Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Základní škola > EVVO > Spolupracujeme

Spolupracujeme

Naše škola spolupracuje s těmito organizacemi na projektech v oblasti ekologie.

Lesy ČR

Velkou podporou EVVO a práce školy a žáků v této oblasti je každoroční spolupráce s Lesy ČR. Na podzimžáci ZŠ a MŠ Raškovice sbírali kaštany a žaludy pro zvěř v zimovací obůrce, lesníci žákům věnovali stromečky na výzdobu školy během Vánočního stromu. Žáci 9. ročníku navštívili lesní správu na Morávce, kde se zajímali o problémy ochrany lesa a celoroční úkoly lesních hospodářů. Pod odborným dohledem revírníků proběhlo sázení 1 400 stromů v projektu žáků Stromy a spolupráce. Lesníci se podíleli na přípravě Lesní stezky, kterou zorganizovali žáci devátého ročníku pro žáky šestého ročníku. Terénní akce byla věnovaná lesnímu ekosystému, ochraně jeho biodiverzity, poznávání organismů, lesnickým dovednostem (např. měření stromů, střelba ze vzduchovky, řezání dřeva, sázení stromků, práce s lesnickou mapou) i znalostem o třídění odpadků. Akce se zúčastnili žáci základní školy z Janovic, Morávky a Raškovic.

Obecní úřady

Spolupráce s obcí Raškovice spočívala v uskutečňování návrhů žáků a opatření pro ekologizaci provozu školy především v oblasti odpady a prostředí školy, také v šetření vodou a energií. Žáci celoročně třídili odpady na osm druhů odpadů, uspořádali dvě sběrové akce pro veřejnost spolu s programem o třídění a recyklaci odpadů na místním Sběrném dvoře obcí Raškovice a Pražmo, starali se o úklid kolem školy a přispěli k čištění okolí řeky Morávky. Získané prostředky ze sběru elektrospotřebičů a papíru obec věnovala žákům pro zakoupení potřebných odpadových nádob do školních prostor, pořízení sazenic rostlin ke zkrášlení areálu školy a uhradila také pořízení triček pro členy Ekotýmu pro reprezentaci školy na akcích v programu Ekoškola. Místní SDH přispěl dopravou žáků k vlakovým spojům v rámci jeho cestování do Prahy – do Sdružení Tereza na výukový program a do Senátu ČR k převzetí titulu Ekoškola.

Sdružení TEREZA

Protože v loňském školním roce získala Certifikát Lesní třída, vypravila se na exkurzi podještědského Nového pralesa, jehož jsou spolu s dalšími Lesními třídami patrony. Výukový program pro ni připravilo Občanské sdružení Čmelák, se kterým koordinátor programu Les ve škole – Sdružení Tereza Praha – spolupracuje. Činnost 8. a 9. ročníku v programu Les ve škole byla orientována na praktickou činnost a osvětu při řešení environmentálních problémů a využití možnosti ovlivňování stavu životního prostředí.

Společně se zástupci tříd 6. a 7. ročníku sestavili projekt Stromy a spolupráce, obrátili se na okolní obce a Lesy ČR se svým návrhem sázet stromy a prostřednictvím Sdružení Tereza získali finanční prostředky z projektů a programů Panasonic Tree planting project, Learning about Forests a Foundation for Environmental Education. U příležitosti Dne stromu 2013 žáci devátého ročníku zábavnou formou předali mladším žákům rady jak správně postupovat při sázení stromů a společně se žáky shrnuli důvody, proč je důležité sázet stromy. Třídní týmy si rozdělily úkoly k zajištění akce, vytvořily plakáty, pozvánky, domluvily se se zástupci obcí na spolupráci.

První stupeň zpracoval téma ovocné stromy, družina přispěla sušením ovoce a přípravou ovocných jídel. V přírodopisu se žáci druhého stupně zaměřili na témata: škůdci a ochránci stromů, péče o stromy v průběhu roku, vitamíny z ovoce, stromy pro zdraví, zajímavé a málo známé stromy. Sázení stromků se uskutečnilo v pěti obcích: v Raškovicích, Pražmě, Krásné, Vyšních Lhotách a Nižních Lhotách, které také poskytly pomoc svých pracovníků. Celkem žáci, jimž v Raškovicích, Pražmě a Vyšních Lhotách pomáhaly děti mateřských školek, zasadili 100 ovocných, okrasných, lesních a půdu zpevňujících dřevin. Žáci 6. a 7. ročníku a třídy 8. B dalších 1000 stromů vysadili v lese pod odborným dohledem pana revírníka z blízké Lesní správy Frýdek – Místek. Projekt pokračoval jarním víkendovým sázením, do kterého se zapojilo 40 zájemců z řad veřejnosti. Společně se jim se žáky podařilo osadit druhou plochu na Kršlích na úbočí hory Prašivé tentokrát 400 sazenicemi buků.

S realizací projektu seznámili žáci 8. B a 9. A rodiče a veřejnost formou prezentací a výstavkou výtvarných prací v rámci rodičovských schůzek, Světového dne ekoškol a při setkání žáků se členy Klubu seniorů Raškovic ve škole. Tradiční formou práce žáků na programu Les ve škole bylo v letošním školním roce opět předávání poznatků mladším žákům.

ZOO

Rodiče podporovali žáky také v aktivitách zaměřených na ochranu zvířat ve spolupráci se ZOO Ostrava. V prostorách školy připravili žáci 2. A nástěnku o životě slonů, žáci 2. stupně předvedli mladším spolužákům vlastní scénky o prostředí tropických deštných lesů, a přiblížili problémy a ohrožení života na planetě, které s sebou přináší pěstování palmy olejné. Žáci se zde připojili k mezinárodním kampaním ke Dni zvířat a Mayday, které proběhly v ZOO Ostrava o víkendech v říjnu 2013 a květnu 2014. Prostředky získané prodejem předmětů a dárků vyrobených žáky družiny a 6. a 7. ročníku věnovali zoologické zahradě na záchranu ohrožených druhů živočichů. V rámci výuky přírodopisu se žáci se zúčastnili výukového programu o etologii a o šelmách (8. ročník) a konference o významu zoologických zahrad v Ostravě.

Další organizace

Spolupráce s jinými školami v programu Ekoškola. Zástupci Ekotýmu navštívili ekokonferenci Základní školy v Janovicích věnovanou téma biodiverzita, naopak žáci janovické školy se zúčastnili Lesní stezky, kterou pořádali žáci ZŠ a MŠ Raškovice.

  1. listopad 2015

SVĚTOVÝ DEN EKOŠKOL

Oslavili jsme 10. narozeniny programu Ekoškola v ČR

 Náš EKOTÝM navštívil 12. 11. spřátelenou Ekoškolu v Dobré 

 SPOLEČNĚ DOKÁŽEME MĚNIT VĚCI K LEPŠÍMU!

 

Eko-01 Eko-02

 

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI