Celoškolní projekt 2018/2019 podpořený z rozpočtu Moravskoslezského kraje
MĚJME JE RÁDI, I KDYŽ JSOU JINÍ! Asíci, pasíci,marťani a ti další…

V posledních letech cítíme, že i přes veškerou pedagogickou snahu se nám v některých třídních kolektivech nedaří nastavit takové klima třídy, ve kterém by se všichni žáci i jejich učitelé cítili dobře. Jsou to třídy, které jsou výchovně náročné, stojí spousty sil při udržování nastavených preventivních pravidel. Často právě v těchto třídách vznikají zárodky rizikových projevů chování žáků. K rizikovým žákům, často patří ti, kteří se nějakým způsobem odlišují od ostatních spolužáků. Dnes to už nejsou děti s rovnátky, brýlemi či pihami ale dětí s poruchami autistického spektra, poruchami chování, vývojovými poruchami, dětí z nepodnětného prostředí, dětí s nízkými intelektovými schopnostmi, dětí se zdravotními problémy.
U zdravých dětí je v období puberty těžké najít sama sebe a své místo v kolektivu, co teprve u dětí s různými poruchami. Navázání sociálních vazeb a kontaktu bývá pro tyto děti velmi komplikované. Jejich jinakost, časté střídání nálad, emoční nestabilita, ataky a afekty jsou příčinami přetrvávajících nedorozumění, nepochopení, jejich odmítání, vztahových problémů v kolektivu dětí. Tento projekt je zaměřen na budování a podporu pozitivních třídních klimat, na implementaci vhodných vzorů, modelů chování, tvorbě pozitivních postojů žáků ve třídách s „rizikovými“ žáky a přetrvávajícími výchovnými problémy. Součásti je také kvalitní odborná příprava pedagogů, asistentů, vychovatelů ke zvyšování znalostí, dovedností, kompetencí v oblasti preventivní práce se žáky s rizikovým chováním.
Na základě evaluačních výstupů prevence školy, převládajících problémů, které řešíme a potřeby změnit nefunkční postupy jsme sestavili plán činností, oslovili odborníky a spolupracující organizace, stanovili jsme si cíle, kterých chceme dosáhnout a způsoby realizace projektu, které povedou k efektivnějším výsledkům výchovné práce.
Tento, již šestý projekt, navazuje na předešlé projekty realizované v letech 2009 až 2018 (Zachraň se! 2009/10, Ubraň se!2011/12, Buď v pohodě! 2013/14, Diroško 2014/15, Kybersmetí ubíjí naše děti! 2017/18)).
Do projektových aktivit jsou implementovány prožitkové a vzdělávací programy neziskových organizací – Nebuď oběť, o. s. Ostrava, Etická výchova o.p.s., Frýdlant nad Ostravicí, PPPP Ostrava, Acet ČR, z.s. a další. Na projektu participují erudovaní odborníci, se kterými máme
dlouholeté pozitivní zkušenosti.

Školní preventivní projekt –Kybersmetí ubíjí naše děti!    

DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE  pro školní rok 2017/2018  Dotační program na Podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže           

Dnes vyrůstají děti v úplně jiné době, v jiném světě než jejich rodiče. Technické vymoženosti jsou ze dne na den dokonalejší a podstatnou měrou zasahují a ovlivňují životy našich dětí. Ty vstávají, usínají, rostou s mobilem či tabletem v ruce. Na internetu se pohybují jako my kdysi na hřišti. Ze svých pokojů vycházejí jen v nejnutnějších případech, protože vše, co potřebují, mají u sebe, v malé krabičce, která pojme celý svět. Ta jim umožňuje věci, o kterých Vy, milí rodiče, nemáte ani tušení. Na základě evaluačních výstupů prevence školy, převládajících problémů dětí, které ve škole řešíme a potřeby upozornit všechny členy školní komunity na reálné nebezpečí virtuálního světa, jsme připravili pro letošní školní rok projekt – Kybersmetí ubíjí naše děti! Je to v pořadí už pátý projekt věnovaný preventivním aktivitám. Finanční prostředky k jeho realizaci jsme získali v rámci grantového řízení Moravskoslezského kraje.

Projekt je rozdělen do tří hlavních bloků, které se obsahově specializují na preferované problémové oblasti (Můj hrdina je padouch, Kyberdrbárna a Škola osobního života-zdravá integrace sexuality).

 V rámci prvního bloku pod názvem – Můj hrdina je padouch, proběhly v září adaptační kurzy pro 6. ročníky ve Vyšních Lhotách. Program pobytu, zaměřen hlavně na posílení pozitivních vzorů, kladných vlastností spolužáků, ke kultivaci spolupracujícího, empatického, asertivního třídního klimatu, vedla Bc. Jana Svobodová, naše dlouholetá externí poradkyně a lektorka preventivních aktivit. V říjnu proběhlo šetření klimatu tříd formou standartních sociometrických dotazníku. Výstupy těchto dotazníků jsou pro třídní učitelé velmi cenné, neboť dovolují nahlédnout pod pokličku třídního klimatu. Učitel tak lépe pochopí vztahy mezi žáky, může pomoct odmítaným a ostrakizovaným žákům, podchytí a usměrní případné agresivní či jiné rizikové chování některých dětí. Pro třídy s narušeným klimatem jsme připravili dopolední prožitkové lekce, úzce zaměřené na akutní problémy, které se ve třídě vyskytly.

Součástí prvního bloku projektu bylo i vzdělávání pedagogů v oblasti práce s třídním kolektivem, s rizikovými i inkluzivními žáky. Školení realizovala odborná lektorka společnosti Infra s.r.o.

Pro rodiče žáků s problémy, rizikových žáků, pro rodiny s problémy ve výchově, pro rodiny s osobními problémy jsou připraveny odpolední konzultace se školním psychologem, pracovníky OSPOD, konzultační schůzky se školským poradenským pracovištěm.

 

 

 

Projekt „Buď v pohodě!“ nás provází celý školní rok

DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE  pro školní rok 2012/2013  Dotační program na Podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže

Základem projektu je 5 bloků, které se specializují na určité rizikové jevy. Každý blok má dvě úrovně jednu pro žáky druhou pro pedagogy ( většinou ve formě vzdělávání v určité oblasti prevence a práce s dynamikou skupiny).dsc00357

Každý blok je zaměřen na prožitek, využití emocí, téma je vždy zpracováno v podobě výtvarného díla, vzniká artefakt, který je znázorněním cíle. Což je u nejmladší věkové kategorie nejlepším zachycením prožitku. Během činností vznikají manuály se zachycením postupů a průběžné práce dětí jako doklad o konaných aktivitách.

Cíle projektu 

  •  pozitivní změna klimatu školy, „polidštění“ interpersonálních vztahů ve školní komunitě,posílení a upevnění pozitivních vztahů mezi žáky, mezi žáky a třídním učitelem
  • primární soběstačnost pedagogů preventivně působit na žáky, zvyšování kompetentnosti,  odbornosti  a dovednosti  pedagogů  v oblastech primární prevence
  • preference vybraných oblastí prevence, se kterými škola dlouhodobě zápasíü     intenzivnější angažovanost členů školní komunity na preventivních aktivitách
  • (přímá účast na programech, pomoc při realizaci, vyšší počet rodičů zapojených do preventivních aktivit)
  • prokazatelné zlepšení školního klimatu, zlepšení interpersonálních vztahů ve třídách, zlepšení komunikace mezi školou a rodiči

Popis činností v příloze:  realizované bloky výuky

Zhodnocení projektu

Přestože prevence patří mezi hlavní pilíře školní strategie a škola se ji věnuje intenzivně a dlouhodobě, cítili jsme velkou  potřebu zintensivnit preventivní působení především na mladší žáky. Tak se zrodil náš letošní preventivní projekt pod názvem Bud v pohodě!, který byl financován z grantu MSK. Tento projekt není ojedinělý a navazuje na náš dlouhodobý záměr v oblasti prevence  a také na předešlé dva projekty Zachraň se! a Ubraň se!. Naším primárním cílem je cíleně a včas preventivně působit na žáky tak, aby se zvýšila pravděpodobnost životnosti pozitivních vzorců chování v pozdějším pubertálním věku a snížila „emocionální slepota a hluchota“  dospívajících. Navrhované projektové aktivity byly postaveny tak, aby včas ovlivnily hodnotovou orientaci dětí, jejich postoje a názory ještě dřív, než se s krizovými situacemi setkají v běžném životě.

Základem projektu Buď v pohodě! bylo 5 bloků (Buď v pohodě, Nikotikolik, Pomoz mi, Virtuální břídilové a jiná zvěřena, Zvládnu to sám), které se specializovaly na určité rizikové jevy. Každý blok měl dvě úrovně – jednu pro žáky druhou pro pedagogy ( většinou ve formě vzdělávání v určité oblasti prevence). Výuka v těchto dnech byla plně přizpůsobená potřebám projektu. Tentokrát byl projekt zaměřen  hlavně na mladší žáky  3.- 5. ročník . Ve spolupráci se staršími žáky byly připraveny  a realizovány některé části projektu. V této spolupráci jsme cíleně posilovali pozitivní vrstevnický vliv a vliv starších spolužáků na děti mladší, pro které jsou starší žáci přirozené autority.  V jednotlivých blocích projektu byly realizovány různé metody a formy práce tak, aby aktivity byly dostatečně atraktivní, srozumitelné, přizpůsobené věku dětí. (diskusní, situační, inscenační metody, didaktické hry, metoda problémového výkladu, metody názorně demonstrační, metody projektivní …)

Ke spolupráci při realizaci určitých části projektu byly přizvány odborné instituce a akreditované neziskové organizace: PPP – FM, Centrum nové naděje – FM,  Policie ČR-FM,  pracovníci krizových center,  AVE o.s.- Petrovice u Karviné, Nebuď oběť o.s. – Ostrava, HDS – Raškovice, instruktoři Juda, Adra-FM, OÚ – Raškovice, rodiče žáků a další erudovaní odborníci a lektoři.

Projekt Buď v pohodě! vhodně doplňoval stálé aktivity školy v oblasti primární prevence. Jednoznačně vedl k pozitivním změnám klimatu školy (zlepšili se interpersonální vztahy ve školní komunitě, vztahy mezi žáky, mezi žáky a TU, vytvořily se velmi pozitivní vazby mezi žáky, rodiči, poradenským týmem školy, vedením školy, zlepšení komunikace mezi školou a rodiči…). V rámci projektu byli pedagogové proškolování v různých oblastech rizikového chování žáků, průběžně si tak zvyšovali své dovednosti, schopnosti, odbornost a kompetentnost na poli primární prevence. Projekt byl zaměřen na vybrané oblasti prevence – agrese, šikana a kyberšikana, alkoholismus a tabakismus, řešení běžných krizových a rizikových situací  v životě dětí a dospívajících… se zaměřením na preventivní působení na mladší žáky (3.- 5.třída). Povedlo se nám také intenzivněji angažovat členy školní komunity na preventivních aktivitách.

Realizace již třetího preventivního projektu přinesla plody v podobě trvajícího pozitivního klimatu školy (vyhodnocení dotazníků žáků a rodičů),  ke kvalitnější a včasnější komunikaci školy s rodiči žáků vykazujících rizikové chování, ke snížení počtu rizikového chování žáků, k odmítavým postojům mladších žáků k jakémukoliv agresivnímu jednání, k individuálnímu rozhodnutí žáků odmítat návykové látky a vážit si své zdraví…  Dlouhodobé kvalitní preventivní projekty poskytují velký potenciál, prostor a čas k efektivnějším výsledkům výchovné práce. Výsledky vidíme i v tom, že již čtvrtým rokem jsme na škole neřešili žádný problém se zneužíváním návykových látek, snížil se počet žáků s rizikovým chováním včasnou identifikaci a následnou okamžitou spolupráci s rodinou a odbornými institucemi (OSPOD, PPP-FM), většina pedagogů se vzdělává v oblasti prevence a dbá na základy etiky, morálky a slušného chování mezi žáky, zlepšila se vnitřní i vnější komunikace mezi členy školní komunity, zaznamenáváme i další drobnější úspěchy, které naši preventivní působení dělají smysluplným a potřebným.

Věříme, že vše dobré, co jsme do dětí “ zaseli“  po letech „sklidíme „v podobě slušných, úspěšných, empatických lidí, kteří si váži zdraví a důležitých lidských hodnot, žijí zdravým životním stylem, mají srdce na pravém místě a rozum k tomu, aby správně vyhodnotili a uměli se bránit případným životním problémům a nebezpečím.