Jednotná přijímací zkouška (dále jen JPZ nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti jsou dále stanoveny prováděcím předpisem, kterým je vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou (mimo obor Gymnázium se sportovní přípravou, toho se JPZ týká) a obory zkráceného studia podle § 85 školského zákona.

Základní informace

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou (mimo obor Gymnázium se sportovní přípravou) a obory zkráceného studia podle § 85 školského zákona.

Uchazeč o vzdělávání v maturitním oboru může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke vzdělávání až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory (případně odborná zaměření podle ŠVP) v rámci jedné střední školy. V případě, že podá dvě přihlášky, má možnost konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát. Podá-li uchazeč pouze jednu přihlášku na obor, jehož součástí je JPZ, koná zkoušku pouze jednou.

Kromě dvou výše zmíněných přihlášek na střední školy může uchazeč v prvním kole podat navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou. Teoreticky tak může v prvním kole podat dohromady až 4 přihlášky. Jednotné testy však může konat maximálně dvakrát. 

V dalších kolech již není počet přihlášek omezen. 

Do výsledku přijímacího řízení se zohledňuje pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. Pakliže se uchazeč nemůže v prvním či druhém termínu dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, omluví se řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

Jednotná přijímací zkouška je pouze jedna z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání zohledňují školy i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, umístění na různých soutěžích a olympiádách, výsledky školních přijímacích zkoušek či pohovorů atp. Kritéria pro přijetí si každá škola stanovuje individuálně. Zákon pouze stanovuje, že výsledek JPZ se na celkovém hodnocení uchazečů podílí min. 60 % (u oborů Gymnázium se sportovní přípravou min. 40 %). 

Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky? 
 
 1. vybrat si z nabídky oborů vzdělání – z výše uvedených internetových zdrojů
 2. informovat se o vybraných školách na jejich internetových stránkách a navštívit je v den otevřených dveří
 3. dodat podklady k vyplnění přihlášky a nechat si na nich potvrdit prospěch na ZŠ
 4. odevzdat přihlášky přímo ředitelům středních škol, které si uchazeč vybral do 1. března 2023 (v případě podání přihlášky do oboru s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022)

Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení na vybranou SŠ:

 • obory vzdělání s talentovou zkouškou: 

          do 30. listopadu 2022

 • obory vzdělání bez talentové zkoušky: 

           do 1. března 2023

 

Návod pro její vyplnění naleznete v záložce Návod pro vyplnění přihlášky na SŠ.

 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení.

Bližší informace naleznete v záložce Úpravy podmínek přijímacího řízení.

 

Vyplňování přihlášek

 •  uchazeč si zajistí jednu až dvě přihlášky ke vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení – buď na webových stránkách školy nebo prostřednictvím webových stránek MŠMT;
 • lze uplatnit např. dvě přihlášky na dvě různé střední školy nebo dvě přihlášky na dva různé obory vzdělání v jedné střední škole
 • uchazeč vyplní přihlášku/přihlášky a nechá si na nich potvrdit prospěch ze základní školy (razítko a podpis), případně přiloží ověřené kopie vysvědčení; v přihlášce/přihláškách uvede i den, kdy se chce zúčastnit přijímací zkoušky, pokud se koná; přiloží i další potřebné doklady, pokud je střední škola vyžaduje
 • uchazeč se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním k přihlášce přiloží posudek školského poradenského zařízení obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací zkoušky

 Odevzdání přihlášek a získání zápisového lístku

 • kompletní přihlášky ke vzdělávání (včetně všech náležitostí) uchazeč odevzdá řediteli příslušné střední školy nejpozději do    1. března 2023

 • POZOR!!! přihlášku je nutné předložit základní škole minimálně 14 dní před tímto termínem k ověření klasifikace – tj. od 6. 2. 2023 – 17. 2. 2023 !
 • přihláška musí být podepsaná zletilým uchazečem nebo jak nezletilým uchazečem, tak jeho zákonným zástupcem
 • je vhodné převzít ve střední škole potvrzení o podání přihlášky, v případě zaslání poštou uschovat podací lístek jako potvrzení o včasném podání přihlášky
 • uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole nejpozději  do 15.3. 2023

 Po odevzdání přihlášek

 •  pokud střední škola informovala, že se přijímací zkouška nekoná, uchazeč očekává zveřejnění seznamu přijatých uchazečů; nepřijatým uchazečům je doručeno rozhodnutí o nepřijetí; ředitel střední školy sice může v prvním kole přijímacího řízení (do oborů vzdělání bez talentové zkoušky) seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) zveřejnit a nepřijatým uchazečům rozhodnutí odeslat nejdříve 22. dubna, avšak pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení (pod registračními čísly) může být zveřejněno na veřejně přístupném místě ve střední škole i na jejím webu po vyhodnocení přijímacího řízení
 • pokud ředitel střední školy rozhodl o konání přijímací zkoušky, očekává uchazeč doručení pozvánky k přijímací zkoušce a zúčastní se jí v jednom z termínů stanovených v prvním kole přijímacího řízení pro její konání (uchazeč tento termín uvedl v přihlášce); pro první kolo přijímacího řízení do jednoho oboru vzdělání v rámci jedné školy nelze přijímací zkoušku vykonat ve více různých termínech; stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo v jiné škole, do nichž uchazeč podal přihlášku, není důvodem pro stanovení náhradního termínu
 • uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací nebo talentové zkoušce v určeném termínu nedostaví a svou neúčast řádně písemně omluví nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín pro její vykonání

 Oznámení rozhodnutí o přijetí a doručení rozhodnutí o nepřijetí

 •  rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče; seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň po dobu 10 dnů; obsahuje datum zveřejnění a poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku ve stanovené lhůtě; zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená
 • uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče si vyzvedne rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání; rozhodnutí, které nelze doručit, se ukládá na poště po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené

 Potvrzení nástupu do střední školy – odevzdání zápisového lístku

 •  po doručení rozhodnutí o přijetí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrzuje úmysl stát se žákem střední školy odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne rozhodnutí o přijetí; pokud zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy; zápisový lístek musí být podepsán zletilým uchazečem nebo jak nezletilým uchazečem, tak i jeho zákonným zástupcem
 • zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, do níž byl přijat na základě odvolání

 Možnost odvolání

 • odvolání proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí; odvolání je možno podat teprve poté, kdy ředitel střední školy rozhodnutí již vydal (tzn. buď předal jeho písemné vyhotovení k odeslání, nebo si je zletilý uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče osobně převzal ve střední škole nebo vyzvedl na poště)
 • odvolání musí být podepsáno zákonným zástupcem nezletilého uchazeče nebo zletilým uchazečem

 

 Nástup do střední školy

 •  žákem střední školy se uchazeč stává prvního dne školního roku, pro nějž byl přijat do oboru vzdělání a pro který předložil škole zápisový lístek