Podle §123, odst.(4) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuji ke dni 1.9.2021 výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na jednoho žáka 200,- Kč měsíčně.

Mgr. Hana Kachtíková
ředitelka školy

Ředitel školy Směrnicí stanovuje příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině měsíčně za jedno dítě. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny. 

Výše úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:

a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách,

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

Podmínky úplaty

a) Platba probíhá bezkontaktně ve dvou splátkách za 1. pololetí tj. od září do ledna, nejpozději k 30.září, a za 2 pololetí tj. od února do června, nejpozději k 28.únoru.

b) Dle vyhlášky č.423/2020 Sb. ze dne 16. října 2020 bude účastníkovi úplata poměrně snížena, pokud bude v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz ŠD po dobu delší než pěti dnů.

Finanční prostředky, takto vybrané se využívají:

a) k nákupu hraček a didaktických pomůcek,

b) k nákupu výtvarných materiálů,

c) k nákupu neinvestičního vybavení školní družiny.