Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Školní družina > Platby

Platby

 

Podle §123, odst.(4) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuji ke dni 1.9.2017 výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na jednoho žáka 200,- Kč měsíčně.

Mgr. Hana Kachtíková

ředitelka školy

 


 

Ředitel školy směrnicí stanovuje příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině měsíčně za jedno dítě. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny. 

 

Výše úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže

a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách 

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

 

Podmínky úplaty

a) Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až prosinec a leden až červen.

b) Pokud za dítě není úplata uhrazena, vedoucí vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny. 

 

Finanční prostředky, takto vybrané se využívají

a) k nákupu hraček a didaktických pomůcek

b) k nákupu výtvarných materiálů

c) k nákupu neinvestičního vybavení školní družiny 

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI