Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Základní škola > ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ > Metodik prevence

Metodik prevence

PaedDr. Halamová Jana

   metodičku prevence můžete kontaktovat na tel.čísle. :

                                                               558 425 552

Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům spojenými s projevy rizikových forem chování, případně minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich rozšíření.

Primární prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti MŠMT je zaměřena na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků:

  • agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie
  • záškoláctví
  • závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling
  • rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů
  • spektrum poruch příjmu potravy
  • negativní působení sekt
  • sexuální rizikové chování

Primární aktivity školy jsou směrovány k rozpoznání a zajištění pomoci včasné intervence nebo krizové intervence zejména v případech:

  • traumatických zážitků – domácího násilí, šikanování, násilného chování, týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání, ohrožování výchovy dítěte,
  • experimentování s návykovými látkami (legální a nelegální návykové látky),
  • rizikových stravovacích návyků vedoucích k poruchám příjmu potravy (např. mentální bulimie, mentální anorexie…).

 Nikdo nemá právo ubližovat jinému a každý má právo bránit se!

Vážení rodiče,

naše škola již dlouhodobě patří mezi školy s bezpečným klimatem. Získali jsme tituly – Bezpečná škola, Etická škola, Zodpovědná škola, které mluví za nás,  ale také nás zavazují k další práci.    Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Prevence patří mezi hlavní pilíře školní strategie při vzdělávání a výchově žáků a naše škola se jí  věnuje intenzivně a dlouhodobě. Přesto, že se snažíme vést žáky k zodpovědnosti za své jednání, k toleranci, empatii a nesobeckému chování, stává se, že někteří žáci mají potřebu ubližovat slabším. Tyto útoky probíhají většinou skrytě. My jsme si vědomy nebezpečí takovéhoto počínání, a proto jsme vytvořili školní program proti šikanování (viz. školní web). Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi – rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu, či cizímu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence – PaedDr. Halamová či ředitele školy – Mgr. Kachtíková). Využít lze také naši e-schránku důvěry- sos-raskovice@seznam.cz,  která je také k dispozici na webových stránkách školy. Další možnosti, jak poukázat na ubližující chování je napsat na stránky- www.nenechtobyt.cz. Vaši informaci  budeme  brát  velmi  vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit. Naším cílem je vytvořit takové prostředí školy, aby se všichni cítili bezpečně, mohli slušně a kultivovaně projevovat své názory, požadavky, přání.

Školní dokumenty týkající se prevence:

Školní minimální program prevence pro školní rok 2017/2018

Školní preventivní strategie 2014 – 2020

Školní program proti šikaně

krizové plány proti  šikaně

                 

          

Na začátku školního roku, v prvním týdnu, jsou všichni žáci v úvodních třídnických hodinách třídním učitelem seznámení s osobou a činností VP, ŠMP, s možnostmi jejich pomoci žákům. Vědí, kdy (konzultační hodiny), kde (ve kterém kabinetě), jak (osobní schůzka, e-mailová schránka důvěry – sos-raskovice@seznam.cz, nebo internetové stránky- www.nenechtobyt.cz  a v jakých záležitostech je mohou kontaktovat. Od letošního školního roku bude v každé třídě fungovat „třídní ombudsman“, žák, který bude problémy a potíže třídy řešit s vedením školy 1x za měsíc.

Také jsou prokazatelně, jak žáci i jejich rodiče, seznámeni se školním řádem, plánem proti šikanování, MPP…

 

 Prevence na naší škole

Prevence patří mezi hlavní pilíře školní strategie při vzdělávání a výchově žáků a škola se jí věnuje intenzivně a dlouhodobě. Prevenci chápeme jako komplexní a širokospektrální působení ve školní komunitě. Netýká se jenom žáků ale i jejich rodičů, pedagogických i provozních zaměstnanců školy, spolupracujících složek. Všichni žáci během studia absolvují nespecifickou primární prevenci, jelikož preventivní témata a k nim vážící se aktivity jsou součástí ŠVP. Žáci jsou průběžně v různých VH( VZ,VV,ČJ,D,CH,Př,TV a další) vedeny ke zdravému životnímu stylu, jsou jim poskytovány informace o nebezpečí zneužívání návykových látek, o poruchách přijmu potravy, o šikaně a kyberšikaně, o způsobech řešení krizových situací, o netolismu, násilnickém chování, týrání a domácím násilí, o nebezpečném sexuálním chování atd.  Adaptační pobyty, výukové  a prožitkové lekce, přednášky, besedy, tematické preventivní bloky a dny jsou pevnou součástí minimálního preventivního programu. Kromě těchto stěžejních aktivit  proběhly v posledních letech čtyři celoškolní preventivní projekty navazující na sebe – Zachraň se! , Ubraň se! , Buď v pohodě!, Diroško,  které byly financovány z grantů MSK, které škola získala v grantovém řízení. V letošním školním roce budeme realizovat další preventivní projekt  Kybersmetí ubíjí naše děti!.  Hlavním cílem projektových činností bylo a je včasné působení na děti tak, aby se zvýšila pravděpodobnost životnosti pozitivních vzorců chování v pozdějším pubertálním věku a snížila „emocionální slepota a hluchota“  dospívajících. Každoročně provádíme šetření klimatu jednotlivých tříd a školy formou dotazníků, které slouží k identifikaci žáků s rizikovým chováním. Podařilo se nám vytvořit ve škole nekuřácké prostředí (drtivá většina pedagogů a zaměstnanců školy jsou nekuřáci) a žákům nastavit jasná pravidla ve školním řádu. Na půdě školy jsme již čtvrtý rok neřešili žádný případ kouření či zneužívání jiné návykové látky.

Základem kvalitní prevence je  primární soběstačnost pedagogů preventivně působit na žáky. V rámci evropského projektu a programu – „Podpora profesního rozvoje pedagogů ZŠ a MŠ Raškovice prostřednictvím vzdělávání“, prošla většina pedagogů školy víkendovými vzděláváními zaměřenými na zvyšování jejich kompetentnosti, odbornosti a dovednosti v oblastech primární prevence. Pro snadnější práci TU jsme vytvořili metodiku třídnických hodin s konkrétním preventivním zaměřením hodiny. Školní metodik prevence koordinuje jednotlivé preventivní aktivity, vede výukové programy pro žáky, poskytuje  konzultace kolegům , rodičům i žákům , doporučuje odbornou pomoc v případě vážných problémů rizikového chování žáků. Ve škole funguje anonymní e-mailová schránka důvěry – sos-raskovice@seznam.cz , na kterou se může kdokoliv ze školní komunity obrátit o radu či pomoc, popřípadě upozornit na rizikové chování žáků naší školy.

Prioritou školy je úzká a aktivní spolupráce s rodiči. Na velmi dobré úrovni je spolupráce školy a sdružení rodičů. Ti samostatně a aktivně připravují každoročně různé aktivity pro děti, přispívají finančně na jejich vzdělávání, výlet, preventivní aktivity i odměny…. Úspěšná prevence by nebyla možná bez podpory a spolupráce s různými organizacemi pomáhajícími škole v její preventivní činnosti. Spolupracujeme s PPP- FM, SVP – FM, OSPOD – FM, ČSČK – FM, OSAVE o.s., Nebuď oběť o.s.-OV, Renarkon -OV, CNN-FM, HDS-FM, Anabell – OV  a dalšími erudovanými odborníky, lékaři, psychology…..

Naším cílem je vytvořit takové prostředí školy, aby se všichni cítili bezpečně, mohli slušně a kultivovaně projevovat své názory, požadavky, přání.  Klima raškovické školy je přátelské, žáci se nebojí vyjádřit svůj názor, požádat o pomoc, mají ve škole učitelé, kterým důvěřují, vědí kde se obrátit v případě problémů.

 

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI