Naše škola je součástí mezinárodního programu Ekoškola.

Tento program koordinuje organizace FEE (Federation for Environmental Education), koordinátorem programu pro ČR je Sdružení TEREZA.
Program probíhá pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Program Ekoškola přináší jedinečnou možnost, jak umožnit žákům ve škole řešit skutečné problémy a prožít radost z výsledků své práce. Životní prostředí se stává se něčím, co se jich týká a co mohou sami ovlivňovat.

Cílem  programu je propojení teoretické výuky environmentální výchovy s praktickými kroky
vedoucími k ekologicky šetrnému provozu a zlepšení prostředí a okolí školy.

V červnu 2002 jsme úspěšně zapojili do mezinárodního programu Ekoškola a získali tak poprvé titul EKOŠKOLA. Tenkrát byl tento titul udělen pouze 10 školám z celé republiky.

V roce 2014 jsme se opět v Senátu parlamentu ČR ve Valdštejnském paláci zúčastnili slavnostního předávání mezinárodní titulu Ekoškola (Eco–Schools) pro rok 2014–2016.

V roce 2016 jsme mezinárodní titul Ekoškola obhájili na období 2016–2018. 

Také v roce 2018 se nám podařilo znovu titul obhájit a mít právo jej používat až do roku 2022. Obdrželi jsme zprávu o výsledcích z auditu:

,,Základní škola a mateřská škola Raškovice je výrazně environmentálně profilovaná. Je to zřejmé z prostředí i nadšení zaměstnanců a členů Ekotýmu. Svým aktivním působením, akcemi a informováním, zasahuje do povědomí nejen žáků, ale i obyvatel obce. Program Ekoškola je již na škole zažitý a neustále se jeho realizace zdokonaluje…“

Jak při plnění programu postupujeme?

Ve škole pracuje ekotým, který tvoří zástupci některých ročníků a učitelé, ředitelka školy, zástupkyně ředitelky, zástupce ředitelky a správní zaměstnanci školy.  Na schůzkách se žáci zabývají aktivitami týkajícími se vybraných témat Ekoškoly, rozhodují se o zapojení do projektů, učí se sestavovat plán činností a provádět jeho kontrolu. Provádějí analýzu ekologického stavu školy, což je jedním z hlavních kroků, které škola musí uskutečnit, aby mohla být nastartována změna k lepšímu – tedy šetrnějšímu provozu.
Žáci zjišťovali, zaznamenávali a hodnotili současný stav školy v oblastech odpady, energie, voda, prostředí školy a nyní se zabývají novým tématem doprava. Analýza jednotlivých oblastí byla řešena během školního roku – v rámci světového Dne stromů, Dne vody, Dne Země, schůzek a úkolů pro ekotým. Výsledky z plnění jednotlivých úkolů jsou vystavovány na nástěnce, jsou součástí hlášení školního rozhlasu, zveřejňovány prostřednictvím webových stránek školy a obecního zpravodaje Raška. Žákovské aktivity jsou prezentovány samotnými žáky na konferenci.

Ekotým ZŠ a MŠ Raškovice

Koordinátorky EVVO: Naděžda Koperová, MarkétaMuroňová, Tereza Garbová, Jan Sonnek