Na základě vyhlášení voleb do Školské rady v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) byli na Základní škole a mateřské škole v Raškovicích regulérně zvoleni a ve Školské radě pracují:

za zákonné zástupce: p. Lenka Šrubařová, p. Jaroslava Danková, p. Mge. Ivana Ochmanová

za pedagogické pracovníky školy:  Mgr. Sylva Mertová (předsedkyně), Mgr. Vendula Chodurová, Mgr. Kristýna Felcmanová

za zřizovatele: p. Jiří Blahuta, p. Tomáš Kohut, p. Roman Václavík.

 

Jednací řád školské rady při Základní škole a mateřské škole Raškovice

 Školská rada při Základní škole a mateřské škole Raškovice vydává v souladu s ust. § 167 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů tento Jednací řád školské rady při Základní škole a mateřské škole Raškovice (dále jen jednací řád).

 Čl. 1

Úvodní ustanovení

1) Rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy.

2) Jednací řád upravuje přípravu, svolání a průběh jednání rady, jakož i další otázky v návaznosti na školský zákon č.561/2004 Sb. v platném znění.

3) O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje rada v mezích zákona.

Čl. 2

Pravomoc rady

Pravomoc rady je vymezena v § 168 školského zákona č.561/2004 Sb. v platném znění.

 Čl. 3

Zasedání rady

Rada se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Zasedání rady svolává její předseda – na základě potřeby řešení problémů, na podnět členů rady, první zasedání rady svolává ředitel školy.

 Čl. 4

Příprava zasedání rady

1) Přípravu zasedání rady organizuje předseda rady, přitom stanoví zejména:

– místo a čas jednání

– materiály k projednání

2) Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání rady mají všichni členové. Předkládají je ústně nebo písemně před jednáním rady. Písemné materiály, určené pro jednání rady předkládá navrhovatel tak, aby mohly být doručeny členům rady nejpozději 5 dnů před dnem jednání. Požádá-li člen rady o dodatečné zařazení svého návrhu ať už písemného či ústního na pořad jednání rady, rada mu vyhoví, pokud souhlasí nadpoloviční většina přítomných členů.

3) Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům rady problematiku posoudit, učinit závěry a v případě potřeby stanovit účinná opatření a doporučení.

4) O místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání rady informuje předseda rady písemně, telefonicky nebo e-mailem, všechny členy rady alespoň 10 kalendářních dní před jejím konáním.

 Čl. 5

Účast členů rady na zasedání

1) Členové rady jsou povinni se zúčastnit každého zasedání rady nebo se řádně omluvit předsedovi.

2) Účast na zasedání je uvedena v zápise z jednání.

3) Členové rady jsou povinni plnit úkoly, které jim uloží rada.

4) Člen rady, který by případně mohl z rozhodnutí rady těžit výhody, ať již osobně nebo pro osobu blízkou (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání rady. O tom, zda je důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje rada.

 Čl. 6

Program zasedání

1) Program zasedání rady navrhuje předseda a zajistí jeho doručení členům rady 5 dnů před konáním rady. Po průběhu jednání budou zveřejněny závěry jednání rady na internetových stránkách školy, a to do 15 dnů od průběhu zasedání.

2) Předseda sdělí návrh programu jednání při jeho zahájení. O programu, jeho doplnění či námitkách proti němu rozhoduje rada hlasováním.

 Čl. 7

Průběh jednání rady

1) Jednání rady je neveřejné a řídí je zpravidla předseda.

2) Není-li při zahájení jednání rady nebo v jeho průběhu přítomna nadpoloviční většina všech členů rady, předseda zasedání rady ukončí a svolá do 30 dnů náhradní zasedání rady k témuž nebo zbývajícímu programu.

3) V zahajovací části jednání předseda prohlásí, že zasedání rady bylo řádně svoláno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů a dá schválit program zasedání.

 Čl. 8

Hlasování

1) Rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů rady.

2) Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina přítomných členů rady.

 Čl. 9

Ukončení zasedání rady

1) Předseda prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.

2) Rovněž prohlásí zasedání rady za ukončené, došlo-li ke skutečnosti znemožňující nerušené jednání.

 Čl. 10

Zápis z jednání

1) Z každého jednání se pořizuje zápis, zapisovatele stanoví předseda.

2) Zápis musí být do 15 dnů od jednání rady předložen všem členům rady, řediteli školy a Obci Raškovice prostřednictvím elektronické pošty.

3) V Základní škole a mateřské škole Raškovice je zápis uložen a je k nahlédnutí u ředitelky školy. Ukládací lhůta je 10 let, po uplynutí 5 let je možné zápis předat Státnímu okresnímu archivu Frýdek-Místek k archivaci.

Tento jednací řád opětovně schválila rada na svém zasedání dne 31. 9. 2023.