Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Školní jídelna > Řád jídelny

Řád jídelny

Základní škola a mateřská škola Raškovice
Raškovice 18, 739 04 Pražmo

PROVOZNÍ ŘÁD ŠJ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Č.j. 480 – 2017 – ZŠ/ŘŠ

Stravování je poskytováno v souladu se zák. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhl. 107/2008 Sb. o šk. stravování, zák. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhl. 602/2006 Sb. nahrazující vyhl. 137/2004 Sb. a Nařízení ES č. 852/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby, vyhl. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování, 114/2002 Sb. o FKSP, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územ. rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

-vstup do školní jídelny povolen od 7.30 – 10.30 (pitný režim, nosiče)
-doba výdeje obědů 11.40 – 13.45 hodin
-doba výdeje do nosičů 12.10 – 12.30 hodin

PLATBY ZA STRAVNÉ
(Předškolní vzdělávání)Na základě Vyhlášky č. 107/2008 Sb. O školním stravování platné od 1.1.2014
strávníci 7-10         oběd 26,-Kč
strávníci 11-14       oběd 28,-Kč
strávníci 15 a více oběd 30,-Kč
dospělí                    oběd 32,-Kč

-organizace poskytuje žákům ZŠ jedno hlavní jídlo dle stanovených norem po dobu jejich činnosti (přítomnosti) ve škole ve výši pořizovací ceny potravin.3x týdně si mohou vybrat ze dvou jídel. V době nemoci žák od druhého dne nepřítomnosti nemá nárok na oběd. Rovněž při ŘV není nárok na zlevněnou stravu. Viz ,,Stanovisko MŠMT k problematice neodhlášené stravy“.

-stravovací čip je nutno zakoupit před zahájením stravování, tento je majetkem strávníka a při ukončení stravování se nevykupuje zpět. Při ztrátě stravovacího čipu je strávník povinen zakoupit si nový čip.

-věkové skupiny strávníků jsou zařazovány v souladu s vyhl. 107/2008 Sb. tzn.: dítě je zařazováno normativně dle věku, nikoliv dle tříd. Například žák 4. třídy, který během školního roku dosáhne 11 let, je normován jako žák 5. třídy. Stejně tak u 8. tříd, pokud žák dosáhne 15 let ve školním roce, je normování a cena obědu jako u žáka 9. třídy.

-organizace poskytuje zaměstnancům za úhradu sníženou o příspěvek z FKSP jedno hlavní jídlo během odpracované směny, pokud jejich přítomnost v práci trvá alespoň 3 hodiny. V době služební cesty, nemoci, dovolené zaměstnanec nemá nárok na zvýhodněnou stravu.

-pedagogický dozor ve ŠJ zajištěn dle rozpisu uvedeném na nástěnce.

-obědy se přihlašují v době určené vedoucí ŠJ 3 vyučovací dny ke konci měsíce na měsíc následující. V případě nemoci je možno zakoupit obědy i mimo vyčleněné prodejní dny. Strávník platí hotově a dostává stvrzenku o zaplacení. Pokud si strávník nezakoupí stravenky na dny, kdy chce již oběd odebrat, nemá na tento nárok – není normován.

-odhlášky obědů se přijímají do 13.00 hodin předchozího pracovního (vyučovacího) dne na den následující, v případě pozdější odhlášky je nutno oběd vyzvednout, dítě má nárok na tento oběd první den nepřítomnosti ve škole. Při neodhlášení obědů v dalších dnech nepřítomnosti žáka ve škole, uvařený oběd propadá bez nároku na náhradu. Odhlašování obědů je možné i telefonicky 558425566 nebo emailem-jidelnaraskovice@seznam.cz nahlášením čísla třídy, čipu a dnů, které chce strávník odhlásit, případně samostatně přiložením čipu přes terminál ve spojovací chodbě anebo přes internet adresa www.estrava.cz, kód školy 0209 (1. políčko číslo čipu bez nul, 2. políčko- heslo zvolené strávníkem). Jídelníček je přístupný na internetu ZŠ.
Strávníci platící inkasem mají povinnost hlásit jakákoliv změny týkající se způsobu platby stravování žáka. V případě ukončení stravování, je nutno tuto informaci sdělit vedoucí stravování, neboť platbu inkasem načítá stravovací terminál automaticky, až do doby fyzického zrušení strávníka ze seznamu strávníků, toto se děje na základě zrušení ze strany zákonného zástupce.

-výdej obědů bude probíhat přes přiložení čipu u výdejního terminálu v jídelně ZŠ. V případě
zapomenutí čipu jde strávník na konec řady, a pak nahlásí p. kuchařce č. čipu, ta ověří, zda má strávník nárok na oběd. V případě ztráty čipu strávník je povinen nahlásit ztrátu
vedoucí ŠJ a zároveň si zakoupit čip nový. (Není možno v průběhu výdeje jídla zadávat.
č. čipu na terminálu, tím zdržovat výdej a zároveň špinit terminál).

-strávník při vstupu do ŠJ má umyté ruce, případně si je umyje v jídelně a nevstoupí do prostoru jídelny s venkovními boty. Vezme si připravený tác, příbor a postupuje k výdejnímu okénku. Polévku si vybírá stejně jako nápoj bez zadání čísla čipu, hlavní jídlo již s přiložením čipu na výdejní terminál.

-po jídle odevzdá použité nádobí do sběrného okénka a připravených nádob na použité příbory. Strávníci, kteří berou jídlo do jídlonosičů, mají je čistě umyté a rozloží si je na tácy vyčleněné pro jídlonosiče. S takto připraveným jídlonosičem postupují k výdejnímu okénku, kde jim je vydán oběd. Po převzetí jídlonosiče s obědem, použité tácy odevzdají do sběrného okénka. Dodržují výdejní dobu určenou pro jídlonosiče, aby nedocházelo ke křížení provozu s dětmi, tj. 12.10 až 12.30 hodin. Případné změny výdeje jsou informativně vyvěšeny 1 den předem.

-při stravování jsou strávníci povinni chovat se ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.

-problémy nebo připomínky k pokrmům strávníci hlásí vedoucí jídelny nebo dozorujícímu pedagogovi.

-strávník je povinen odebrat si celý oběd tak, jak to určuje potravinová norma.

-jídlo ze školní jídelny se nevynáší. Pokud je nutno odnesení jídla (z důvodu alergie či nemoci), je nutno ze strany rodičů informovat ved. ŠJ, případně dozor, že tak dítě bude činit.

-technické nebo hygienické závady (rozbití, vylití) hlásí strávník pedagogickému dozoru, který úklid zajistí.

-úraz, nevolnost ve ŠJ hlásí strávník pedagogickému dozoru .

-jídelní lístek na následující týden je vyvěšen vždy na přístupové chodbě ke školní jídelně.
A na www.estrava.cz. Připomínky možno nahlásit vedoucí.

Vypracovala: Bc. Ivana Kapsiová, vedoucí ŠJ
Schválila: Mgr. Hana Kachtíková ředitelka ZŠ a MŠ
Pedagogická rada projednala dne: 1.září 2019
Směrnice nabývá platnosti dne: 1.září 2018

 

 

Základní škola a mateřská škola Raškovice

Raškovice 18, 739 04 Pražmo

 

Vnitřní řád  ŠJ mateřské školy

 

Č.j. 841 – 2017 – ZŠ/ŘŠ

 

Stravování je poskytováno v souladu se zák. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhl. 107/2008 Sb. o šk. stravování, zák. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhl. 602/2006 Sb. nahrazující vyhl. 137/2004 Sb. a Nařízení ES č. 852/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby, vyhl. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování, 114/2002 Sb. o FKSP, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územ. rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

 

-doba výdeje svačinek MŠ                           8.30- 9.00    hodin

-doba výdeje obědů MŠ                              11.30-11.45 hodin                

-doba výdeje odpolední svačinky MŠ      14.30-14.45 hodin    

                                                                       

 PLATBY ZA STRAVNÉ

(Předškolní vzdělávání)Na základě Vyhlášky č. 107/2008 Sb. O školním stravování platné od 1.1.2014 

strávníci 7-10       oběd          26,-Kč
strávníci 11-14      oběd          28,-Kč
strávníci 15 a více oběd          30,-Kč
dospělí                    oběd         32,-Kč
                                                                                                       

 MŠ Celodenní Polodenní   Svačinka Sedmi- letí

 

snídaně                          11,00                 11,00                            11,00                 11,00

Oběd                               16,00                 16,00                                                      26,00

Svačina                           7,00                                                                                   7,00

Pitný režim                   4,00                  4,00                            2,00                     4,00

Celkem cena                38,00             31,00                         13,00              48,00

Tyto ceny jsou platné s účinností od 1.7.2019

 

Jídlo je poskytováno strávníkům dle stanovených norem. Věkové skupiny jsou zařazovány v souladu s bodem 4 přílohy č, 2 vyhlášky 107/2005 Sb.

 

– v ceně stravného je zahrnuta částka pro pitný režim denně.

 

– v době nemoci nemá strávník nárok na stravu od druhého dne nepřítomnosti, stravné je možno odhlásit týž den do 7.00 hodin telefonicky 558 692 466 vedoucí kuchařce nebo emailem – jidelnaraskovice@seznam.cz. Na pozdější odhlášky, nebo odhlášky provedené u pedagogů MŠ, nebude brán zřetel.

 

– první den nepřítomnosti strávníka je povinnost rodiče jídlo vyzvednout, jinak propadá.

 

– první den nástupu strávníka po nepřítomnosti je nutno dítě přihlásit, z důvodu normování stravy, den dopředu.

 

– je povinnosti platit stravné včas, jinak nebude přijato k docházce v MŠ. Doba prodeje je vždy vyvěšena na nástěnce vedle kanceláře ved. jídelny a na stránkách školy(www.zsraskovice.cz)

 

– organizace poskytuje zaměstnancům za úhradu sníženou o příspěvek FKSP jedno hlavní jídlo během odpracované směny, pokud jejich přítomnost trvá alespoň 3 hodiny. V době služební cesty, nemoci, dovolené zaměstnanec nemá nárok na zvýhodněnou stravu.

 

– dítě se přihlašuje na celý měsíc v kategoriích – CELODENNÍ, POLODENNÍ, SEDMI-LETÉ.

 

 

 

 

– jídelní lístek na následující týden je vyvěšen vždy na informační nástěnce a na stránkách školy www.zsraskovice.cz

 

Vypracovala: Bc. Ivana Kapsiová, vedoucí ŠJ

Schválila: Mgr. Hana Kachtíková

Pedagogická rada projednala dne: 1.července 2019

Směrnice nabývá platnosti dne:   1.července 2019

 

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI