Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Základní škola > Poradenství – vých. poradce a prevence > Metodik prevence

Metodik prevence

PaedDr. Halamová Jana

   metodičku prevence můžete kontaktovat na tel.čísle. :

                                                               558 425 552

Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům spojenými s projevy rizikových forem chování, případně minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich rozšíření.

Primární prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti MŠMT je zaměřena na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků:

 • agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie
 • záškoláctví
 • závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling
 • rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů
 • spektrum poruch příjmu potravy
 • negativní působení sekt
 • sexuální rizikové chování

Primární aktivity školy jsou směrovány k rozpoznání a zajištění pomoci včasné intervence nebo krizové intervence zejména v případech:

 • traumatických zážitků – domácího násilí, šikanování, násilného chování, týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání, ohrožování výchovy dítěte,
 • experimentování s návykovými látkami (legální a nelegální návykové látky),
 • rizikových stravovacích návyků vedoucích k poruchám příjmu potravy (např. mentální bulimie, mentální anorexie…).

 Nikdo nemá právo ubližovat jinému a každý má právo bránit se!

Vážení rodiče,

naše škola je příznivě hodnocena jak rodičovskou veřejností, tak i Českou školní inspekcí.  Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Prevence patří mezi hlavní pilíře školní strategie při vzdělávání a výchově žáků a naše škola se jí  věnuje intenzivně a dlouhodobě. Přesto, že se snažíme vést žáky k zodpovědnosti za své jednání, k toleranci, empatii a nesobeckému chování, stává se, že někteří žáci mají potřebu ubližovat slabším. Tyto útoky probíhají většinou skrytě. My jsme si vědomy nebezpečí takovéhoto počínání, a proto jsme vytvořili školní program proti šikanování (viz. školní web). Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi – rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu, či cizímu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence – PaedDr. Halamová či ředitele školy – Mgr. Kachtíková). Využít lze také naši e-schránku důvěry- sos-raskovice@seznam.cz,  která je také k dispozici na webových stránkách školy.  Vaši informaci  budeme  brát  velmi  vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit. Naším cílem je vytvořit takové prostředí školy, aby se všichni cítili bezpečně, mohli slušně a kultivovaně projevovat své názory, požadavky, přání.

Děkujeme za Vaši podporu.

Rodiče žáků by si měli všímat především těchto možných signálů šikanování:

 • Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi.
 • Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod.
 • Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem.
 • Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm možno i pozorovat strach.
 • Ztráta chuti k jídlu.
 • Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí dovoz či odvoz autem.
 • Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu).
 • Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. „Nechte mě!“
 • Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně.
 • Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad.
 • Zmínky o možné sebevraždě.
 • Odmítá svěřit se s tím, co je trápí.
 • Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je ztratilo), případně doma krade peníze.
 • Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí.
 • Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje i zlobu vůči rodičům.
 • Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma.
 • Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem apod.).
 • Dítě se vyhýbá docházce do školy.
 • Dítě se zdržuje doma více, než mělo ve zvyku.

 

Webové stránky s tématikou školní šikany a kyberšikany:

www.minimalizacesikany.cz

www.e-bezpeci.cz

www.sikana.org

www.bezpecne-online.cz

www.seznamsebezpecne.cz

www.linkabezpeci.cz

 

Školní dokumenty týkající se prevence:

Školní minimální program prevence pro školní rok 2014/2015

Školní prevntivní strategie 2014 – 2020

Školní program proti šikaně

 

 Prevence na naší škole

Prevence patří mezi hlavní pilíře školní strategie při vzdělávání a výchově žáků a škola se jí věnuje intenzivně a dlouhodobě. Prevenci chápeme jako komplexní a širokospektrální působení ve školní komunitě. Netýká se jenom žáků ale i jejich rodičů, pedagogických i provozních zaměstnanců školy, spolupracujících složek. Všichni žáci během studia absolvují nespecifickou primární prevenci, jelikož preventivní témata a k nim vážící se aktivity jsou součástí ŠVP. Žáci jsou průběžně v různých VH( VZ,VV,ČJ,D,CH,Př,TV a další) vedeny ke zdravému životnímu stylu, jsou jim poskytovány informace o nebezpečí zneužívání návykových látek, o poruchách přijmu potravy, o šikaně a kyberšikaně, o způsobech řešení krizových situací, o netolismu, násilnickém chování, týrání a domácím násilí, o nebezpečném sexuálním chování atd.  Adaptační pobyty, výukové  a prožitkové lekce, přednášky, besedy, tematické preventivní bloky a dny jsou pevnou součástí minimálního preventivního programu. Kromě těchto stěžejních aktivit  proběhly v posledních letech tři celoškolní preventivní projekty navazující na sebe – Zachraň se! , Ubraň se! a Buď v pohodě!, které byly financovány z grantů MSK, které škola získala v grantovém řízení. Hlavním cílem projektových činností bylo včasné působení na děti tak, aby se zvýšila pravděpodobnost životnosti pozitivních vzorců chování v pozdějším pubertálním věku a snížila „emocionální slepota a hluchota“  dospívajících. Každoročně provádíme šetření klimatu jednotlivých tříd a školy formou dotazníků, které slouží k identifikaci žáků s rizikovým chováním. Podařilo se nám vytvořit ve škole nekuřácké prostředí (drtivá většina pedagogů a zaměstnanců školy jsou nekuřáci) a žákům nastavit jasná pravidla ve školním řádu. Na půdě školy jsme již čtvrtý rok neřešili žádný případ kouření či zneužívání jiné návykové látky.

Základem kvalitní prevence je  primární soběstačnost pedagogů preventivně působit na žáky. V rámci evropského projektu a programu – „Podpora profesního rozvoje pedagogů ZŠ a MŠ Raškovice prostřednictvím vzdělávání“, prošla většina pedagogů školy víkendovými vzděláváními zaměřenými na zvyšování jejich kompetentnosti, odbornosti a dovednosti v oblastech primární prevence. Pro snadnější práci TU jsme vytvořili metodiku třídnických hodin s konkrétním preventivním zaměřením hodiny. Školní metodik prevence koordinuje jednotlivé preventivní aktivity, vede výukové programy pro žáky, poskytuje  konzultace kolegům , rodičům i žákům , doporučuje odbornou pomoc v případě vážných problémů rizikového chování žáků. Ve škole funguje anonymní e-mailová schránka důvěry – sos-raskovice@seznam.cz , na kterou se může kdokoliv ze školní komunity obrátit o radu či pomoc, popřípadě upozornit na rizikové chování žáků naší školy.

Prioritou školy je úzká a aktivní spolupráce s rodiči. Na velmi dobré úrovni je spolupráce školy a sdružení rodičů. Ti samostatně a aktivně připravují každoročně různé aktivity pro děti, přispívají finančně na jejich vzdělávání, výlet, preventivní aktivity i odměny….

Úspěšná prevence by nebyla možná bez podpory a spolupráce s různými organizacemi pomáhajícími škole v její preventivní činnosti. Spolupracujeme s PPP- FM, SVP – FM, OSPOD – FM, ČSČK – FM, OSAVE o.s., Nebuď oběť o.s.-OV, Renarkon -OV, CNN-FM, HDS-FM, Anabell – OV  a dalšími erudovanými odborníky, lékaři, psychology…..

Během školního roku pořádáme nebo se účastníme charitativních akcí, kterými se snažíme v dětech upevňovat empatii, altruismus a cenné lidské hodnoty. Zapojili jsme se do Adopce na dálku a již 5 rokem přispíváme na vzdělání 14-leté dívce jménem HAWA BAH z Guineje. V týdnu dobrých skutků se žáci snaží udělat nezištně někomu radost a pomoct mu. Ve spolupráci s Občanským sdružením Adra ve Frýdku-Místku jsme zorganizovali několik sbírek- hraček, brýlí, starého šatstva. Spolupracujeme také s organizaci Člověk v tísní, Wontanara, Děti ulice.

Naším cílem je vytvořit takové prostředí školy, aby se všichni cítili bezpečně, mohli slušně a kultivovaně projevovat své názory, požadavky, přání.  Klima raškovické školy je přátelské, žáci se nebojí vyjádřit svůj názor, požádat o pomoc, mají ve škole učitelé, kterým důvěřují, vědí kde se obrátit v případě problémů.

Užitečné odkazy

www.odrogach.cz

www.bezpecne-online.cz

www.saferinternet.cz

www.proti-sikane.saferinternet.cz

www.reknidrogamne.cz

www.internethelpline.cz

www.lupa.cz

www.hoax.cz

 

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI