ODPADY

V této oblasti pokračujeme v tradičních školních aktivitách přispívající k řešení odpadové problematiky. Nedílnou součásti činnosti žáků celé školy v péči o čistotu prostředí školy a jejího okolí je úklid odpadků nejen v areálu školy a v jeho blízkém okolí, ale i tradiční čištění přírodních ekosystémů v okolí řeky Morávky během přírodovědných vycházek, exkurzí a Dne vody.

Při postupné ekologizaci provozu školy se zaměřujeme na správnost třídění odpadů a snižování jejich množství, na informovanost žáků a učitelů o zacházení s odpady, na osvětovou činnost žáků směrem k veřejnosti.

Na počátku školního roku proběhla analýza problematiky odpadů na škole. Kontrolována byla funkčnost košů na tříděný odpad, správné označení i to, zda v některé ze tříd koš nechybí. Třídy si zopakovaly pravidla pro třídění odpadů, členové Ekotýmu doplnili chybějící označení nádob.

V průběhu školního roku je správnost třídění kontrolována Ekotýmem . O recyklaci a způsobu ukládání odpadů se žáci učí při exkurzích na Frýdecké skládce (6. ročník). Ke snížení množství směsného odpadu na škole stále probíhá na podzim a na jaře sběr papíru.

Epidemiologická situace nám bohužel nedovolila uskutečnit plánovaný „Reuse trh“ s nabídkou použitých, ale stále funkčních věcí a spotřebičů, které mohou někomu ještě dobře posloužit. Věříme, že tato nejistá doba se opět vrátí do zajetých kolejí a my budeme moci naše nápady realizovat bez omezení.