Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Základní škola > EVVO > Ekoškola > Odpady

Odpady

V této oblasti jsme navázali na tradiční školní aktivity přispívající k řešení odpadové problematiky a na dvouletou účast v mezinárodním projektu Litter Less. Nedílnou součásti činnosti žáků celé školy v péči o čistotu prostředí školy a jejího okolí byl úklid odpadků v areálu školy a v jeho blízkém okolí, při kterém se po ukončení rekonstrukce školy střídali po týdnu žáci všech tříd, a tradiční čištění přírodních ekosystémů v okolí řeky Morávky během přírodovědných vycházek, exkurzí a Dne vody. Při postupné ekologizaci provozu školy jsme se zaměřili na správnost třídění odpadů a snižování jejich množství, na informovanost žáků a učitelů o zacházení s odpady, na osvětovou činnost žáků směrem k veřejnosti. Na počátku školního roku třídy obdržely nové třídílné odpadové nádoby, které na návrh žáků 7. A zapracovaný v loňském projektu zakoupil Obecní úřad Raškovice pro 1. stupeň z prostředků získaných ze sběru elektroodpadu a Ekotým pro žáky 2. stupně z prostředků získaných v projektu Litter Less. Třídy si zopakovaly pravidla pro třídění odpadů, členové Ekotýmu označili nádoby a žáci si podle zájmu vyrobili nádoby na papír a hliník. V průběhu školního roku byla správnost třídění kontrolována Ekotýmem a žáky 2. stupně, bylo zjištěno, že někteří žáci netřídí, že je potřeba zakoupit odpadové nádoby – do kabinetů, informačního centra, kuchyňky, jídelny a nových toalet. Žáci 8. B sestavili přehledy, jak správně odpady třídit, a poskytli je všem třídám, členové Ekotýmu opatřili přehledem také nádoby na chodbách a ostatní místa přístupná žákům, pracovníkům a návštěvníkům školy, ve škole umístili informace, kde je možno odkládat další druhy odpadu. Ekotým ve spojovací chodbě na své tematické nástěnce zveřejňoval výsledky sběru, třídění odpadů ve třídách a školních prostorách. V letošním školním roce škola třídila 8 druhů odpadu – plast (plastová víčka bylo možno odevzdat v družině a na sekretariátu), papír, organický odpad (ukládán v kompostéru a na kompost), sklo, hliník, elektroodpad a baterie (nádoby na dolní chodbě), nebezpečný odpad a směsný odpad. O recyklaci a způsobu ukládání odpadů se žáci učili při exkurzi na Frýdecké skládce (6. ročník) a během výukového bloku, který připravili členové Ekotýmu ve škole ke Dni Země 2014. Ke snížení množství směsného odpadu přispěl Ekotým uspořádáním dvou sběrových akcí (říjen a duben) pro rodiče žáky a veřejnost (papír, elektroodpad, baterie, hliník), Burzy ještě použitelných věcí (listopad) v rámci Světového dne ekoškol a vzdělávacích aktivit pro spolužáky i dospělé. Žáci 6. ročníku, 8. B a Ekotýmu čtyřikrát zorganizovali výuku o třídění odpadů pro žáky mateřské školy a žáky 1. až 7. ročníku: u příležitosti sběrových dnů, Světového dne ekoškol, Dne vody a Dne Země. Na sběrném dvoře připravili pro rodiče a občany stanoviště, na kterých učili správnému třídění a zacházení s odpadem. Sběrových dnů se zúčastnilo 140 žáků, rodičů a občanů, odevzdali 8 264 kg papíru, 16,6 kg hliníku, 410 baterií, 184 ks velkých a drobných elektrospotřebičů, v programu Recyklohraní 292 mobilních telefonů, ve výzvě Centropen 174 použitých psacích per. K osvětovému působení školy v obci žáci přispěli akcí pro Klub seniorů Raškovic, kdy Ekotým se zástupci třídy 8. B a 9. A pro jeho 50 členů připravil prohlídku ekoprovozu školy a školní jídelny, prezentoval téma odpadů a zacházení s nimi z hlediska jejich působení na prostředí a zdraví, informoval přítomné o činnosti školy v programech Ekoškola a Les ve škole, společně s panem starostou představil nový způsob vytápění školy pomocí tepelných čerpadel. Rozšíření spolupráce v rámci EVVO s občany Raškovic o společné setkání ve škole byla velmi kladně seniory hodnocena a v dalším období bude pokračovat. Žáci skupiny Ekotýmu zaměřené na oblast odpadů přispěli také k aktivní spolupráci školy s Krajským úřadem MSK. Společně s koordinátorkou programu a EVVO školy zpracovali téma vytváření vztahu žáků ke kulturnímu a přírodnímu dědictví krajiny a přednesli své příspěvky o svých projektech a činnosti v celostátních programech šedesáti účastníkům krajské environmentální konference učitelů, kteří navštívili školu v květnu 2014.

O tom, co se dělo ve školním roce 2013/2014 v oblasti odpadů pojednává následující prezentace naší žákyně:

eko-odpady-analyza13-14O tom, že každá práce má mít systém vás jistě netřeba přesvědčovat. Proto i naše práce vychází z provedené analýzy (viz obrázek před odstavcem), po které jsou teprve stanovovány priority našeho snažení a vzniká plán práce, v tomto případě už na další období roku 2014-

 

 

A o tom, zda se plán daří plnit může svědčit i následující příspěvek ze „Sběrového třídnu“, který se konal od 9. do 11. dubna 2014 –

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI