VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024 SE MĚNÍ SYSTÉM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL A KONZERVATOŘÍ: 

https://www.to-das.cz/aktualne-prijimaci-zkousky-zmeny-2023-24/#velkezmeny

 

 • Evidence všech přihlášek, jak do maturitních oborů, tak nematuritních je v informačním systému o přijímacím řízení – digitální přihlašovací systém (DIPSY), který je dostupný přes webové stránky https://www.prihlaskynastredni.cz/
 • TERMÍN PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK: od 1. 2. do 20. 2. 2024.
 • Podal-li uchazeč přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, zařadí tyto obory do nově podané přihlášky dle priority. ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ SE DOZVÍ SPOLU SE VŠEMI OSTATNÍMI OBORY VZDĚLÁNÍ 15. 5. 2024.
 • DIPSY vygeneruje každému uchazeči jedinečné registrační číslo Ředitel v pozvánkách rozešle uchazečům místo konání JPZ.
 • Uchazeči podávají přihlášku v 1. a ve 2. kole až do 3 oborů vzdělání (až 5 v případě podání 2 přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou):

 

a) PLNĚ ELEKTRONICKOU FORMOU S OVĚŘENÍM ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE (nebo zletilého uchazeče) prostřednictvím Identity občana – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentuBankovní identita, případně další způsoby dle NIA. Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz

 • tento způsob doporučujeme
 • v DIPSY budou k dispozici veškeré potřebné informace (registrační číslo, pozvánky, výsledky JPZ, rozhodnutí o přijetí apod.)
 1. Přihlásíte se do systému, ten je napojen na registr obyvatel, díky kterému uvidíte seznam svých dětí, ze kterých vyberete to, které chcete přihlásit. Nevyplňujete už žádné osobní údaje.
 2. Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Uvidíte přehledné informace o každé škole – přehled oborů vzdělání, počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech.
 3. Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje pro příslušný obor vzdělání doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.
 4. Přílohy se přikládají v kopiích, stačí si ponechat pro potřeby ověření u sebe 1 originál každé přílohy. Pozvánka ke zkouškám přijde elektronicky.
 5. Potvrdíte odeslání, přijde Vám e-mail s potvrzením, a to je vše.
 6. Po vyhodnocení uvidíte výsledky svého dítěte u testů jednotné přijímací zkoušky.

 

b) PROSTŘEDNICTVÍM VÝPISU S PODPOROU ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU

 • vytiskne se a podá v listinné formě bez příloh (ty se vkládají elektronicky)
 • vyplnění je možné realizovat v základní škole s podporou pedagogického pracovníka
 • výpis lze vyplnit opakovaně zkušebně – dokud nebude podepsaná přihláška střední škole doručena, zůstane skryta
 1. Vstoupíte do systému bez přihlášení a vyplníte potřebné osobní údaje o sobě i svém dítěti.
 2. Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Jsou zde uvedeny přehledné informace o každé škole, například počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek v minulých letech.
 3. Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny. Stačí jedna kopie od každé přílohy.
 4. Potvrdíte odeslání a následně obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích e-mail s výpisem přihlášky k vytištění.
 5. Získaný výpis vytisknete (tolikrát, na kolik škol se hlásíte), podepíšete jej a doručíte v listinné podobě do každé vybrané školy (bez příloh).
 6. Musíte doručit listinnou přihlášku do každé školy (poštou, osobně, datovou schránkou).
 7. Pozvánka ke zkouškám Vám přijde doporučeným dopisem.
 8. Neuvidíte po vyhodnocení testů výsledky svého dítěte u jednotné přijímací zkoušky.

 

c) PROSTŘEDNICTVÍM TISKOPISU

 • formulář je k dispozici na webových stránkách https://www.prihlaskynastredni.cz/ a ve školských informačních systémech
 • podává se s přílohami v listinné podobě na každou školu samostatně
 1. Nepotřebujete počítač ani mobilní telefon.
 2. Vyplníte klasickou listinnou přihlášku. Každá přihláška musí mít obory uvedené ve stejném pořadí dle zvolené priority pro přijetí.
 3. Ke každé přihlášce musíte přiložit listinné kopie všech příloh.
 4. Musíte doručit listinnou přihlášku se všemi přílohami do každé školy.
 5. Musíte si dohledat přesný název a adresu každé střední školy, kód oboru a jeho přesný název i se zaměřením.
 6. Pozvánka ke zkouškám Vám přijde doporučeným dopisem.
 7. Neuvidíte po vyhodnocení testů výsledky svého dítěte u jednotné přijímací zkoušky.

 

 1. Uchazeč na přihlášce závazně seřadí pořadí škol a oborů vzdělání podle své priority.
 2. Veškeré doklady dle kritérií, včetně potvrzení o zdravotní způsobilosti a předchozího vzdělávání, se přikládají formou přílohy v podobě prosté kopie.
 3. Hodnocení předchozího vzdělávání není povinnou součástí kritérií. Je-li požadováno, přikládá se formou přílohy buď ve formě prosté kopie vysvědčení nebo ve zjednodušené formě výpisem vydaným základní školou (takový výpis obsahuje podpis a popř. hranaté razítko nebo v případě vydání v digitální podobě elektronický podpis oprávněné osoby ze základní školy).
 4. Systém bezprostředně po vyhodnocení výsledků přijímacích zkoušek (JPZ a školní části) na základě prioritizace a výsledků přijímacího řízení vyhodnotí přijetí uchazečů.
 5. Algoritmus přiřazování vám přiblíží toto video: https://www.youtube.com/watch?v=uHeUsdQGPm4
 6. V případě, že uchazeč nebude chtít nastoupit do určené školy, bude mít možnost v dané škole podat „vzdání se“ svého místa a zúčastnit se následujících kol přijímacího řízení.
 7. Zápisové lístky se již nepoužívají.

 

Důležité změny:

 • Potvrzení od lékaře je jako samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se tedy v přihlášce). POZOR, na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru/oborů vzdělání!
 • Určení priority jednotlivých škol:
  • Na první místo v přihlášce uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole.
  • Na druhé místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě.
  • Na třetí místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru.
 • Pokud je již podána přihláška do oborů s talentovou zkouškou k 30. listopadu 2023, doplníte do pořadí dle priority i tyto obory vzdělání.