty

–        Zelený strážce

–        Zelené místo pro výuku i relaxaci

–        Sázíme stromy

–        Svítíme, ale šetříme

–        Méně topíme, více šetříme

–        Zajímavá místa Raškovic a okolí

Spolupráce s rodiči, veřejností, organizacemi zabývajícími se chranou přírody

–        MsK

–        OÚ

–        Lesy ČR

–        CHKO Beskydy

–        ČSOP

–        ČSO

–        ČZS, Senioři Raškovic

–        ZOO

Mezinárodní environmentální programy

EKOŠKOLA

EKOKODEX

–        EKOTÝM

–        ODPADY

–        PROSTŘEDÍ ŠKOLY

–        VODA

–        ENERGIE

–        DOPRAVA

–        ŠETRNÝ SPOTŘEBITEL

–        BIODIVERZITA

LES VE ŠKOLE

TÉMATA

RECYKLOHRANÍ

Kampaň LITTER LESS

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI