Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Základní škola > Projekty > ESF, ROP

ESF, ROP

rok 2017

Aktuální projekty  2017

Pedagogové mateřské školy jsou zapojeni do projektu ve spolupráci s OU a UPOL:

PODPORA SPOLEČENSTVÍ PRAXE JAKO NÁSTROJ ROZVOJE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových témat a
mezipředmětových vztahů.

 

 

Logolink(2)

 

 

Škola je zapojená do projektu Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků,

reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210 spolufinancovaného Evropskou unií.

Cílem projektu je zvyšování otevřenosti škol v oblasti inkluze. Projekt zlepšuje vzdělávací praxi formou zvyšování kompetencí škol a školských institucí v oblasti inkluzivního vzdělávání v rámci akce KLIMA. Projekt realizuje metodickou podporu ped. pracovníků při práci s heterogenní skupinou a navyšování odborných kapacit pro práci s žáky s potřebou podpůrných opatření a s marginalizovanými skupinami jako jsou Romové. Primárním nástrojem jsou:
1. pilotní ověřování pozice Koordinátora inkluze ve školách
2. zřízení funkcí školního asistenta, školního speciálního pedagoga a školního psychologa ve školách.

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni zajišťuje coby partner projektu metodické vedení školních asistentů (KA 05) na 15ti spolupracujících školách a vzdělávací akce pro rodiče a širší veřejnost na téma inkluzivní vzdělávání (KA 06).

 Logolink(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

V letech 2017-2019 realizujeme projekt: Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v Zš a MŠ Raškovice

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002012 spolufinancovaného Evropskou unií.

Na projekt jsme získali částku 1.318.054 Kč

Projekt je zaměřen na:

osobnostně profesní rozvoj pedagogů,

společné vzdělávání dětí a žáků,

usnadnění přechodů dětí z MŠ a ZŠ,

podporu extrakulárních aktivit,

spolupráci školy s rodiči a žáky.

 

 

 

rop-msk

Projekt „Modernizace výuky na Základní škole Raškovice“

OV polovině roku 2014 zahájila Základní škola a mateřská škola v Raškovicích pod registračním číslem CZ.1.10/2.1.00/30.01637 projekt:

„Modernizace výuky na Základní škole Raškovice“

Cílem projektu, podporovaného z operačního programu ROP NUTS II Moravskoslezsko, je zlepšení podmínek pro výuku odborných předmětů přírodopisu a jazykové učebny. Realizací projektu dojde k modernizaci technologického vybavení školy, a tím k zefektivnění organizace výuky, výraznému zkvalitnění edukačního procesu, zlepšení odborných znalostí a dovedností absolventů s cílem výrazně zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce.

 

O O O O

 

 

V lednu došlo k potřebnému zajištění dodávky nábytku a IC techniky v celkové hodnotě 522 711,60 Kč. Obě učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí, novým nábytkem, pc technikou, jazyková učebna ozvučením.

V květnu byly zakoupeny pomůcky pro přírodovědné a jazykové předměty v hodnotě cca 345 tis. Kč. Anatomické modely, měřící systém PASCO, interaktivní mapy k výuce zeměpisu,  zeměpisné mapy, mikroskopy, laboratorní sklo, laboratorní sady pro laboratorní práce žáků.

Částkou 115.000,-kč se na projektu podílela Obec Pražmo formou sponzorského daru.

Realizace projektu byla ukončena k  15.7.2015.

O projektu „Technika nás baví“

Projekt „Technika nás baví“ reaguje na přetrvávající problém a predikci vývoje na trhu práce v MS kraji. Tímto problémem í aktivity žadatele v rámci krajské regionální aktivity ForTech (2007-9) a na projekt „Region4Tech“, jež je žadatelem reje malý zájem o práci v technických profesích zejména v elektrotechnice a stavebnictví. Projekt navazuje na předchozalizován od 1.6.2011.

Cílem je motivovat žáky 6. – 9. ročníku ZŠ k volbě studia elektrotechnických a stavebních oborů poptávaných na trhu práce v Moravskoslezském kraji a přesvědčit žáky i učitele ZŠ o prestiži a dobré perspektivě těchto oborů. Nezbytnou součástí je rozvoj spolupráce se SŠ a podnikovou sférou v MS kraji. Naplnění těchto cílů bude dosaženo realizací odborných workshopů a projektových dnů zaměřených na rozvoj, manuální zručnosti žáků ZŠ, odborných exkurzí v podnicích a SŠ, odborných soutěží, provozem webportálu, vyvinutím metodik pro pracovní vyučování, jejich ověřením a vybavením dílen na 2 partnerských ZŠ.

Realizátorem projektu je  Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Oblast podpory 7.1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Termín realizace:  březen 2012 – červen 2014

Rozpočet:  12,9 mil. Kč

Cíle projektu:

  • motivovat žáky ZŠ k volbě studia na technických SŠ a přesvědčit je o prestiži a dobré perspektivě elektrotechnických a stavebních oborů
  • tuto motivaci podněcovat realizací aktivit, jejichž jádrem je vlastní činnost žáků, prožitek z reálného prostředí, tvořivost
  • rozvíjet manuální zručnost žáků
  • rozvíjet spolupráci s podnikovou sférou v Moravskoslezském kraji působící v oborech elektrotechnika a stavebnictví
  • přispět ke zlepšení podmínek při výuce pracovního vyučování dovybavením dílen partnerských ZŠ potřebným materiálem a pomůckami, které mají rozvíjet v žácích manuální zručnost a tím také zájem o technické profese a přispět ke zkvalitnění a inovacím vyučovacích metod.

Sekundárním cílem je zvýšení počtu kvalifikovaných pracovníků v elektrotechnických a stavebních oborech na trhu práce v Moravskoslezském kraji.

více na  http://www.povolaniprozivot.cz/projekt-technika-nas-bavi/o-projektu-technika-nas-bavi

 

Na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ( OP VK), pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách byl naší škole schválen projekt s názvem

„Rozumět učení, učit se rozumem rozumět světu“

Realizace projektu v délce trvání 30 měsíců je stanovena v období od 1.8.2011 do 31.1.2014.

Celková přidělená dotace a výdaje projektu činí 1 601 367,00 Kč.

Cílem projektu „Rozumět učení, učit se rozumem rozumět světu“ je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových inovovaných metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin přírodovědných předmětů, podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných a tvorbou nových výukových materiálů v dalších předmětech.

Učební materiály vytvořené v rámci projektu jsou volně ke stažení v následujících příspěvcích pod označením „Učební materiály“

 

 

Ani učitelé nezůstávají pozadu ve svém zlepšování a rozvoji. Vzdělaný a připravený pedagog může dětem předat daleko více. Učitel je předurčen k tomu, aby na sobě pracoval pro celý život, děti se mění a právě ten, kdo s nimi tráví v pracovním a výchovném procesu dlouhý čas, musí udržovat tempo i myšlení. Podařilo se nám získat grant v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení  v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Jedná se o projekt s názvem

„Podpora profesního rozvoje pedagogů ZŠ a MŠ Raškovice prostřednictvím vzdělávání“ 

reg. číslo: CZ.1.07/1.3.44/01.0023

logo s msk

Roční projekt zaměřený na vzdělávání pedagogů ukončen.

 

V minulém roce se nám podařilo získat grant v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Náš projekt s názvem „Podpora profesního rozvoje pedagogů ZŠ a MŠ Raškovice prostřednictvím vzdělávání“ a registračním číslem CZ.1.07/1.3.44/01.0023 byl zahájen 1. 3. 2012 a ukončen bude k 30. 6. 2013. Schválený rozpočet projektu činil 1.661.277,16 Kč.

Cílem projektu bylo prostřednictvím profesního rozvoje pedagogických pracovníků, vychovatelů a vedoucích pracovníků školy pozitivně ovlivnit změnu klimatu naší školy, rozšířit možnosti využívání moderních vyučovacích metod a ICT ve výuce a zvýšit dovednosti cílové skupiny komunikovat v cizím jazyce.

Pro cílovou skupinu bylo určeno 16 vzdělávacích aktivit akreditovaných MŠMT pro DVPP, které reagovaly na zjištěné vzdělávací potřeby – byly realizovány kurzy zaměřené na projektové vyučování, zvládání stresu, konfliktních a obtížných situací, prevenci burnout efectu, asertivní jednání, komunikaci se žáky, práci s programy MS Office a Adobe Photoshop a jazykové kurzy.

Na dodavatele vzdělávacích aktivit bylo na začátku realizace projektu vyhlášeno výběrové řízení. Jeho výhercem se stala společnost MEROSYSTEM s.r.o.. Při realizaci jednotlivých kurzů byl kladen důraz na současnost metod výuky (best practices, hry rolí, řešení modelových situací apod.) a okamžitou aplikovatelnost nově nabytých znalostí a dovedností v pedagogické praxi.

Komplexním profesním rozvojem pedagogických pracovníků došlo ke zkvalitnění, zatraktivnění a zefektivnění výuky a také pozitivnímu rozvoji klimatu na naší škole. Projekt přispěl značnou měrou také k naplňování našeho plánu modernizace výuky a školního a pracovního prostředí školy. Ten zahrnuje kromě implementování kurikulární reformy také účast školy na projektech určených pro základní školy, vzdělávání zaměstnanců školy a zapojování žáků do soutěží a jiných akcí.

 

 

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI