Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Mateřská škola > Základní informace > Ve školce

Ve školce

Provoz mateřské školy je v pracovních dnech od 6:00 do 16:30 hodin. Děti jsou rozděleny do tří tříd, zpravidla podle věku.  Jednotlivé třídy jsou rozděleny na dvě části, herní a jídelní/pracovní.

Celý kolektiv se podílí na vytváření vstřícného a vřelého klimatu školy, aby se všichni cítili v prostředí MŠ jistě, spokojeně a bezpečně. Učitelky pracují jako tým, na cílech, aktivitách a činnostech se společně radí. Vzdělávací nabídka je přizpůsobována mentalitě předškolního dítěte, je přiměřeně náročná a prakticky využitelná. Při její tvorbě se počítá s rozhodováním a aktivní spoluúčastí dítěte.
Průběžně vytváříme systém diagnostiky dítěte, vytypovávání specifických poruch chování, či mimořádného nadání u dětí, následně spolupracujeme s rodiči a pedagogicko-psychologickou poradnou. Požadujeme po pedagogických pracovnících pedagogické vzdělání, průběžné vzdělávání v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, pozitivní přístup a schopnost flexibilně reagovat na potřeby dětí. Zcela nepřijatelné jsou tělesné tresty a autoritářsky přístup. Podporujeme děti obecně ke slušnému chování a ohleduplnosti ke všem dospělým osobám. Rozvíjíme metody kooperačního učení a učení činnostního. Pedagogové respektují práva a potřeby dítěte, reagují na ně, všechny děti mají rovnocenné postavení, dostávají jasné a srozumitelné pokyny. Způsob naší práce předpokládá nenásilnou výchovu dětí k samostatnosti a samostatnému rozhodování s aktivní spoluúčastí dětí za respektování vývojových i individuálních potřeb jednotlivých dětí. Toto vše je ale vyváženo nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád. V každé třídě jsou společně s dětmi vytvářena pravidla. Všichni se snaží o jejich dodržování. Důležitým prvkem jsou také provozní zaměstnanci , kteří se spolupodílí na chodu zařízení.

U nově příchozích dětí nabízíme rodičům zajímavý systém pozvolné adaptace. Jedním z našich předních cílů je, aby se třída stala pro děti kamarádským společenstvím, v němž jsou zpravidla rády a kde jsou nenásilně ovlivňovány prosociálním směrem = prevence šikany a sociálně patologických jevů, pomoc potřebným, vnímání a respektování multikulturní společnosti.
Mateřská škola Raškovice je školou „otevřenou“ pro rodiče, ale také učitele a studenty, kteří mají zájem o spolupráci.

V naší MŠ je dodržován pravidelný denní rytmus, který však umožňuje flexibilně reagovat na aktuální situace a potřeby. Klademe důraz na dostatečný prostor pro spontánní hry dětí.
V programu dne jsou respektovány individuální potřeby dětí (spánek, aktivita, odpočinek). Časový harmonogram dne je stanovován podle aktuálních potřeb na každý školní rok, pro každou třídu a je součástí Třídního vzdělávacího programu. Denní režim je dostatečně pružný a flexibilní, upravuje se podle aktuální situace (aktivity, výlety, angličtina, pobyt venku apod.).

Budova MŠ je po kompletní rekonstrukci oken a fasády. Veškeré vybavení odpovídá všem potřebným bezpečnostním standardům. Hračky a nábytek jsou přizpůsobeny k využívání dětmi od tří let. Jednotlivé prostory jsou plánovány a zařizovány tak, aby co nejlépe vyhovovaly nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí.

Hračky, pomůcky, náčiní a další doplňky nebo alespoň jejich podstatná část je umístěna tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení, jsou stanovena pravidla pro jejich využívání pedagogy i dětmi. Učitelky je průběžně obnovují a doplňují s přihlédnutím k aktuálním tématům Třídního vzdělávacího programu.
Prostředí naší budovy je upraveno tak, aby dětské práce byly dětem přístupné a mohli je shlédnout i jejich rodiče. Děti se samy svými výtvory podílejí na výzdobě naší MŠ.

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Mají stále k dispozici dostatek tekutin, mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Nepřípustné je nucení dětí do jídla.

Mateřská škola Raškovice nabízí mimo jiné celou řadu zajímavých činností a aktivit, které v každém školním roce vycházejí z aktuálních potřeb (s přihlédnutím k aktuálnímu tématu Školního vzdělávacího programu), požadavků rodičů a pedagogů.

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI