PaedDr. Halamová Jana

   metodičku prevence můžete kontaktovat na tel. čísle. :

                                                               558 425 569

                                                  konzultační hodiny         pondělí od 13.45 – 14.45hod.

Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům spojenými s projevy rizikových forem chování, případně minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich rozšíření.

Primární prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti MŠMT je zaměřena na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků:

  • agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie
  • záškoláctví
  • závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling
  • rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů
  • spektrum poruch příjmu potravy
  • negativní působení sekt
  • sexuální rizikové chování

Primární aktivity školy jsou směrovány k rozpoznání a zajištění pomoci včasné intervence nebo krizové intervence zejména v případech:

  • traumatických zážitků – domácího násilí, šikanování, násilného chování, týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání, ohrožování výchovy dítěte,
  • experimentování s návykovými látkami (legální a nelegální návykové látky),
  • rizikových stravovacích návyků vedoucích k poruchám příjmu potravy (např. mentální bulimie, mentální anorexie…).

 Nikdo nemá právo ubližovat jinému a každý má právo bránit se!

Vážení rodiče,

naše škola již dlouhodobě patří mezi školy s bezpečným klimatem. Naší prioritou je zabezpečit všem dětem klidné a bezpečné prostředí, ve kterém mohou rozvíjet své nadání a talent, budovat pozitivní vztahy, hledat kamarády i přátelé, prožívat radostné dětství.  Naše pedagogické snažení bylo oceněno. V průběhu let jsme získali tituly – Bezpečná škola, Etická škola, Zodpovědná škola, které mluví za nás,  ale také nás zavazují k další práci. Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu agrese, a právě proto patří prevence mezi hlavní pilíře školní strategie při vzdělávání a výchově žáků. Naše škola se jí  věnuje intenzivně a dlouhodobě. Přesto, že se snažíme vést žáky k zodpovědnosti za své jednání, k toleranci, empatii a nesobeckému chování, stává se, že někteří žáci mají potřebu ubližovat slabším. Tyto útoky probíhají většinou skrytě. My jsme si vědomi nebezpečí takového počínání, a proto jsme vytvořili školní program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s vámi – rodiči. Prosíme vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu či cizímu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence – PaedDr. Halamová, na zástupce školy či výchovného poradce). Využít lze také naši e-schránku důvěry- sos-raskovice@seznam.cz,  jež je také k dispozici na webových stránkách školy. Další možnosti, jak poukázat na ubližující chování je napsat na stránky- https://www.nntb.cz/ (nenech to být).  Vaši informaci  budeme  brát  velmi  vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit. Naším cílem je vytvořit takové prostředí školy, aby se všichni cítili bezpečně, mohli slušně a kultivovaně projevovat své názory, požadavky, přání.

 

 Prevence na naší škole

Prevence patří mezi hlavní pilíře školní strategie při vzdělávání a výchově žáků. Prevenci chápeme jako komplexní a širokospektrální působení ve školní komunitě. Netýká se jenom žáků ale i jejich rodičů, pedagogických i provozních zaměstnanců školy, spolupracujících složek. Všichni žáci během studia absolvují nespecifickou primární prevenci, jelikož preventivní témata a k nim vážící se aktivity jsou součástí ŠVP. Žáci jsou průběžně v různých VH (VkZ ,Etv, Vv, Čj, D, Ch, Př, Tv a další) vedeni ke zdravému životnímu stylu, jsou jim poskytovány informace o nebezpečí zneužívání návykových látek, o poruchách přijmu potravy, o šikaně a kyberšikaně, o způsobech řešení krizových situací, o netolismu, násilnickém chování, týrání a domácím násilí, o nebezpečném sexuálním chování atd.  Adaptační pobyty, výukové  a prožitkové lekce, přednášky, besedy, tematické preventivní bloky a dny jsou pevnou součástí minimálního preventivního programu. Kromě těchto stěžejních aktivit  proběhlo v posledních letech  sedm celoškolních preventivních projektů navazujících na sebe – Zachraň se!, Ubraň se!, Buď v pohodě!, Diroško, Kybersmetí ubíjí naše děti!, Bezpečně na kyberhřišti a další…, financovány z grantů MSK, které škola získala v grantovém řízení. Každoročně provádíme šetření klimatu jednotlivých tříd a školy formou dotazníků, které slouží k identifikaci žáků, již potřebují pomoc. Podařilo se nám vytvořit ve škole nekuřácké prostředí (drtivá většina pedagogů a zaměstnanců školy jsou nekuřáci) a žákům nastavit jasná pravidla ve školním řádu. 

Základem kvalitní prevence je  primární soběstačnost pedagogů i preventivně působit na žáky. V rámci evropského projektu a programu – „Podpora profesního rozvoje pedagogů ZŠ a MŠ Raškovice prostřednictvím vzdělávání“, prošla většina pedagogů školy víkendovými vzděláváními zaměřenými na zvyšování jejich kompetentnosti, odbornosti a dovednosti v oblastech primární prevence. Pro snadnější práci TU jsme vytvořili metodiku třídnických hodin s konkrétním preventivním zaměřením hodiny. Školní metodik prevence koordinuje jednotlivé preventivní aktivity, vede výukové programy pro žáky, poskytuje  konzultace kolegům, rodičům i žákům, doporučuje odbornou pomoc v případě vážných problémů rizikového chování žáků. Ve škole funguje anonymní e-mailová schránka důvěry – sos-raskovice@seznam.cz , na kterou se může kdokoliv ze školní komunity obrátit o radu či pomoc, popřípadě upozornit na rizikové chování žáků naší školy.

Prioritou školy je úzká a aktivní spolupráce s rodiči. Na velmi dobré úrovni je spolupráce školy a sdružení rodičů. Ti samostatně a aktivně připravují každoročně různé aktivity pro děti, přispívají finančně na jejich vzdělávání, výlet, preventivní aktivity i odměny…. Úspěšná prevence by nebyla možná bez podpory a spolupráce s různými organizacemi pomáhajícími škole v její preventivní činnosti. Spolupracujeme s PPP- FM, PPPP-OV, SVP – FM, OSPOD – FM, ČSČK – FM, Nebuď oběť o. s. – OV, Renarkon -OV, CNN-FM, HDS-FM, Anabell – OV a dalšími erudovanými odborníky, lékaři, psychology…..

Naším cílem je vytvořit takové prostředí školy, aby se všichni cítili bezpečně, mohli slušně a kultivovaně projevovat své názory, požadavky, přání, rozvíjet své nadání, zažívat radost z úspěchů…  Klima raškovické školy je přátelské, žáci se nebojí vyjádřit svůj názor, požádat o pomoc, mají ve škole učitele, kterým důvěřují, vědí kde se obrátit v případě problémů.