Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Mateřská škola > Informace k zápisu

Informace k zápisu

 

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 15. května 2020.

Příjem žádosti:

 

A) do datové schránky školy n66j7cn,
B) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) zsraskovice@centrum.cz,
C) poštou, na adresu školy ZŠ a MŠ Raškovice, Raškovice 18, 73904,
D) výjimečně osobní podání ve škole v úřední dny pondělí a středa od 8 – 11 hod.,

Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontrolu.
V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže),

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Podpis zákonného zástupce

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít.
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání bude vyvěšen nejpozději dne 29.května 2020.

Telefon do MŠ: 558 692 266

 

 Prezentace naší mateřské školy

Základní filosofií naší mateřské školy je vytvořit dětem vstřícné prostředí pro všestranný rozvoj osobnosti, vytvářet pocit pohody a bezpečí.
Pracujeme podle školního vzdělávacího programu s názvem „Proměny kouzelného stromu“,který vychází z podmínek mateřské školy, regionálních tradic a okolního přírodního prostředí.
V naší MŠ jsou děti  v neustálém kontaktu s přírodou, jsou vzdělávány podle RVP PV v oblasti pohybové, výtvarné, hudební, jazykové. K dispozici máme překrásnou zahradu vybavenou dřevěnými hracími prvky a dopravním hřištěm. V každém ročním období a za vhodného  počasí směřujeme činnosti ven, do přírody. Celý rok probíhají akce pro děti a rodiče – divadla, vánoční a velikonoční nadílky, besídky, sportovní akce, výlety. Blízký vztah k okolní přírodě a smysluplné prožívání je dětem zprostředkováno hravou formou, všemi smysly, osobním prožitkem a učením. V rámci spolupráce se základní školou Raškovice, organizujeme spoustu společných zajímavých akcí. Děti mají možnost využívat tělocvičnu i jiné prostory ZŠ a tak se přirozeně adaptovat jako budoucí školáci. Naše MŠ je zapojena i do projektu „CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“. Každý den děti s knížkou pracují, poslechnou si pohádku, nebo příběh. V rámci seznamování se s tradicemi našeho regionu spolupracujeme i se seniory naší obce.
Do naší mateřské školy chodí děti moc rády, těší se na každodenní zajímavé činnosti, nová dobrodružství a hodné paní učitelky.

 

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI