Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Základní škola > EVVO > Náš envirok > 2013/2014

2013/2014

Náš envirok 2013/2014

V letošním školním roce jsme při realizaci  EVVO pokračovali v aktivitách přispívajících k uskutečňování dlouhodobého cíle udržitelného rozvoje školy a s ním souvisejícího konkrétního cíle ekologizace provozu školy a splnění podmínek pro získání titulu Ekoškola v rámci mezinárodního programu Eco-Schools, jehož koordinátorem v ČR je Sdružení Tereza Praha. Navázali jsme na  environmentální působení naší školy oceněné v říjnu 2013 referenčním listem Ekologická škola Moravskoslezského kraje 2012/2013 a zaměřili jsme se na další rozvoj osvětové činnosti školy v obci. envirok13_14-01

MEZINÁRODNÍ PROGRAM EKOŠKOLA

Na začátku školního roku byl sestaven Ekotým, který postupně plnil a organizoval realizaci 7 kroků programu Ekoškola. Ekotým se skládá ze zástupců žáků 2. – 9. ročníku, 4 pedagogů a 1 provozní zaměstnankyně školy. V úvodním setkání Ekotýmu jeho členové seznámili všechny žáky a učitele s cíli a kroky programu a zahájili spolu s nimi práci na tvorbě Ekokodexu – souhrnu pravidel k životnímu prostředí šetrnému chování žáků a pracovníků školy. envirok13_14-02 K prohloubení znalostí o krocích programu a ke stmelení Ekotýmu přispělo absolvování výukového programu zaměřeného na analýzu stavu školy, který pro něj v prostorách Sdružení Tereza v Praze připravila koordinátorka programu Martina Kubešová. envirok13_14-03 envirok13_14-04Následovalo dvoudenní pracovní setkání členů Ekotýmu ve škole, v jehož průběhu provedli orientační průzkum prostředí školy.envirok13_14-05 Z návrhů žáků a tříd sestavili konečnou podobu Ekokodexu. Členové Ekotýmu vytvořili čtyři pracovní skupiny koordinované čtyřmi pedagogy, které v následujícím období provedly analýzu stavu školy v oblastech odpady, prostředí školy, voda a energie. Žáci zjišťovali potřebné údaje vlastním průzkumem, anketou, dotazováním žáků, vedení školy, pedagogů a provozních zaměstnanců školy, spolupracovali s panem školníkem a vedoucí školní kuchyně. Z analýzy vycházel plán práce v těchto oblastech, dvěma hlavními tématy, která si žáci vybrali a rozpracovali pro svou činnost v programu v tomto školním roce, byly odpady a prostředí školy. Témata prolínala výukou různých předmětů na prvním a druhém stupni školy – prvouka, přírodověda a přírodopis, český jazyk, matematika, fyzika, chemie, zeměpis, občanská výchova, pracovní výchova, výtvarná výchova. Propojením práce v programu a výuky celé školy byly tematické dny – Den stromu envirok13_14-06, Světový den vody envirok13_14-07 a Den Země envirok13_14-08, environmentální exkurze a výukové projekty, které připravili starší žáci pro žáky mateřské školy a mladší spolužáky. V rámci Světového dne ekoškol a sběrových dnů žáci zorganizovali Burzu ještě použitelných věcí a výukové aktivity také pro účastníky z řad občanů. O programu Ekoškola, svých akcích a práci informovali žáci prostřednictvím rozhlasu a webu školy, zpráv na nástěnkách a plakátech a přehledech na spojovací chodbě, článků, které předkládali ke zveřejnění v obecním zpravodaji, na informačních setkáních s třídami, na akcích pro rodiče a veřejnost, které pro ně uspořádali. Významnou příležitostí k prezentaci environmentálních projektů žáků a práce v programu Ekoškola byla v červnu 2014 krajská environmentální konference pedagogů věnovaná regionálnímu kulturnímu a přírodnímu dědictví krajiny. Do jejího programu byla zahrnuta také návštěva naší školy, jejíž působení v oblasti budování vztahu žáků k životnímu prostředí krajiny a obce a ochraně přírody představila koordinátorka EVVO a žákyně 8. a 9. ročníku. envirok13_14-09 envirok13_14-10V navazující prohlídce expozice Památníku Raškovic hosty provedla paní knihovnice Marie Zemanová, se kterou Ekotým spolupracoval v dřívějším období na uspořádání dvou environmentálně zaměřených výstav v Malé galerii Raškovic. Žáci Ekotýmu průběžně monitorovali a na svých schůzkách hodnotili plnění úkolů, vyplnili a ve spolupráci s pedagogy – členy Ekotýmu podali žádost o udělení titulu Ekoškola. Při následném auditu samostatně představili a hodnotili svou činnost, plnění kroků programu celou školou, provedli auditory prostorami školy a zodpověděli jejich dotazy envirok13_14-11. Žáci aEkotým splnili podmínky mezinárodního programu Eco – Schools a titul byl škole udělen. Slavnostní předání se konalo 19. 6. 2014 v Senátu ČR za přítomnosti ministra školství p. Marcela Chládka. envirok13_14-12

V programu Ekoškola spolupracujeme také s jinými školami.Zástupci Ekotýmu navštívili ekokonferenci Základní školy v Janovicích věnovanou téma biodiverzita, naopak žáci janovické školy se zúčastnili Lesní stezky v Pražmě, kterou pořádali žáci ZŠ a MŠ Raškovice. envirok13_14-13 envirok13_14-14

Škola rozvíjela své působení v oblasti EVVO tradičním propojením činnosti žáků v programu Ekoškola s činností v dalších programech, se spoluprací s organizacemi zabývajícími se ochranou přírodního a životního prostředí a především s obcí a veřejností.

MEZINÁRODNÍ PROGRAM LES VE ŠKOLE

Prací v program Les ve škole naše škola pokračovala v rozvíjení vztahu žáků k přírodě, na propojení výuky naplňující rámcový a školní vzdělávací program společně s upevňováním výstupů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s vlastními zážitky a zájmy žáků. Žáci se v tomto školním roce opět věnovali poznávání a zkoumání lesa při vycházkách a exkurzích, besedách, při akcích zaměřených na pomoc lesu. Zorganizovali pro veřejnost sázení stromů v okolních obcích, pro žáky okolních škol připravili v terénní akci věnovanou lesnímu ekosystému a lesnímu hospodářství. Žáci a učitelé naší školy se připojili u příležitosti Světového dne míru vyhlášeného OSN k celosvětovému sázení Stromu pro mír, pozvali také rodiče a veřejnost. envirok13_14-15 Ve výuce na naší škole je tradičně využívána k programu metodika zpracovaná koordinujícím Sdružením Tereza Praha. Žáci splnili požadované výstupy mezinárodního programu a pro školní rok 2013/ 2014 získala 6. A a 6. B certifikát Lesní třída, zároveň se třídy staly patrony části Nového pralesa na Ještědském hřebeni. envirok13_14-16Žákům 7. ročníku přinesla nové poznatky o biodiverzitě lesa exkurze s pracovnicemi ČSOP Salamandr věnovaná tématu záchrana lužních stanovišť v okolí řeky Morávky, při které se seznámili s mnoha zajímavými druhy rostlin a živočichů a zjišťovali stav břehové zeleně a rozšíření invazních rostlin v oblasti PP Skalická Morávka. Činnost 8. a 9. ročníku v programu Les ve škole byla orientována na praktickou činnost a osvětu při řešení environmentálních problémů a využití možnosti ovlivňování stavu životního prostředí. Společně se zástupci tříd 6. a 7. ročníku sestavili projekt Stromy a spolupráce, obrátili se na okolní obce a Lesy ČR se svým návrhem sázet stromy a prostřednictvím Sdružení Tereza získali finanční prostředky z projektů a programů Panasonic Tree planting project, Learning about Forests a Foundation for Environmental Education. U příležitosti Dne stromu 2013 se sázení uskutečnilo v pěti obcích: v Raškovicích, Pražmě, Krásné, Vyšních Lhotách a Nižních Lhotách. Zasadili 100 ovocných, okrasných, lesních a půdu zpevňujících dřevin, 1000 stromů vysadili v lese pod odborným dohledem pana revírníka z blízké Lesní správy Frýdek – Místek. Projekt pokračoval jarním víkendovým sázením, do kterého se zapojilo 40 zájemců z řad veřejnosti. Společně se jim se žáky podařilo osadit druhou plochu na Kršlích na úbočí hory Prašivé tentokrát 400 sazenicemi buků. envirok13_14-17 envirok13_14-18Tradiční formou práce žáků na programu Les ve škole bylo v letošním školním roce opět předávání poznatků mladším žákům. Žáci 9. ročníku ve výuce přírodopisu zorganizovali pro žáky 6. ročníku terénní Lesní stezku ve spolupráci s lesníky Lesní správy Frýdek – Místek se sídlem v Morávce, které se zúčastnily také týmy ze ZŠ Janovice a ZŠ Morávka. envirok13_14-19envirok13_14-20 Aktivní práce žáků v programu Les ve škole v letošním školním roce opět ukázala zájem žáků o vlastní projekty a udržitelnost celoškolních tematických aktivit navazujících na spolupráci s obcemi a odborníky.

SPOLUPRÁCE S RODIČI, VEŘEJNOSTÍ, OBCEMI, ORGANIZACEMI A ODBORNÍKY

Environmentální vzdělávání výchova a osvěta naší školy se v letošním školním roce tradičně rozvíjela v šíři dlouhodobých školních a žákovských projektů zabývajících environmentálními problémy dotýkajících se konkrétních situací v okolí školy i životního prostředí jako celku. Opírala se o aktivní spolupráci s obcemi, organizacemi a odborníky zabývajících se ochranou životního prostředí. Spolupráce s obcí Raškovice spočívala v uskutečňování návrhů žáků a opatření pro ekologizaci provozu školy především v oblasti odpady a prostředí školy, také v šetření vodou a energií. Žáci celoročně třídili odpady na osm druhů odpadů, uspořádali dvě sběrové akce pro veřejnost spolu s programem o třídění a recyklaci odpadů na místním Sběrném dvoře obcí Raškovice a Pražmo, starali se o úklid kolem školy a přispěli k čištění okolí řeky Morávky. Získané prostředky ze sběru elektrospotřebičů a papíru obec věnovala žákům na zakoupení potřebných odpadových nádob do školních prostor, sazenic rostlin ke zkrášlení areálu školy a na pořízení triček pro členy Ekotýmu pro reprezentaci školy na akcích v programu Ekoškola. Místní SDH přispěl dopravou žáků k vlakovým spojům v rámci jeho cestování do Prahy – do Sdružení Tereza na výukový program a do Senátu ČR k převzetí titulu Ekoškola. Žáci Ekotýmu a koordinátorka EVVO v průběhu celého školního roku přicházeli na schůzky Klubu seniorů Raškovic a zvali jeho členy na chystané školní akce. Připravili pro ně přímo ve škole program s prezentacemi činností v  programu Ekoškola a s prohlídkou ekoprovozu, společně se starostou obce p. Blahutou seznámili účastníky s novým úsporným řešením vytápění školy tepelnými čerpadly. Zabývali se také problémem třídění a na druhé straně spalování nevhodných odpadů v domácnostech a působení škodlivých emisí v prostředí. envirok13_14-21 envirok13_14-22

V letošním školním roce pokračovala spolupráce navázaná se členy místních organizací ČZS v Raškovicích a na Morávce v předchozím období a při práci na dlouhodobém žákovském projektu Zdravá půda – zdravá zahrada. Žáci jim přispěli svými výtvarnými pracemi k přípravě podzimní, vánoční a velikonoční výstavy, zahrádkáři škole poskytli podnože ovocných stromků, na které přeroubovali odrůdy starých jabloní rostoucích za školou, a žáci je pak zasadili v areálu naší mateřské školy. envirok13_14-23 envirok13_14-24 envirok13_14-25 Pro rodiče a veřejnost žáci připravili další tradiční mimoškolní akce podporující prohlubování environmentálního vztahu žáků a občanů k životnímu prostředí. Letošní turistický pochod Raškovická pohorka (10. ročník) byl zaměřen na seznámení účastníků s novými lokalitami ochrany přírody v okolí. envirok13_14-26 Při konání Vánočního stromu žáci vyzdobili třídy a připravili program setkání s rodiči a dalšími hosty a společně s nimi uspořádali jarmark vánočních výrobků a dárků z přírodních materiálů. Velmi prospěšné bylo společné sázení stromů, na kterém se podíleli účastníci všech věkových kategorií od 4 do 60 let, pomohli také skauti Morávky, Pražma a Raškovic a členové raškovického oddílu Airsoft. envirok13_14-28 envirok13_14-27 Rodiče podporovali své děti také v aktivitách zaměřených na ochranu zvířat ve spolupráci se ZOO Ostrava. Žáci se zde připojili k mezinárodním kampaním ke Dni zvířat a Mayday, které proběhly v ZOO Ostrava o víkendech v říjnu 2013 a květnu 2014. Prostředky získané prodejem předmětů a dárků vyrobených žáky družiny a 6. a 7. envirok13_14-29V rámci výuky přírodopisu se žáci se zúčastnili výukového programu o etologii a o šelmách a konference o významu zoologických zahrad v Ostravě. Řadu nových poznatků nám přinesla environmentální spolupráce s ochránci přírody. Naše škola, která se nachází na okraji území CHKO Beskydy, Ptačí oblasti Beskydy a Natura 2000, v tomto školním roce řešila problém zájmu čápů bílých (vyhlášených Ptákem roku 2014) o hnízdění na střeše staré budovy školy, který jsme konzultovali se členy ČSO, panem starostou a lesníky. Věnovali jsme se monitorování, v následujícím období se budeme snažit o vytvoření podmínek v náhradním prostoru pro hnízdění tohoto ohroženého druhu. Dalším tématem, se kterým žáky 6. ročníku seznámil pracovník CHKO Beskydy p. Valko, byla ochrana plazů. Mnoho žáků si vytvořilo kladný vztah a během besedy změnilo svůj přístup k těmto vzácným živočichům, jejichž některé druhy se vyskytují také v areálu školy a které je potřeba chránit. envirok13_14-30 Velký zájemměli žáci také o aktuální informace o tématu šelmy v Beskydech na besedě s panem Bojdou, členem Hnutí DUHA. envirok13_14-31Dalším příspěvkem k interaktivní výuce o lese a přírodě byla žáků činnost žáků během při programu lesního pedagoga a ornitologa p. Závalského, člena ČSO a ČSOP Nový Jičín. Paní Kutílková, pracovnice ČSOP Salamadr, se svými spolupracovnicemi připravila pro naše žáky 6. a 7. ročníku besedu a dvě podzimní a jarní výpravy v okolí Skalické Morávky věnované biodiverzitě, chráněným a invazním rostlinám a živočichům, významu řeky Morávky a jejímu geologické působení v krajině. V rámci dlouhodobého školního projektu Křídlatka žáci 7. ročníku provedli orientační měření výskytu křídlatky v zápoji břehové zeleně na pravém břehu Morávky. envirok13_14-32 envirok13_14-33

Velkou podporou EVVO a práce školy a žáků v této oblasti je každoroční spolupráce s Lesy ČR. Na podzimžáci ZŠ a MŠ Raškovice sbírali kaštany a žaludy pro zvěř v zimovací obůrce, lesníci žákům věnovali stromečky na výzdobu školy během Vánočního stromu. Žáci 9. ročníku navštívili lesní správu na Morávce, kde se zajímali o problémy ochrany lesa a celoroční úkoly lesních hospodářů. envirok13_14-34Pod odborným dohledem revírníků proběhlo sázení v projektu žáků Stromy a spolupráce. Lesníci se podíleli na přípravě Lesní stezky, kterou zorganizovali žáci devátého ročníku pro žáky šestého ročníku. Terénní akce byla věnovaná lesnímu ekosystému, ochraně jeho biodiverzity, poznávání organismů, lesnickým dovednostem (např. měření stromů, střelba ze vzduchovky, řezání dřeva, sázení stromků, práce s lesnickou mapou) i znalostem o třídění odpadů. Akce se zúčastnili žáci základní školy z Janovic, Morávky a Raškovic.envirok13_14-35

Díky celoroční spolupráci a realizovaným nápadům a projektům žáků, pedagogů, rodičů, občanů a pracovníků obcí, odborníků a organizací jsme prožili opět pestrý a užitečně strávený envirok. Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na práci naší školy v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a pomohli nám přispět ke zlepšení stavu našeho životního prostředí a ochraně života na naší planetě.

Koordinátorka EVVO ZŠ a MŠ Raškovice Mgr. Dana Kuriplachová

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI