Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení
pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60 odst. 5
a § 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním
roce 2022/2023.

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou,
do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol
skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě
oborů vzdělání v konzervatoři.

TALENTOVÉ ZKOUŠKY 2022-2023

Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2023
do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2023

 

V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2023

tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených níže 

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

TERMÍN KONÁNÍ

ČTYŘLETÉ OBORY A NÁSTAVBY

ŠESTILETÁ  A OSMILETÁ GYMNÁZIA

1. řádný termín

13. dubna 2023

17. dubna 2023

2. řádný termín

14. dubna 2023

18. dubna 2023

1. náhradní termín

10. května 2023

10. května 2023

2. náhradní termín

11. května 2023

11. května 2023

Samotný čas konání jednotných testů bude stanoven tzv. jednotným zkušební schématem, které vyhlásí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 15. ledna 2023.

Uchazeči konají jednotné testy přímo na školách, na které podali přihlášky ke vzdělávání. Podal-li uchazeč přihlášku na dvě různé střední školy, koná testy v prvním termínu na škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, v druhém termínu pak na škole uvedené v druhém pořadí. Proto je důležité uvádět na obou podávaných přihláškách školy vždy ve stejném pořadí, aby nedošlo ke shodě termínů.

Pořadí, v jakém uchazeč uvede na přihlášce školy, má vliv pouze na stanovení místa konání zkoušek. V žádném případě se nejedná o určení preference jedné školy před druhou.

V případě, že se uchazeč hlásí navíc i na obor Gymnázium se sportovní přípravou (GSP) a dále např. na dvě jiné školy bez talentové zkoušky, koná v jednom z termínů jednotnou přijímací zkoušku vždy na GSP. V takovém případě pak na jedné z „nesportovních“ škol sice jednotné testy fyzicky nekoná, výsledky se ale do přijímacího řízení standardně počítají.