Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Aktuality - ZŠ > Bezpečně na kyberhřišti

Bezpečně na kyberhřišti

Preventivní projekt Bezpečně na kyberhřišti je již sedmým projektem realizovaným ve škole od roku 2009 se zaměřením na rozvoj dovednosti žáků chovat se bezpečně ve virtuálním světě. Jeho cílem bylo naučit děti bezpečně si hrát na kyberhřišti. Projekt byl rozdělen do tří bloků, přičemž každý z nich akcentoval zvládnutí určité dovednosti bezpečné existence dítěte ve virtuálním světě. Na přípravách i samotné realizaci se podíleli žáci i pedagogové školy, metodička prevence a přizvaní odborní lektoři, se kterými má škola navázanou dlouhodobou spolupráci. (Bc.Tomáš Velička, Richard Klosse z Poradny pro primární prevenci, OV, Bc. Jana Svobodová, Dis. -externí odborná lektorka školy, Mgr. Šebestová L., Dis., z MP Education, s.r.o.)
První blok projektu „Bezpečně v reálném světě i na internetu“ byl zaměřen na posilování žádoucího chování žáků v třídním kolektivu, na zvládání řešení problémů, které přináší každodenní život v období dospívání. Jednotlivé aktivity byly naplánovány tak, že vycházely z reálného života s přesahem do virtuálního, který je pro dnešní děti a mládež stejně důležitý jako ten skutečný. Žáci 4. a 6. ročníků se v září účastnili adaptačního kurzu, cílem kterého bylo nastartovat a posilovat pozitivní vztahy mezi žáky ve třídě. Společně s lektorkou Bc. J. Svobodovou a třídními učiteli se žáci učili vhodně vyjadřovat své potřeby, přání, poukázat na nepohodu, úzkost, strach, problémy…. V průběhu různorodých aktivit hledali způsoby jak posílit soudržnost žáků ve třídě, jak přijímat jinakost některých a nežárlit, nesoudit, jak se prosadit a neubližovat, jak správně a vhodně vytknout jiným, že nám něco vadí, bolí, obtěžuje… Tyto dovednosti pak trénovali při společném sdílení zážitků, v reálných situacích běžného dne.
Ve všech třídách od 3. do 9. ročníku proběhlo v říjnu sociometrické šetření třídních kolektivů se zaměřením na kvalitu třídního klimatu. Pomocí web. aplikace – www.proškoly ( průběžně i jinými metodami-minidotazníky, pozorování, pohovor…) jsme zjišťovali míru kvality jednotlivých složek třídního klimatu – respekt, kamarádství, zábava, bezpečí, spolupráce, pohoda… Vyhodnocení nás mile překvapilo, neboť většina tříd měla klima na docela vysokých hodnotách (max.100%, většina tříd byla v rozsahu 86-92%). V některých třídách, kde přetrvávají vztahové problémy (klima 69-72%), byly nastaveny programy k podpoře jejich minimalizace. Ve výuce v rámci ŠVP v různých předmětech (Čj, Vz, OV, Etv, D, Vv…) se žáci pravidelně a opakovaně setkávají s tématy, která poskytují prostor pro aktivní zapojení žáků do činností na podporu empatie, asertivity, altruismu, spolupráce, pomoci jiným, seberealizace, odvahy být sám sebou…
V listopadu a prosinci se uskutečnily další preventivní programy pro 5. a 6. ročník se zaměřením na kultivaci vztahů pod vedením Bc. Svobodové J. a pro 9. ročník se zaměřením na pohlavní dospívání v souvislosti se sdílením intimity na internetu pod vedením Mgr. Šebestové L., Dis., z MP Education, s.r.o.
Koncem prosince a začátkem ledna proběhly preventivní programy pro 5. ročníky na téma Virtuální svět a já, Nebezpečí kyberšikany. Tyto programy vedly školní metodička prevence a odborný lektor p. R. Klosse s Poradny pro primární prevenci v Ostravě. V 6. a 7. ročníku probíhaly paralelně programy na podporu dovednosti chránit se na internetu pod názvem – Prožívání vlastních i cizích životů na internetu. Tyto programy vedla metodička prevence. V lednu byly také realizovány programy pro podporu tvorby pozitivního klimatu tříd, které procházely „uzdravováním“. Tyto programy vedla metodička prevence na třídenním pobytu žáků vybraných tříd na Bílé. V třídnických hodinách 4. a 5. ročníků proběhl monitoring aktivit našich mladších žáků na internetu. Jeho vyhodnocením jsme získali údaje o činnostech žáků na internetu, o jejich znalosti internetové ochrany. Na základě toho byly sestaveny další aktivity a programy na posílení dovednosti žáků bezpečně užívat informační technologie.
V prvních třech měsících roku 2020 jsme pokračovali v naplánovaných aktivitách druhého- Můj vzor je youtuber! a třetího bloku projektu- Masku dolu! Důvěřuj, ale prověřuj! Některé programy jsme museli přesunout na jiný (dřívější) termín, než byl původně plánovaný vzhledem k rekonstrukci školy, časové vytíženosti či nemoci lektorů. V 6., 7. a 8. ročnících pod vedením metodičky prevence byly realizovány preventivní lekce se zaměřením na Kybergrooming. K tomu nám velmi posloužily preventivní filmy Policie ČR, výukový materiál (web. -Chytrá škola O2, Bezpečně na internetu, e-bezpečí… ) i film V síti, který byl právě v té době propagován i v televizi. S principy zneužívání dětí na internetu, s ochranou soukromí se žáci seznámili částečně ve škole a pak doma, při distanční výuce (duben, květen). Tam jsme využili filmový výukový materiál- V digitálním světě pro 1. stupeň ZŠ a Online bezpečnost- „Nejsem lovná“ pro 2. st.ZŠ. Žáci si tak doma, společně s rodiči, upevňovali a zdokonalovali znalosti získané ve škole. Koncem února a začátkem března se žáci 6. ročníků věnovali také tématu youtuberingu pod vedením odborného lektora R. Klosseho z Poradny pro primární bezpečí. S p. lektorkou Svobodovou se žáci 2. st. setkali na dalších (navazujících lekcích v rámci jednoho programu) – Bezpečné vztahy v reálném světě i kybersvětě.
Aktuální dění ve společnosti – koronavirová epidemie, která ovlivnila vzdělávání a přesunula ho do domácího prostředí, se svým způsobem také podílela na našem projektu. Výuka online zdokonalila dovednosti nejenom kantorů, ale i rodičů a žáků. Troufám si říct, že „vynucené“ distanční vzdělávání žáků přispělo k trénování si získaných dovedností být v bezpečí na internetu. O tom jsme se sami přesvědčili při výuce a komunikaci se žáky přes internet, mobil.
Závěrem můžeme říct, že cíle projektu i přes časové omezení byly splněny.
zpracovala metodička prevence: PaedDr. Halamová Jana

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI