Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Základní škola > EVVO > Les ve škole

Les ve škole

 V Praze 24. června 2014

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

velmi si ceníme Vaší účasti v programu Les ve škole v letošním školním roce. Tento program je součástí mezinárodního programu LEAF (Learning about Forests) probíhající v 21 zemích celého světa a zaštítěného mezinárodní vzdělávací organizací FEE (Foundation for Environmental Education).

Ve školním roce 2013/14 je v programu Les ve škole zapojeno 370 vzdělávacích zařízení. Těší nás, že podporujete svého školního programového koordinátora.

Na tomto místě bychom rádi ocenily jeho práci, vyzdvihly velké odhodlání a snahu zprostředkovat žákům přímý kontakt s přírodou, zažívat s nimi výuku venku, učit děti interaktivním způsobem o ekosystému lesa podle předem připravených metodik, učit je kriticky myslet a rozvíjet se s přihlédnutím k tomu, jaké jsou jejich individuální schopnosti, nápady, otázky. To vyžaduje nejen větší časovou přípravu, nasazení a sebevzdělávání, ale zejména obrovskou trpělivost a lásku ke své profesi.

V novém školním roce také budeme pilotovat metodiku pro 8. třídu a naši odborníci začínají vytvářet verzi pro prvňáčky.

Každoročně připravujeme pro pedagogy lesní setkání a semináře akreditované MŠMT. Naše semináře jsou pro koordinátory programu neocenitelné, dostanou od nás přímou podporu, informace a inspirace, jak s naším programem pracovat.

Budeme se těšit na další spolupráci s Vámi a Vaším učitelem a přejeme Vám příjemné odpočinkové léto,

Alena Kohoutová, Barbora Landová a Dana Mejsnarová

koordinátorky programu Les ve škole

MEZINÁRODNÍ PROGRAM LES VE ŠKOLE.

Prací v program Les ve škole naše škola pokračovala v rozvíjení žáků k přírodě, na propojení výuky naplňující rámcový a školní vzdělávací program společně s upevňováním výstupů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s vlastními zážitky a zájmy žáků. Žáci se v tomto školním roce opět věnovali poznávání a zkoumání lesa při vycházkách a exkurzích, besedách, při akcích zaměřených na pomoc lesu. Zorganizovali pro veřejnost sázení stromů v okolních obcích, pro žáky okolních škol připravili v terénní akci věnovanou lesnímu ekosystému a lesnímu hospodářství. Žáci a učitelé naší školy se připojili u příležitosti Světového dne míru vyhlášeného OSN k celosvětovému sázení Stromu pro mír, pozvali také rodiče a veřejnost. Třídy 6. B a 9. A ve spolupráci s provozními zaměstnanci školy připravily místo v areálu školy k sázení, kterého se zúčastnili svým programem a prací žáci druhého až devátého ročníku. Všichni svou účastí vyjádřili názor, že naše životní prostředí je pro ně důležité a že stromy představují symbol čistého a zdravého ovzduší a záchrany života na planetě.

Vysázením stromu pro mír upozornili na význam světového míru a ochrany životního prostředí. Pro doplnění výuky žáků 1. stupně v rámci prvouky a přírodovědy proběhly beseda o šelmách (p. Bojda, Hnutí DUHA) a výukový program o lesních organismech (lesní pedagog a ornitolog p. Závalský, ČSOP Nový Jičín). Počet hodin přírodovědy ve 4. a 5. ročníku (1 vyučovací hodina týdně) je nízký, proto pro environmentální vzdělávání žáků o prostředí a lesních ekosystémech měl opět velký význam environmentální týdenní pobyt žáků 5. ročníku ve Sluňákově – v Centru ekologických aktivit města Olomouce, o. p. s. nazvaný Zelený ostrov, dále pak aktivity v rámci celoškolních tematických dnů, např. Den stromu a Den vody.

Žáci druhého stupně se věnovali programu Les ve škole ve výuce přírodopisu, při níž byla v 6. ročníku využita metodika k programu zpracovaná koordinujícím Sdružením Tereza Praha, ostatní navazující metodiky pro druhý stupeň zatím nejsou vytvořeny. Žáci 6. A a 6. B zkoumali les a jeho souvislosti v terénu ve školním lesoparku a okolí lesní učebny, na společných výpravách – exkurze Naučná stezka Frýdecký les, vycházka na Kršle, výprava během dvoudenním pobytu na Zlatníku, výprava na Kotař a Ropičku, exkurze s ČSOP Salamandr v okolí řeky Morávky, na akci pro žáky 6. ročníku Lesní stezka a při celoročních vlastních výpravách na svá oblíbená místa v lese. Své poznatky o tom, jak se mají chovat v lese, prohloubili besedou o šelmách (p. Bojda, Hnutí DUHA), o plazech (p. Valko, CHKO Beskydy), obyvatelích lesa (p. Závalský, ČSOP N. Jičín). Žáci se podíleli na organizaci a realizaci žákovských projektů pro veřejnost Sázíme stromy a Stromy a spolupráce. Své zážitky, poznatky a pocity zaznamenávali do Lesního deníku, vytvořili sérii plakátů Proč do lesa a návrh výprav do lesa a vše prezentovali svým spolužákům a rodičům. Vyrobili encyklopedii Lesní ochránci a škůdci. Třída 6. B v rámci pracovní výchovy obnovila pocitovou stezku u lesní učebny, vyrobila dvě krmítka a tři budky pro ptáky, zpracovala popisy stromů v areálu školy, opravou a nátěrem starých skřínek ve třídě ušetřila dřevo, které by muselo být použito na výrobu nového nábytku. Třída 6. A také pracovala na školním pozemku a přispěla k péči o školní dřeviny.

Žáci splnili požadované výstupy mezinárodního programu a pro školní rok 2013/ 2014 získala 6. A a 6. B certifikát Lesní třída, zároveň se stali patronem části Nového pralesa na Ještědském hřebeni. Žákům 7. ročníku přinesla nové poznatky o biodiverzitě lesa exkurze s pracovnicemi ČSOP Salamandr věnovaná tématu záchrana lužních stanovišť v okolí řeky Morávky, při které zjišťovali stav břehové zeleně a rozšíření invazních rostlin v oblasti PP Skalická Morávka. Ve výuce přírodopisu zpracovali tematické plakáty o péči o ovocné stromy, zaměřili se na význam stromů v umělých ekosystémech. Zasázeli stromy ke Dni stromů a uklízeli lesní porosty v okolí břehů řeky Morávky, pečovali o školní dřeviny a ve výuce pracovní výchovy pracovali se dřevem. Třída 7. B dále pokračovala v projektu Školní lesík na levém břehu řeky Mohelnice, kde odstraňovala buřeň a dosazovala lípy. V druhém pololetí školního roku svůj aktivní přístup k environmentální výchově a osvětě projevila prací na vlastním projektu Křížem krážem přírodou, připravila návrhy dvou tabulí naučné stezky a informační materiál pro spolupráci se sponzory a obcemi.

Protože v loňském školním roce získala Certifikát Lesní třída, vypravila se na exkurzi podještědského Nového pralesa, jehož jsou spolu s dalšími Lesními třídami patrony. Výukový program pro ni připravilo Občanské sdružení Čmelák, se kterým koordinátor programu Les ve škole – Sdružení Tereza Praha – spolupracuje. Činnost 8. a 9. ročníku v programu Les ve škole byla orientována na praktickou činnost a osvětu při řešení environmentálních problémů a využití možnosti ovlivňování stavu životního prostředí. Společně se zástupci tříd 6. a 7. ročníku sestavili projekt Stromy a spolupráce, obrátili se na okolní obce a Lesy ČR se svým návrhem sázet stromy a prostřednictvím Sdružení Tereza získali finanční prostředky z projektů a programů Panasonic Tree planting project, Learning about Forests a Foundation for Environmental Education. U příležitosti Dne stromu 2013 žáci devátého ročníku zábavnou formou předali mladším žákům rady jak správně postupovat při sázení stromů a společně se žáky shrnuli důvody, proč je důležité sázet stromy. Třídní týmy si rozdělily úkoly k zajištění akce, vytvořily plakáty, pozvánky, domluvily se se zástupci obcí na spolupráci. První stupeň zpracoval téma ovocné stromy, družina přispěla sušením ovoce a přípravou ovocných jídel. V přírodopisu se žáci druhého stupně zaměřili na témata: škůdci a ochránci stromů, péče o stromy v průběhu roku, vitamíny z ovoce, stromy pro zdraví, zajímavé a málo známé stromy. Sázení stromků se uskutečnilo v pěti obcích: v Raškovicích, Pražmě, Krásné, Vyšních Lhotách a Nižních Lhotách, které také poskytly pomoc svých pracovníků. Celkem žáci, jimž v Raškovicích, Pražmě a Vyšních Lhotách pomáhaly děti mateřských školek, zasadili 100 ovocných, okrasných, lesních a půdu zpevňujících dřevin. Žáci 6. a 7. ročníku a třídy 8. B dalších 1000 stromů vysadili v lese pod odborným dohledem pana revírníka z blízké Lesní správy Frýdek – Místek. Projekt pokračoval jarním víkendovým sázením, do kterého se zapojilo 40 zájemců z řad veřejnosti. Společně se jim se žáky podařilo osadit druhou plochu na Kršlích na úbočí hory Prašivé tentokrát 400 sazenicemi buků. S realizací projektu seznámili žáci 8. B a 9. A rodiče a veřejnost formou prezentací a výstavkou výtvarných prací v rámci rodičovských schůzek, Světového dne ekoškol a při setkání žáků se členy Klubu seniorů Raškovic ve škole.

Tradiční formou práce žáků na programu Les ve škole bylo v letošním školním roce opět předávání poznatků mladším žákům. Žáci 9. ročníku ve výuce přírodopisu zorganizovali pro žáky 6. ročníku terénní Lesní stezku. Původní termín byl pro nepřízeň počasí přesunut na závěr školního roku. K přípravě některých disciplín žáci využili poznatky o práci lesníků z exkurze, na kterou se vypravili na lesní správu Frýdek – Místek se sídlem v Morávce. Na trasu, která vedla v lese nad Pražmem, třída 9. A zařadila 14 disciplín, z toho na šesti stanovištích spolupracovala s odborníky lesníky z lesní správy. Své znalosti o ekosystému les a lesní dovednosti si ověřilo celkem 16 převážně čtyřčlenných týmů žáků základních škol z Janovic, Morávky a Raškovic. Pro účastníky byl připraven lesním pedagogem p. Závalským výukový program o obyvatelích lesa, žáci raškovické školy předvedli vlastní krátké divadelní představení věnované tématu záchrany tropických lesů. Týmy na závěr pak čekaly občerstvení a odměny, které poskytly Lesy ČR. Lesní stezka přinesla všem žákům nejen nové poznatky o lese a lesním hospodářství, ale také žákům devátého ročníku zkušenosti pro organizování aktivit pro své spolužáky a ocenění jejich práce a pozitivní hodnocení akce jejími účastníky. Aktivní práce žáků v programu Les ve škole v letošním školním roce opět ukázala zájem žáků o vlastní projekty a udržitelnost celoškolních tematických aktivit navazujících na spolupráci s obcemi a odborníky.

 

 

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI