Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Školní jídelna > Řád jídelny

Řád jídelny

Dodatek provozního řádu ŠJ platný od 14.10.2020

 

po dobu trvání mimořádných opatření stanovených Ministerstvem Zdravotnictví v souvislosti s opatřeními vydanými k řešení pandemie koronaviru – COVID -19

 

            Organizace stravování

 

 • Stravování bude probíhat na základě zpřísněných hygienických opatření
 • Jídelní lístek bude sestavován s ohledem na nutnost dodržení zvýšených požadavků na rychlost vydávání stravy a možnosti zabránění šíření viru v prostorách školy, po opuštění strávníků jídelny. Obědem se rozumí dle vyhlášky o školním stravování:

 

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

 • 4

Rozsah služeb školního stravování

 1. c) obědem polévka nebo předkrm, hlavní chod, nápoj a případně doplněk (salát, dezert, ovoce),

 

Obědy po dobu distanční výuky jsou automaticky odhlášeny vedoucí školního stravování.

Zájemci o odběr do jídlonosičů, dle pravidel distanční výuky, mají povinnost  přihlásit si obědy do 13.00 hod. dne předcházejícího.

( Tel: 558 425 566, jidelnaraskovice@seznam.cz)

 

 

 

 

 • Výdej stravy bude probíhat dle časového harmonogramu

 

 

11.30 -12.00 výdej stravy určený zaměstnancům

 

12.15 uzavření školní jídelny pro účely dezinfekce a úklidu

 

11.00 – 12.00 výdej stravy pro žáky distanční výuky ( výdej probíhá přes výdejní okýnko VHČ, boční vchod do kuchyně).

 

 • Povinnosti stravovaných

 

 • Strávníci distanční výuky mají povinnost přihlásit si obědy do 13.00 hod. dne předcházejícího
 • ( Tel: 558 425 566, jidelnaraskovice@seznam.cz) , pokud mají zájem o výdej obědů do jídlonosičů.

 

 • Strávníci vstupují do prostor jídelny pokud možno v rozestupech.

 

 • Roušky mají po celou dobu na ústech, sundávají ji před samotnou konzumací jídla

 

 • Do jídelny vstupují po řádném umytí rukou a případné dezinfekci

 

 • Dodržují rozestupy a v prostorách školní jídelny se zbytečně nezdržují

 

 • Ke stolům usedají v omezeném počtu max. 6 osob tak, aby byly dodrženy rozestupy 1,5 m mezi sedícími skupinami strávníků ( týká se zaměstnanců)

 

 • Při odběru jídlonosičů dodržují strávníci rozestupy 1,5 m.

 

 

Je zakázáno

 

 • Vstupovat do jídelny mimo určený časový harmonogram
 • Vnášet do jídelny jakékoliv předměty nesouvisející se stravováním (školní tašky, kabelky, bundy, kabáty, učební pomůcky, sešity,apod.)
 • Vynášet z jídelny nezkonzumovanou stravu
 • Shlukovat se v prostorách jídelny, hlavně u výdejních okének

 

Úklid

 • V době výdeje stravy provádí úklid drobných nečistot (politý stůl, židle a jiné drobné nehody) dozorující pedagog
 • V případě vzniku větších nečistot (upadnutí tácu na zem, rozbití nádobí apod.)

zajišťuje úklid přivolaný pracovník úklidu školy.

 • Konečný úklid jídelny po ukončení výdej stravy provádí pracovnice školní kuchyně

 

 

Dodatek nabývá účinnosti 14.10.2020

 

Vypracovala dne 13.10.2020 : Bc. Ivana Kapsiová vedoucí ŠJ

Schválila: Mgr. Hana Kachtíková ředitelka ZŠ a MŠ Raškovice

 

Základní škola a mateřská škola Raškovice
Raškovice 18, 739 04 Pražmo

PROVOZNÍ ŘÁD ŠJ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Č.j. 480 – 2017 – ZŠ/ŘŠ

Stravování je poskytováno v souladu se zák. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhl. 107/2008 Sb. o šk. stravování, zák. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhl. 602/2006 Sb. nahrazující vyhl. 137/2004 Sb. a Nařízení ES č. 852/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby, vyhl. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování, 114/2002 Sb. o FKSP, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územ. rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

-vstup do školní jídelny povolen od 7.30 – 10.30 (jídlonosiče)
-doba výdeje obědů 11.40 – 13.45 hodin
-doba výdeje do nosičů 12.10 – 12.30 hodin

PLATBY ZA STRAVNÉ
(Předškolní vzdělávání)Na základě Vyhlášky č. 107/2008 Sb. O školním stravování platné od 1.1.2014
strávníci 7-10         oběd 26,-Kč
strávníci 11-14       oběd 28,-Kč
strávníci 15 a více oběd 30,-Kč
dospělí                    oběd 32,-Kč

-organizace poskytuje žákům ZŠ jedno hlavní jídlo dle stanovených norem po dobu jejich činnosti (přítomnosti) ve škole ve výši pořizovací ceny potravin.3x týdně si mohou vybrat ze dvou jídel. V době nemoci žák od druhého dne nepřítomnosti nemá nárok na oběd. Rovněž při ŘV není nárok na zlevněnou stravu. Viz ,,Stanovisko MŠMT k problematice neodhlášené stravy“.

-stravovací čip je nutno zakoupit před zahájením stravování, tento je majetkem strávníka a při ukončení stravování se nevykupuje zpět. Při ztrátě stravovacího čipu je strávník povinen zakoupit si nový čip.

-věkové skupiny strávníků jsou zařazovány v souladu s vyhl. 107/2008 Sb. tzn.: dítě je zařazováno normativně dle věku, nikoliv dle tříd. Například žák 4. třídy, který během školního roku dosáhne 11 let, je normován jako žák 5. třídy. Stejně tak u 8. tříd, pokud žák dosáhne 15 let ve školním roce, je normování a cena obědu jako u žáka 9. třídy.

-organizace poskytuje zaměstnancům za úhradu sníženou o příspěvek z FKSP jedno hlavní jídlo během odpracované směny, pokud jejich přítomnost v práci trvá alespoň 3 hodiny. V době služební cesty, nemoci, dovolené zaměstnanec nemá nárok na zvýhodněnou stravu.

-pedagogický dozor ve ŠJ zajištěn dle rozpisu uvedeném na nástěnce.

-obědy se přihlašují v době určené vedoucí ŠJ 3 vyučovací dny ke konci měsíce na měsíc následující. V případě nemoci je možno zakoupit obědy i mimo vyčleněné prodejní dny. Strávník platí hotově a dostává stvrzenku o zaplacení. Pokud si strávník nezakoupí stravenky na dny, kdy chce již oběd odebrat, nemá na tento nárok – není normován.

-odhlášky obědů se přijímají do 13.00 hodin předchozího pracovního (vyučovacího) dne na den následující, v případě pozdější odhlášky je nutno oběd vyzvednout, dítě má nárok na tento oběd první den nepřítomnosti ve škole. Při neodhlášení obědů v dalších dnech nepřítomnosti žáka ve škole, uvařený oběd propadá bez nároku na náhradu. Odhlašování obědů je možné i telefonicky 558425566 nebo emailem-jidelnaraskovice@seznam.cz nahlášením čísla třídy, čipu a dnů, které chce strávník odhlásit, případně samostatně přiložením čipu přes terminál ve spojovací chodbě anebo přes internet adresa www.estrava.cz, kód školy 0209 (1. políčko číslo čipu bez nul, 2. políčko- heslo zvolené strávníkem). Jídelníček je přístupný na internetu ZŠ.
Strávníci platící inkasem mají povinnost hlásit jakákoliv změny týkající se způsobu platby stravování žáka. V případě ukončení stravování, je nutno tuto informaci sdělit vedoucí stravování, neboť platbu inkasem načítá stravovací terminál automaticky, až do doby fyzického zrušení strávníka ze seznamu strávníků, toto se děje na základě zrušení ze strany zákonného zástupce.

-výdej obědů bude probíhat přes přiložení čipu u výdejního terminálu v jídelně ZŠ. V případě
zapomenutí čipu jde strávník na konec řady, a pak nahlásí p. kuchařce č. čipu, ta ověří, zda má strávník nárok na oběd. V případě ztráty čipu strávník je povinen nahlásit ztrátu
vedoucí ŠJ a zároveň si zakoupit čip nový. (Není možno v průběhu výdeje jídla zadávat.
č. čipu na terminálu, tím zdržovat výdej a zároveň špinit terminál).

-strávník při vstupu do ŠJ má umyté ruce, případně si je umyje v jídelně a nevstoupí do prostoru jídelny s venkovními boty. Vezme si připravený tác, příbor a postupuje k výdejnímu okénku. Polévku si vybírá stejně jako nápoj bez zadání čísla čipu, hlavní jídlo již s přiložením čipu na výdejní terminál.

-po jídle odevzdá použité nádobí do sběrného okénka a připravených nádob na použité příbory. Strávníci, kteří berou jídlo do jídlonosičů, mají je čistě umyté a rozloží si je na tácy vyčleněné pro jídlonosiče. S takto připraveným jídlonosičem postupují k výdejnímu okénku, kde jim je vydán oběd. Po převzetí jídlonosiče s obědem, použité tácy odevzdají do sběrného okénka. Dodržují výdejní dobu určenou pro jídlonosiče, aby nedocházelo ke křížení provozu s dětmi, tj. 12.10 až 12.30 hodin. Případné změny výdeje jsou informativně vyvěšeny 1 den předem.

-při stravování jsou strávníci povinni chovat se ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.

-problémy nebo připomínky k pokrmům strávníci hlásí vedoucí jídelny nebo dozorujícímu pedagogovi.

-strávník je povinen odebrat si celý oběd tak, jak to určuje potravinová norma.

-jídlo ze školní jídelny se nevynáší. Pokud je nutno odnesení jídla (z důvodu alergie či nemoci), je nutno ze strany rodičů informovat ved. ŠJ, případně dozor, že tak dítě bude činit.

-technické nebo hygienické závady (rozbití, vylití) hlásí strávník pedagogickému dozoru, který úklid zajistí.

-úraz, nevolnost ve ŠJ hlásí strávník pedagogickému dozoru .

-jídelní lístek na následující týden je vyvěšen vždy na přístupové chodbě ke školní jídelně.
A na www.estrava.cz. Připomínky možno nahlásit vedoucí.

Vypracovala: Bc. Ivana Kapsiová, vedoucí ŠJ
Schválila: Mgr. Hana Kachtíková ředitelka ZŠ a MŠ
Pedagogická rada projednala dne: 1.září 2019
Směrnice nabývá platnosti dne: 1.září 2019

 

 

Dodatek provozního řádu MŠ platný od 12.10.2020,

 

po dobu trvání mimořádných opatření stanovených Ministerstvem Zdravotnictví v souvislosti s opatřeními vydanými k řešení pandemie koronaviru – COVID -19

 

            Organizace stravování

 

 • Stravování bude probíhat na základě zpřísněných hygienických opatření
 • Jídelní lístek bude sestavován s ohledem na nutnost dodržení zvýšených požadavků na rychlost vydávání stravy a možnosti zabránění šíření viru COVID-19 v prostorách mateřské školy.

 

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

 • 4
 • Rozsah služeb školního stravování
 • Pro účely této vyhlášky se rozumí
 • hlavními jídly oběd a večeře,
 • doplňkovými jídly snídaně, přesnídávka, svačina a druhá večeře,
 • obědem polévka nebo předkrm, hlavní chod, nápoj a případně doplněk (salát, dezert, ovoce),
 • večeří hlavní chod, nápoj a případně doplněk (salát, dezert, ovoce).
 • (2) Každé z jídel podle odstavce 1 je strávníkům poskytováno nejvýše jednou denně.

 

 • (3) Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat
 • oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s celodenním provozem,
 • oběd a jedno předcházející doplňkové jídlo, nebo oběd a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s polodenním provozem,

 

 • Strava nebude v žádném případě vydávána do jídlonosičů či jiných nádob, strávník má právo stravu zkonzumovat pouze v prostorách k tomu určených (třídy jednotlivých oddělení)

 

 

 • Výdej stravy bude probíhat dle časového harmonogramu
 • -doba výdeje svačinek MŠ             30- 9.00    hodin
 • -doba výdeje obědů MŠ       30-11.45 hodin                
 • -doba výdeje odpolední svačinky MŠ       30-14.45 hodin    

 

 

Podmínky výdeje stravy

 

 • Strava je vydávána na jednotlivých odděleních MŠ pověřenými pracovníky z řad provozních zaměstnanců

 

 • Bílé nádobí použité k výdeji jídla (talíře, příbory, hrnečky, misky apod.)

je umýváno v prostorách výdejen daných tříd.

 

 • Černé nádobí, ( gastronádoby, naběračky, vařechy, hrnce, várnice na nápoje apod.),

Je výtahem sváženo do prosto kuchyně MŠ a tam je pracovnicemi kuchyně umyto a dezinfikováno.

 • Pitný režim pro venkovní účely je zajištěn ve skelněných nádobách s výpusti a po použití, společně s hrníčky určenými pro venkovní použití, jsou tyto výtahem svezeny do prostor kuchyně MŠ k umytí a dezinfekci.

 

 • Odpolední svačinky jsou do prostor MŠ dopravovány až po dezinfekci výtahu, tudíž po odeslání černého nádobí do prostor kuchyně.

 

 • Veškerý výdej stravy a případná komunikace s pracovnicemi kuchyně probíhá bezkontaktně, z důvodu zabránění styku pracovnic kuchyně MŠ s účastníky předškolního vzdělávání (zvýšené riziko přenosu COVID -19)

 

 

Je zakázáno

 

 • Vstupovat do kuchyně MŠ
 • Vnášet do kuchyně a výdejen MŠ jakékoliv předměty nesouvisející s provozem kuchyně.
 • Vynášet z kuchyně nezkonzumovanou stravu
 • Shlukovat se v prostorách školní kuchyně MŠ

 

Úklid

 • Úklid ve výdejnách provádějí pověření pracovníci z řad provozních zaměstnanců, dle platných nařízení.
 • Úklid kuchyně, včetně každodenní dezinfekce všech prostor kuchyně MŠ provádějí pracovnice školní kuchyně.

 

Odhlašování stravy bude probíhat dle platných pravidel:

 

 • Odhlašovat lze do 7.00 hod toho dne na telefon kuchyně MŠ 558 692 466

nebo na email jidelnaraskovice@seznam.cz

Na odhlášky provedené jiným způsobem nebude brán zřetel.

 

 • Neodhlášena strava propadá a její odebrání do jídlonosiče není v tomto období možné (riziko kontaminace COVID-19 z donesených nádob)

 

 

 

Dodatek nabývá účinnosti 12.10.2020

 

Vypracovala dne 15.5.2020 : Bc. Ivana Kapsiová vedoucí ŠJ

 

Schválila: Mgr. Hana Kachtíková ředitelka ZŠ a MŠ Raškovice

 

Základní škola a mateřská škola Raškovice

Raškovice 18, 739 04 Pražmo

 

Vnitřní  řád  ŠJ mateřské školy

 

Č.j.  841 – 2017 – ZŠ/ŘŠ

 

Stravování je poskytováno v souladu se zák. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhl. 107/2008 Sb. o šk. stravování, zák. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhl. 602/2006 Sb. nahrazující vyhl. 137/2004 Sb. a Nařízení ES č. 852/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby, vyhl. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování, 114/2002 Sb. o FKSP, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územ. rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

 

-doba výdeje svačinek MŠ                           8.30- 9.00    hodin

-doba výdeje obědů MŠ                              11.30-11.45 hodin                

-doba výdeje  odpolední svačinky MŠ       14.30-14.45 hodin    

 

                                                                        

 PLATBY ZA STRAVNÉ

(Předškolní vzdělávání)Na základě Vyhlášky č. 107/2008 Sb. O školním stravování platné od 1.1.2014 

strávníci 7-10        oběd          26,-Kč
strávníci 11-14      oběd          28,-Kč
strávníci 15 a více oběd          30,-Kč
dospělí                    oběd          32,-Kč
                                                                                                       

 MŠ Celodenní Polodenní   Svačinka Sedmi- letí

 

snídaně                          13,00                 13,00                            13,00                 13,00

Oběd                              16,00                 16,00                                                      26,00

Svačina                             7,00                                                                                 7,00

Pitný režim                      4,00                  4,00                            2,00                      4,00

Celkem cena                  40,00                 33,00                          15,00                    50,00

Tyto ceny jsou platné s účinností od 1.9.2020

 

Jídlo je poskytováno strávníkům dle stanovených norem. Věkové skupiny jsou zařazovány v souladu s bodem 4 přílohy č, 2 vyhlášky 107/2005 Sb.

 

– v ceně stravného je zahrnuta částka pro pitný režim denně.

 

– v době nemoci nemá strávník nárok na stravu od druhého dne nepřítomnosti, stravné je možno odhlásit týž den do 7.00 hodin telefonicky 558 692 466 vedoucí kuchařce nebo emailem – jidelnaraskovice@seznam.cz. Na pozdější odhlášky, nebo odhlášky provedené u pedagogů MŠ, nebude brán zřetel.

 

– první den nepřítomnosti strávníka je povinnost rodiče jídlo vyzvednout, jinak propadá.

 

– první den nástupu strávníka po nepřítomnosti je nutno dítě přihlásit, z důvodu normování stravy, den dopředu.

 

– je povinnosti platit stravné včas, jinak nebude přijato k docházce v MŠ. Doba  prodeje je vždy vyvěšena na nástěnce vedle kanceláře ved. jídelny a na stránkách školy(www.zsraskovice.cz)

 

– organizace poskytuje zaměstnancům za úhradu sníženou o příspěvek FKSP jedno hlavní jídlo během odpracované směny, pokud jejich přítomnost trvá alespoň 3 hodiny. V době služební cesty, nemoci, dovolené zaměstnanec nemá nárok na zvýhodněnou stravu.

 

– dítě se přihlašuje na celý měsíc v kategoriích – CELODENNÍ, POLODENNÍ, SEDMI-LETÉ.

 

 

 

 

– jídelní lístek na následující týden je vyvěšen vždy na informační nástěnce a na stránkách školy www.zsraskovice.cz

 

Vypracovala: Bc. Ivana Kapsiová, vedoucí ŠJ

Schválila: Mgr. Hana Kachtíková

Pedagogická rada projednala dne: 1.září 2020

Směrnice nabývá platnosti dne:     1.září 2020

 

 

 

 

 

 

 

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI