Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Základní škola > Projekty > ESF, ROP

ESF, ROP

Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2.3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Specifický cíl

02.3.61.1 Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

02.3.68.5 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018174

Výzva

02_20_080 – Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III – MRR v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu

3.I/1 – Školní asistent – personální podpora MŠ

3.I/9 – Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

3.II/1 – Školní asistent personální podpora ZŠ

3.II/12 – Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

3.II/5 – Školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč

Celkové výdaje projektu 1 074 591,00

Dotace EU 913 402,34

Podíl poskytnuté dotace

EU 85 %

Státní rozpočet 161 188,66

Podíl poskytnuté dotace

SR 15 %

Doba realizace

1/2021 – 8/2022

 

Projekty 2019/2020

č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II, který je zaměřen na šíření příkladů dobré praxe v oblasti
využívání digitálních technologií ve výuce.

Projekty 2018/2019

Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa
2.3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Specifický cíl
02.3.68.1 – Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
02.3.68.2 – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
02.3.68.5 – Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce
02.3.61.1 – Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání
Registrační číslo projektu
CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010025
Výzva
02_18_063 – Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3 OP
Aktivity projektu
2.I/1 – Školní asistent – personální podpora MŠ
2.I/14 – Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
2.I/15 – Komunitně osvětová setkávání
2.II/1 – Školní asistent – personální podpora ZŠ
2.II/18 – Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
2.II/5 – Školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ
2.II/6d – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj
2.II/6e – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze
2.II/9 – Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
2.V/10a – Využití ICT ve vzdělávání v ŠD/ŠK – 64 hodin/64 týdnů
2.V/11a – Klub pro účastníky ŠD/ŠK – čtenářský klub
2.V/11b – Klub pro účastníky ŠD/ŠK – klub zábavné logiky a deskových her
2.V/4d – Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj
2.V/4e – Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze

Financování projektu
Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 2 012 326,00
Dotace EU 1 710 477,08
Podíl poskytnuté dotace EU 85 %
Státní rozpočet 301 848,92
Podíl poskytnuté dotace SR 15 %
Doba realizace
1/2019 – 12/2020

Zvyšování kvality školy

Od 1. 1. 2019 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II., reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010025.

Cílem projektu je zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 2.012.326,- Kč realizujeme tyto aktivity:

– Školní asistent – personální podpora MŠ
– Komunitní setkávání s rodiči MŠ
– Školní asistent – personální podpora ZŠ
– Kariérový poradce ZŠ
– sdílení zkušeností pedagogů ZŠ
– vzdělávání pedagogů v OSV a inkluzi
– Klub pro žáky ŠD – čtenářský klub
– Klub pro žáky ŠD – klub logiky
– ICT ve vzdělávání ŠD
– vzdělávání vychovatelů ŠD v oblasti OSV a inkluzi

V areálu mateřské školy jsme začali realizovat projekt:
Environmentální zahrada MŠ Raškovice
Podpořený Státním fondem životního prostředí ČR.

Hlavním cílem projektu je rozvoj kompetencí potřebných pro environmentálně odpovědné jednání, tj. jednání, které je v dané situaci a daných možnostech co nejpříznivější pro současný i budoucí stav životního prostředí.
Důležitým faktorem projektu je místně zakotvené učení. Děti získají prostor pro poznávání vytvořený školou spolu s dalšími partnery (rodiče, místní samospráva, spolky a sdružení), díky nímž se zrealizují navržené změny, a tím postupně změní a zlepší místo, kde žijí.
Environmentální zahrada se stane součástí školního areálu, který již nyní slouží jako místo určené k relaxaci, k procházkám i k výuce.
Dříve byla školní zahrada koncipována tak, že dětem sloužilo větší množství dřevěných herních prvků. Rozlehlý, spíše parkově upravený pozemek a zeleň pak tvořily jakousi „přírodní kulisu“. Jejich údržba však byla pro školku náročná a možnosti využití zahrady postupně přestávaly odpovídat jejímu vzdělávacímu programu. Cílem proto bylo proměnit zahradu tak, aby se ona sama stala variabilním herním prvkem, zahradou i krajinou zároveň a současně užitečným pomocníkem v práci pedagogů.
Cíl projektu
• Naučit se využívat přírodní zdroje ze školní zahrady.
• Pozorovat rozdíly mezi přírodními barvami a barvami umělými.
• Vyzkoušet si výrobu barvy z přírodních materiálů.
• Nalézat a porovnávat různé odstíny přírodních barev v jejich přirozeném prostředí.
• Zmapování prostoru zahrady.
• Pozorování proměny našich emocí skrze prostředí, ve kterém se nacházíme.
• Uvědomění si vztahu k místu.
Děti si uvědomují, že prostředí, které je obklopuje, ovlivňuje to, jak se cítí.
• Pohyb na zahradě má vliv na zdraví dítěte a jeho odolnost
• Podnětné prostředí zahrady podporuje rozvoj schopností a dovedností
• Na zahradě se děti učí přirozenou cestou zkušenostního učení
• Přírodní prostředí a zdravá míra rizika rozvíjí motoriku, kreativitu a sebevědomí dítěte
• Při volné hře a kontaktu s dětmi probíhá potřebná socializace dítěte
• Školní zahrada je sdílený prostor, o kterém děti mohou spolurozhodovat a učit se umění diskuse
• Využití zahrady podporuje vztah dětí k místu, ve kterém žijí
• Vzdělávání dětí v oblasti estetiky a krajinné tvorby formuje budoucí vztah člověka ke kulturnímu prostředí
• Na zahradě děti objevují zákonitosti přírody a potravního řetězce
• Péče o zahradu učí děti praktickým dovednostem a odpovědnosti
• Zahrada spoluutváří komunitu, může se stát místem setkávání a společných aktivit
Vytvořením zahrady zkvalitníme environmentální výchovu dětí, které mohou realizovat učení praktickou činností, pochopit příklady různých biotopů. Veškeré uskutečněné aktivity v rámci projektu povedou žáky k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě, k vnímání estetických hodnot prostředí.
Děti tak budou mít k dispozici prostor pro kutění, pěstování, hry i pro společné stolování venku. Přírodní ráz zahrady ozvláštní balanční kůly, přírodní tunel, lanová pyramida, dendrofon, pozorovací štěrkoviště, svahová skluzavka nebo nevšední mobiliář.
Vznikne sjednocený prostor, který současně nabízí zákoutí vhodná pro výuku i volnočasové aktivity. Zahradu tak mohou využívat menší i větší děti současně. Díky návrhu vznikl kolem zahrady zelený pás se zapojenými výsadbami trvalek, keřů a stromů poskytující odclonění od silnice.
Vytvořením zahrady zkvalitníme environmentální výchovu dětí, které mohou realizovat učení praktickou činností, pochopit příklady různých biotopů. Veškeré uskutečněné aktivity v rámci projektu povedou žáky k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě, k vnímání estetických hodnot prostředí.
Děti budou využívat celou plochu zahrady, která bude rozvržena na několik částí: pozorovací štěrkoviště, kde se děti budou seznamovat nejen s přírodou, ale také využijí své kreativní a polytechnické schopnosti a dovednosti, habrový tunel, jež bude sloužit jako stínění zahrady, seznamování s přírodou a naučí děti zvládat motoriku a koordinaci, velký svah bude využit pro zvládání motoriky, pozorování zahrady z výšky, zeleň vysázená vedle něj vytvoří labyrint stromů a keřů pro živé tvory, ptáky, ježky, hmyz, děti se zde budou potkávat s živými tvory, jež navštěvují zahradu během celého roku. Interaktivní tabule s pexesy a poznávacími kartami o přírodě naučí děti rozlišovat druhy zvířat a rostlin, stromů, keřů, formou hry. Přírodní xylofony a dřevěné prvky budou propojením zvuků přírody a herních nástrojů.
Osázení zahrady od vstupu vytvoří z areálu školy přírodní biotop, který poskytne dětem i dospělým pocit relaxace, soužití s živou přírodou.

rok 2017

Aktuální projekty  2017

Projekt Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků,

reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210 spolufinancovaného Evropskou unií, realizujeme ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Masarykovou univerzitou Brno.

Cílem projektu je zvyšování otevřenosti škol v oblasti inkluze. Projekt zlepšuje vzdělávací praxi formou zvyšování kompetencí škol a školských institucí v oblasti inkluzivního vzdělávání v rámci akce KLIMA. Projekt realizuje metodickou podporu pedagogických pracovníků při práci s heterogenní skupinou a navyšování odborných kapacit pro práci s žáky s potřebou podpůrných opatření.

Primárním nástrojem jsou: 1. pilotní ověřování pozice Koordinátora inkluze ve školách 2. zřízení funkcí školního asistenta, školního speciálního pedagoga a školního psychologa ve školách.

Koordinátorem inkluze na škole a vedoucím školního poradenského centra je Mgr. Sylva Mertová, tel: 558425552, na níž se můžete obracet při výukových obtížích žáka, školním neúspěchu, zajištění kontaktu na PPP či SPC, či při potřebě zkonzultovat školní zralost dítěte před nástupem k povinné školní docházce nebo návštěvu odborného poradenského zařízení.

Školní psycholog, Mgr. René Gavlas, tel: 558425553, pro osobní pohovory s rodiči v pracovní době čtvrtek 14.00 – 17.00 hod. a dále po domluvě, provádí následující činnosti:

 • Podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence.
 • Komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci.
 • Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.
 • Depistáž specifických poruch učení v základních a středních školách.
 • Diagnostika při vzdělávacích a výchovných problémech žáků.
 • Depistáž a diagnostika nadaných dětí.
 • Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.
 • Screening, ankety, dotazníky ve škole.
 • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření prvního stupně, zejména pomoc při sestavování plánu pedagogické podpory a vedení.
 • Péče o žáky, kterým jsou poskytována podpůrná opatření druhého až pátého stupně, zejména pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu a vedení.
 • Individuální případová práce se žáky v osobních problémech, zejména konzultace a vedení.
 • Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.
 • Prevence školního neúspěchu žáků, zejména náprava a vedení.
 • Kariérové poradenství u žáků.
 • Techniky a hygiena učení pro žáky.
 • Skupinová a komunitní práce s žáky.
 • Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
 • Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.
 • Konzultace se zákonnými zástupci při vzdělávacích a výchovných problémech dětí.
 • Podpora tolerantního a multikulturního prostředí ve škole a školském zařízení.
 • Podpora pro dlouhodobě selhávající žáky ve vzdělávání.
 • Participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.
 • Metodická podpora při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Metodická pomoc třídním učitelům.
 • Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky, konzultace a metodické vedení.
 • Účast na pracovních poradách školy.
 • Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole, zejména výchovného poradce, školního metodika prevence a třídních učitelů.
 • Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.
 • Metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu.
 • Besedy a osvěta zákonným zástupcům.
 • Prezentační a informační činnost.
 • Participace na přípravě přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole.

Pedagogové mateřské školy jsou zapojeni do projektu ve spolupráci s OU a UPOL:

PODPORA SPOLEČENSTVÍ PRAXE JAKO NÁSTROJ ROZVOJE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových témat a
mezipředmětových vztahů.

 

 

Logolink(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola je zapojená do projektu Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků,

který realizujeme v letech 2017-2019.

reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210 spolufinancovaného Evropskou unií.

Cílem projektu je zvyšování otevřenosti škol v oblasti inkluze. Projekt zlepšuje vzdělávací praxi formou zvyšování kompetencí škol a školských institucí v oblasti inkluzivního vzdělávání v rámci akce KLIMA. Projekt realizuje metodickou podporu ped. pracovníků při práci s heterogenní skupinou a navyšování odborných kapacit pro práci s žáky s potřebou podpůrných opatření a s marginalizovanými skupinami jako jsou Romové. Primárním nástrojem jsou:
1. pilotní ověřování pozice Koordinátora inkluze ve školách
2. zřízení funkcí školního asistenta, školního speciálního pedagoga a školního psychologa ve školách.

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni zajišťuje coby partner projektu metodické vedení školních asistentů (KA 05) na 15ti spolupracujících školách a vzdělávací akce pro rodiče a širší veřejnost na téma inkluzivní vzdělávání (KA 06).

 Logolink(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V letech 2017-2019 realizujeme projekt: Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v Zš a MŠ Raškovice

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002012 spolufinancovaného Evropskou unií.

Na projekt jsme získali částku 1.318.054 Kč

Projekt je zaměřen na:

osobnostně profesní rozvoj pedagogů,

společné vzdělávání dětí a žáků,

usnadnění přechodů dětí z MŠ a ZŠ,

podporu extrakulárních aktivit,

spolupráci školy s rodiči a žáky.

V rámci projektu jsme okruh zaměstnanců školy rozšířili o školního asistenta pro MŠ, paní Jaroslavu Škanderovou, školního asistenta pro ZŠ, paní Růženu Blahutovou. Jejich pracovní náplní je pomoc při dohledu a organizaci výuky pedagogů obou stupňů zařízení a pomoc dětem a žákům z méně podnětného prostředí v oblasti socializace a vzdělávání.

Žákům s individuálními potřebami při zvládání výuky byly umožněny po domluvě se zákonnými zástupci doučovací hodiny z hlavních předmětů, českého jazyka, matematiky a anglického jazyka, jež mají především za úkol naučit žáky učit se, najít si svůj osobní pracovní styl a využívat svůj potenciál.

Pedagogové se účastní dalšího vzdělávání v oblasti čtenářské, matematické, jazykové gramotnosti, sborovna prochází vzděláváním v rámci inkluzivního vzdělávání.

 

 

 

rop-msk

 

Projekt „Modernizace výuky na Základní škole Raškovice“

OV polovině roku 2014 zahájila Základní škola a mateřská škola v Raškovicích pod registračním číslem CZ.1.10/2.1.00/30.01637 projekt:

„Modernizace výuky na Základní škole Raškovice“

Cílem projektu, podporovaného z operačního programu ROP NUTS II Moravskoslezsko, je zlepšení podmínek pro výuku odborných předmětů přírodopisu a jazykové učebny. Realizací projektu dojde k modernizaci technologického vybavení školy, a tím k zefektivnění organizace výuky, výraznému zkvalitnění edukačního procesu, zlepšení odborných znalostí a dovedností absolventů s cílem výrazně zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce.

 

O O O O

 

 

 

 

V lednu došlo k potřebnému zajištění dodávky nábytku a IC techniky v celkové hodnotě 522 711,60 Kč. Obě učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí, novým nábytkem, pc technikou, jazyková učebna ozvučením.

V květnu byly zakoupeny pomůcky pro přírodovědné a jazykové předměty v hodnotě cca 345 tis. Kč. Anatomické modely, měřící systém PASCO, interaktivní mapy k výuce zeměpisu,  zeměpisné mapy, mikroskopy, laboratorní sklo, laboratorní sady pro laboratorní práce žáků.

Částkou 115.000,-kč se na projektu podílela Obec Pražmo formou sponzorského daru.

Realizace projektu byla ukončena k  15.7.2015.

 

 

 

O projektu „Technika nás baví“

Projekt „Technika nás baví“ reaguje na přetrvávající problém a predikci vývoje na trhu práce v MS kraji. Tímto problémem í aktivity žadatele v rámci krajské regionální aktivity ForTech (2007-9) a na projekt „Region4Tech“, jež je žadatelem reje malý zájem o práci v technických profesích zejména v elektrotechnice a stavebnictví. Projekt navazuje na předchozalizován od 1.6.2011.

Cílem je motivovat žáky 6. – 9. ročníku ZŠ k volbě studia elektrotechnických a stavebních oborů poptávaných na trhu práce v Moravskoslezském kraji a přesvědčit žáky i učitele ZŠ o prestiži a dobré perspektivě těchto oborů. Nezbytnou součástí je rozvoj spolupráce se SŠ a podnikovou sférou v MS kraji. Naplnění těchto cílů bude dosaženo realizací odborných workshopů a projektových dnů zaměřených na rozvoj, manuální zručnosti žáků ZŠ, odborných exkurzí v podnicích a SŠ, odborných soutěží, provozem webportálu, vyvinutím metodik pro pracovní vyučování, jejich ověřením a vybavením dílen na 2 partnerských ZŠ.

Realizátorem projektu je  Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Oblast podpory 7.1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Termín realizace:  březen 2012 – červen 2014

Rozpočet:  12,9 mil. Kč

Cíle projektu:

 • motivovat žáky ZŠ k volbě studia na technických SŠ a přesvědčit je o prestiži a dobré perspektivě elektrotechnických a stavebních oborů
 • tuto motivaci podněcovat realizací aktivit, jejichž jádrem je vlastní činnost žáků, prožitek z reálného prostředí, tvořivost
 • rozvíjet manuální zručnost žáků
 • rozvíjet spolupráci s podnikovou sférou v Moravskoslezském kraji působící v oborech elektrotechnika a stavebnictví
 • přispět ke zlepšení podmínek při výuce pracovního vyučování dovybavením dílen partnerských ZŠ potřebným materiálem a pomůckami, které mají rozvíjet v žácích manuální zručnost a tím také zájem o technické profese a přispět ke zkvalitnění a inovacím vyučovacích metod.

Sekundárním cílem je zvýšení počtu kvalifikovaných pracovníků v elektrotechnických a stavebních oborech na trhu práce v Moravskoslezském kraji.

více na  http://www.povolaniprozivot.cz/projekt-technika-nas-bavi/o-projektu-technika-nas-bavi

 

Na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ( OP VK), pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách byl naší škole schválen projekt s názvem

„Rozumět učení, učit se rozumem rozumět světu“

Realizace projektu v délce trvání 30 měsíců je stanovena v období od 1.8.2011 do 31.1.2014.

Celková přidělená dotace a výdaje projektu činí 1 601 367,00 Kč.

Cílem projektu „Rozumět učení, učit se rozumem rozumět světu“ je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových inovovaných metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin přírodovědných předmětů, podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných a tvorbou nových výukových materiálů v dalších předmětech.

Učební materiály vytvořené v rámci projektu jsou volně ke stažení v následujících příspěvcích pod označením „Učební materiály“

 

 

Ani učitelé nezůstávají pozadu ve svém zlepšování a rozvoji. Vzdělaný a připravený pedagog může dětem předat daleko více. Učitel je předurčen k tomu, aby na sobě pracoval pro celý život, děti se mění a právě ten, kdo s nimi tráví v pracovním a výchovném procesu dlouhý čas, musí udržovat tempo i myšlení. Podařilo se nám získat grant v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení  v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Jedná se o projekt s názvem

„Podpora profesního rozvoje pedagogů ZŠ a MŠ Raškovice prostřednictvím vzdělávání“ 

reg. číslo: CZ.1.07/1.3.44/01.0023

logo s msk

Roční projekt zaměřený na vzdělávání pedagogů ukončen.

 

V minulém roce se nám podařilo získat grant v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Náš projekt s názvem „Podpora profesního rozvoje pedagogů ZŠ a MŠ Raškovice prostřednictvím vzdělávání“ a registračním číslem CZ.1.07/1.3.44/01.0023 byl zahájen 1. 3. 2012 a ukončen bude k 30. 6. 2013. Schválený rozpočet projektu činil 1.661.277,16 Kč.

Cílem projektu bylo prostřednictvím profesního rozvoje pedagogických pracovníků, vychovatelů a vedoucích pracovníků školy pozitivně ovlivnit změnu klimatu naší školy, rozšířit možnosti využívání moderních vyučovacích metod a ICT ve výuce a zvýšit dovednosti cílové skupiny komunikovat v cizím jazyce.

Pro cílovou skupinu bylo určeno 16 vzdělávacích aktivit akreditovaných MŠMT pro DVPP, které reagovaly na zjištěné vzdělávací potřeby – byly realizovány kurzy zaměřené na projektové vyučování, zvládání stresu, konfliktních a obtížných situací, prevenci burnout efectu, asertivní jednání, komunikaci se žáky, práci s programy MS Office a Adobe Photoshop a jazykové kurzy.

Na dodavatele vzdělávacích aktivit bylo na začátku realizace projektu vyhlášeno výběrové řízení. Jeho výhercem se stala společnost MEROSYSTEM s.r.o.. Při realizaci jednotlivých kurzů byl kladen důraz na současnost metod výuky (best practices, hry rolí, řešení modelových situací apod.) a okamžitou aplikovatelnost nově nabytých znalostí a dovedností v pedagogické praxi.

Komplexním profesním rozvojem pedagogických pracovníků došlo ke zkvalitnění, zatraktivnění a zefektivnění výuky a také pozitivnímu rozvoji klimatu na naší škole. Projekt přispěl značnou měrou také k naplňování našeho plánu modernizace výuky a školního a pracovního prostředí školy. Ten zahrnuje kromě implementování kurikulární reformy také účast školy na projektech určených pro základní školy, vzdělávání zaměstnanců školy a zapojování žáků do soutěží a jiných akcí.

 

 

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI