Základní škola a mateřská škola Raškovice

Raškovice 18, 739 04 Pražmo

 

Vnitřní řád školní družiny

 

Č.j.   251–2021-ZŠ

Vypracovala: Lucie Pánková, vedoucí vychovatelka ŠD

Pedagogická rada projednala a schválila dne: 31.srpna 2021

 

Směrnice nabývá platnosti dne: 31. srpna 2021

Směrnice nabývá účinnosti dne: 31. srpna 2021

 

Obsah:

 1. Obecná ustanovení

      1.1 Poslání školní družiny

 1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců
 2. Provoz a vnitřní režim školní družiny

      3.1   Přihlašování a odhlašování žáků

      3.2   Provozní doba

      3.3   Organizace činnosti

      3.4   Umístění ŠD

      3.5   Poplatek za ŠD

      3.6   Pitný režim ŠD

 1. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními potřebami a mimořádně nadaných žáků
 2. Chování žáků
 3. Dokumentace ŠD
 4. Závěrečná ustanovení

 

 1.Obecná ustanovení

Na základě ustanovení §30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tento Vnitřní řád školní družiny.

 

Tato směrnice určuje pravidla provozu a režim školní družiny (dále jen ŠD)

Zásady směrnice:

 • musí být vydána písemně
 • nesmí být vydána v rozporu s právními předpisy
 • nesmí být vydána se zpětnou účinností
 • vzniká na dobu neurčitou

       1.1 Poslání školní družiny

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. ŠD tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků.

Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy, žáci druhého stupně mohou být zapsáni pouze, pokud to dovolí kapacita ŠD a schválí ředitelka školy.

 

 2. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

 • žáci jsou povinni řádně docházet do ŠD a dodržovat Vnitřní řád školní družiny,
 • zákonní zástupci žáka jsou povinni písemně informovat vedoucí ŠD o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na pobyt žáka v ŠD,
 • zákonní zástupci jsou povinni písemně oznámit změny v údajích, které jsou důležité pro bezpečnost žáka (např. změnu telefonního čísla),
 • žák se v ŠD chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických i provozních pracovníků školy,
 • žák chodí vhodně oblečen, s ohledem na plánované činnosti (je vhodné vybavit žáka převlečením na venkovní hry s ohledem na roční období),
 • žák či jeho zákonný zástupce má povinnost každý úraz či škodu, ke které došlo při pobytu v ŠD hlásit vedoucí vychovatelce bez prodlení,
 • žák do ŠD nenosí předměty, které nesouvisí s výukou, které by mohly ohrozit zdraví jeho nebo jiných osob,
 • za osobní věci (hračky, mobilní telefony, notebooky, a další) ŠD nepřebírá zodpovědnost,
 • žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, náboženství, má právo na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi platnými předpisy souvisejícími s jeho pobytem a činností v ŠD.

3. Provoz a vnitřní režim školní družiny

       3.1 Přihlašování a odhlašování žáků

 • rodiče přihlašují žáka do školní družiny předáním řádně vyplněné přihlášky vedoucí vychovatelce ŠD,
 • přihláška musí být vyplněna oboustranně, včetně Záznamu o uvolnění dítěte ze školní družiny,
 • veškeré změny je rodič povinen ihned písemně oznámit,
 • pokud žák odchází jinak, než je uvedeno v přihlášce, musí být omluven zvláštní omluvenkou s datem a podpisem rodiče (vždy písemně, ne telefonicky!!),
 • předem známou nepřítomnost žáka v družině rodiče oznámí písemně vychovatelce,
 • pokud to kapacita ŠD dovolí, lze žáka k pravidelné docházce přihlásit či odhlásit v průběhu celého roku,
 • v kompetenci ředitele školy je vyloučení dítěte pro neplnění či hrubé porušení řádu ŠD. Ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka z ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

          3.2 Provozní doba 

 • ŠD je v provozu od pondělí do pátku, v případě mimořádného volna bude provoz řešen operativně a vyvěšen na nástěnce ŠD a webu ŠD,
 • provozní doba:      ranní družina:                 6,00 – 8,00 hod.

                                            odpolední družina:        11,45 – 16,30 hod.

 • v ranní a koncové družině jsou děti spojeny do jednoho oddělení,
 • pokud žáka po skončení provozu ŠD nikdo nevyzvedne a neodchází samo, je vychovatelka povinna kontaktovat rodiče, v případě nevyzvednutí zajistí předání žáka na Policii ČR.

          3.3 Organizace činnosti

 • po ukončení vyučování žáka 1. třídy přivádí do ŠD dozor jídelny. Žáci vyšších tříd přicházejí z jídelny nebo ihned po skončení výuky do ŠD samostatně. Vychovatelka školní družiny za ně přebírá zodpovědnost až po jejich příchodu,
 • žáci jsou uvolňování na nepovinné předměty a kroužky dle rozpisu rodičů. Žáci odchází bez doprovodu vychovatelky, která za ně až do příchodu z kroužku nezodpovídá. Totéž platí i pro uvolňování žáků do školní knihovny.
 • vypracování školních domácích úkolů ve školní družině není dovoleno.
 • za žáka, který byl ve škole na vyučování a do školní družiny se nedostavil, vychovatelka nezodpovídá.

         

         3.4 Umístění ŠD 

 • školní družina při svých činnostech využívá hernu ŠD, třídy nové a staré budovy, informační centrum, venkovní prostory Základní školy, tělocvičny, skleník, počítačovou učebnu, cvičnou kuchyňku a školní dílny,
 • o aktuálním umístění školní družiny jsou rodiče informováni službou u dveří či informační cedulí na vstupních dveřích.

          3.5 Poplatek za ŠD

 • platba probíhá bezkontaktně ve dvou splátkách za 1. pololetí tj. od září do ledna, nejpozději k 30.září, a za 2 pololetí tj. od února do června, nejpozději k 28.únoru.
 • výši úplatku upravuje aktuální Směrnice k stanovení výše úplaty za vzdělávání ve školní družině vydaná vedením školy,
 • dle vyhlášky č.423/2020 Sb. ze dne 16. října 2020 bude účastníkovi úplata poměrně snížena, pokud bude v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz ŠD po dobu delší než pěti dnů.

         3.6 Pitný režim ŠD

 • žáci mají v průběhu celého pobytu ve ŠD k dispozici čaj či jiný nealkoholický nápoj.

 

 4. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními potřebami a mimořádně nadaných žáků

 • žákům se speciálními vzdělávacími potřebami bude podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění, při jejich začleňování do volnočasových aktivit, věnována průběžná individuální pozornost. V případě potřeby jim bude vypracován plán pedagogické podpory.
 • vychovatelky se budou snažit vytvářet optimální podmínky k rozvoji osobnosti žáků, k jejich učení i komunikaci s ostatními. Budou jim pomáhat při dosahování co největší samostatnosti. Při činnostech budou respektovat individuální potřeby a možnosti žáka.
 • pro rozvoj talentovaných jedinců bude nabízet školní družina další doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmu.

 

 1. Chování žáků
 • žáci jsou vedeni k šetrnému zacházení s inventářem ŠD, v případě úmyslného poškození jsou rodiče povinni škodu odstranit nebo uhradit,
 • žáci jsou povinni dodržovat Řád školy a Vnitřní řád školní družiny, řídí se pokyny vychovatelky, bez jejího vědomí školní družinu neopouštějí,
 • na hodnocení a chování žáků ve školní družině se vztahují vyhlášky o základní škole (tj. napomenutí, důtka třídního učitele apod.).

 

 1. Dokumentace ŠD
 • docházková kniha pro pravidelně chodící žáky,
 • přihláška pravidelně chodících žáků, jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny,
 • přehled výchovně vzdělávací práce,
 • docházkový sešit ranní družiny,
 • celoroční plán činnosti,
 • kniha úrazů ŠD,
 • ŠVP.

 

 1. Závěrečná ustanovení
 • předchozí znění této směrnice se ruší. Uložení směrnice v archívu školy se řídí Spisovým řádem školy.

 

 

V Raškovicích 31.8.2021

 

 

                                                                                                          Mgr.Hana Kachtíková

                                                                                                          ředitelka školy