Aktuální verze Školního řádu platná od 1.9.2022

dodatek: mimořádná opatření

Obsah:

 1. Obecná ustanovení
 2. Základní práva a povinnosti osob účastných na vyučování
  • Základní práva a povinnosti žáků
  • Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků
  • Práva a povinnosti zaměstnanců školy
  • Povinnosti školy
 3. Provoz a vnitřní režim školy
  • Docházka do školy a podmínky uvolňování žáka z vyučování
  • Chování žáků ve škole
  • Vnitřní režim školy
   • Vstup do školní budovy
   • Režim činnosti ve škole
   • Režim při akcích mimo školu
 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
  • Obecná pravidla pro snižování bezpečnostních a zdraví ohrožujících rizik
  • Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem či požití alkoholu
  • Postup při zjištění šikanování či jiného rasově motivovaného jednání.
 2. Evidence úrazů.
 3. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků.
 4. Školní stravování
 5. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 6. Závěrečná ustanovení

 Přílohy

 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků – klasifikační řád
 1. Přehled právních předpisů, ze kterých klasifikační řád vychází
 1. Souhlas zletilého žáka a studenta nebo zákonného zástupce nezletilého žáka s orientačním testováním žáka na přítomnost OPL
 2. Časové rozvržení vyučovacích hodin a přestávek

 

 

     Vstup do školní budovy a na pozemky školy

 • Vstup na pozemky školy je dovolen žákům a veřejnosti jen pro přístup do školní budovy a odchod z ní v době před vyučováním, během něj a bezprostředně po ukončení školy, školního stravování nebo školní družiny a osobám, které mají pronajaty prostory pro zájmové činnosti během doby pronájmu. V jiném čase je veřejnosti i žákům vstup na školní pozemky bez doprovodu zaměstnance školy zakázán.
 • Vstup do školní budovy mají dovolen výhradně zaměstnanci a žáci školy. Pro ostatní (rodiče a jiné osoby) je vstup do školy upraven tímto článkem.
 • VÝJIMKU Z NÁSLEDUJÍCÍHO NAŘÍZENÍ MAJÍ RODIČE A DOPROVOD ŽÁKŮ 1. ROČNÍKU. TATO VÝJIMKA PLATÍ POUZE DO KONCE ZÁŘÍ.
 • V ranních hodinách bude školní budova otevřena pro vstup žáků od 7:50 do 8:10. Poté bude vchod uzavřen. Žákům, kteří navštěvují školní družinu, bude vstup do budovy umožněn po zazvonění na zaměstnance školní družiny v době od 6:00 do 7:30.
 • Rodiče a zákonní zástupci nemají do školy svévolný přístup. Rodiče, kteří doprovází žáky do školní družiny, mají přístup pouze do prostoru hlavního vchodu a do prostor chodby před učebnami školní družiny (přesné vymezení prostoru rádi vysvětlí zaměstnanci školní družiny) a to jen za účelem předání / vyzvednutí dítěte, nikoli za účelem čekání na konec výuky apod. Rodiče nečekají na dítě v jídelně ani v prostorách před jídelnou a na spojovací chodbě.
 • V případě osobní komunikace mezi rodiči a školou bude rodičům vstup a pohyb po škole umožněn. Do budovy jim umožní vstup zaměstnanec školy, kterému sdělí důvod návštěvy školy a zapíší se do knihy návštěv. Rodiče a jiné návštěvy mají povinnost se osobně ohlásit při vstupu do budovy školy. Neohlášené osoby mohou být ze školy vykázány jakýmkoli zaměstnancem školy.
 • Tato pravidla mají za účel zvýšit bezpečnost Vašich dětí, omezte proto vstupy do budovy školy na jen ty opravdu nezbytné.

Za respektování nařízení děkujeme.