ZÁPIS DĚTÍ DO 1.TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 SE KONÁ V ÚTERÝ 4.DUBNA 2023 OD 13.00 – 18.00 HOD.

 S sebou přineste:

Rodný list dítěte

žádost o přijetí nebo odkladu – v příloze

zápisový list – v příloze

OP rodiče nebo dítěte k ověření trvalého bydliště

Rozhodnutí o odkladu u dětí s odkladem

K odkladu potřebná stanoviska poradenských zařízení

 

 

 

 

Informace pro rodiče k odkladu školní docházky

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil. Začátek povinné školní docházky odloží na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a doložením doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost. V případě, že je dítě v lékařské péči pro jiné zdravotní obtíže, je třeba trvat na tom, že takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje.

Přijetí dítěte mladšího 6 let před zahájením školního roku k povinné školní docházce

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září aktuálního šk. roku konce června, může být přijato k plnění povinné školní docházky jižjako pětileté, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Mgr. Hana Kachtíková, ředitelka

 

Školní zralost – co tento pojem znamená

Vážení rodiče,
dítě vstupující do 1. ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Školní zralost je tělesná, psychická, sociální a emocionální připravenost dítěte pro vstup do školy.

Posouzení školní zralosti (= zralosti centrálního nervového systému, která se projevuje odolností vůči zátěži, schopností soustředit se a emoční stabilitou) může být někdy obtížné, v takových případech je vhodnější ponechat rozhodnutí na pedagogicko – psychologické poradně.

Pro vaše dítě bude vstup do 1. třídy úspěšný a snadnější, pokud budete vědět, jak má být připraveno.

Školní nezralost

Projevy školní nezralosti

Mezi hlavní projevy nezralosti dítěte patří: nesamostatnost, neobratnost, přecitlivělost a impulzivnost (plačtivost, vzdorovitost), nesoustředěnost (přílišná hravost), neklid až agresivita, nebo naopak apatie (děti nereagující, utlumené), izolovanost (dítě vůbec nenavazuje kontakt s dětmi ani s dospělými nebo navozuje kontakt s velkými problémy), nápadné odchylky v tělesném a zdravotním stavu či oslabení smylových a psychických funkcích (např. nižší úroveň rozumových schopností).

Příčina školní nezralosti

Mezi základní příčiny školní nezralosti dítěte patří nedostatky v tělesném vývoji a zdravotním stavu, opožděný vývoj, snížená inteligence, neuroticismus, nerovnoměrný vývoj, nedostatky ve výchovném a sociálním působení (tzv. nepodnětné výchovné prostředí).

Mgr. Sylva Mertová, výchovný poradce