Lesy ČR
Moravskoslezský kraj
Ekoškola
Etická škola
Zš a Mš Raškovice > Aktuality - MŠ > Zápis dětí do MŠ k plnění předškolní docházky

Zápis dětí do MŠ k plnění předškolní docházky

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Raškovice v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje termíny pro přijetí dětí k plnění předškolní docházky.

Zápis k předškolní docházce se koná:

V neděli 14. května od 9:00 – 12:00 hod.

a v pondělí 15.května 2017 od 9:00 – 16:00 hod.

Kapacita přijímaných dětí je max. 24.

Zápis k předškolnímu vzdělávání provádí ředitelka školy podle stanovených kritérií, dítě do mateřské školy  se přijímá na základě předložené:

Potřebné dokumenty k zápisu:

 • občanský průkaz zákonných zástupců k doložení trvalého bydliště
 • rodný list dítěte

 

Vzhledem ke změně legislativy od 1.září 2017 došlo ke změně termínu zápisu také v MŠ. Mění se povinnost zákonných zástupců k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Je vydán školní řád pro MŠ, z něhož uvádíme nejpodstatnější informace:

4. Povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

 1. 1 Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni
 1. přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku), pokud zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání a tento přestupek bude řešen v přestupkovém řízení pod pokutou až 5.000,-Kč.
 2. zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno,
 3. na vyzvání vedoucí učitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
 4. informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,
 5. dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
 6. oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (údaje pro vedení školní matriky),
 7. ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné.

 

5. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 1. 1 Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května, termín zápisu vyhlašuje ředitelka školy s dostatečným předstihem.
 2. 2 Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:
 3. žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (příloha č. 1),
 4. potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 5. Evidenční list (příloha č.2)
 6. 3 V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. (příloha č.3)
 7. Docházka a způsob vzdělávání
 8. 1 Při přijetí dítěte do mateřské školy vedoucí učitelka mateřské školy písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole, změny jsou prováděny písemnou formou.
 9. 2 Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.
 10. 3 Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti, písemně, telefonicky nebo osobně. Po návratu dítěte, které absolvuje povinné předškolní vzdělávání, písemně doloží omluvenku v omluvném listu s uvedením důvodů absence. (Příloha č. 5)

 

 1. 4 Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí
 2. a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,
 3. b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,
 4. c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 

 1. Individuální vzdělávání

10.1     Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v

odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.  (Příloha č. 6 )  Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:


a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

 1. b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 2. c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.
 3. 2 Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.

Ředitelka školy stanovuje termíny ověření vždy na první pondělí měsíce prosince aktuálního školního roku a náhradní termín ze závažných důvodů, pokud se dítě nemůže dostavit na pevný termín ověření a po omluvě zákonnými zástupci, po domluvě se zákonnými zástupci nejpozději do 20.prosince aktuálního kalendářního roku.

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

12. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

 1. 3 Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího (rámcového) programu probíhá v základním denním režimu od 6.00 – 16.00 hod.

Povinné předškolní vzdělávání je vymezeno v časovém rozmezí od 8:00 do 12:00 hodin.

 1. 4 Úplata za vzdělávání je hrazena do patnáctého dne stávajícího měsíce, děti plnící povinné předškolní vzdělávání se vzdělávají bezúplatně, a to i v udělení odkladu. Není bezplatné pro děti, které budou žádat o předčasný zápis k povinné školní docházce.

Stravné je hrazeno v měsíci předcházejícímu stravování.

 

Kritéria pro přijetí žáků k předškolnímu vzdělávání

1) Přednostně budou přijímány dle zákona č.178/2016 Sb.:

 1. děti narozené v posledním roce před zahájením školní docházky a děti s odkladem školní docházky s místem bydliště na území zřizovatele,
 2. děti narozené v předposledním roce před zahájením školní docházkymístem bydliště na území zřizovatele,
 3. dále děti dle data narození bez rozdílu místa trvalého bydliště, a to včetně dětí předškolních bez místa bydliště na území zřizovatele.

 

stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte od 1.9.2017

Měsíční výše úplaty

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte činí 500,- Kč za příslušný kalendářní měsíc, což je 10 % skutečných nákladů.

Čl. 4
Výše úplaty v období letních prázdnin

V době přerušení provozu po projednání se zřizovatelem školy (v období hlavních prázdnin) je úhrada za provoz mateřské školy určena poměrnou částkou za skutečnou dobu provozu.

Čl. 5
Osvobození od úplaty

 • Zákonný zástupce dítěte se zdravotním postiže­ním (ve smyslu § 16 odst. 2 školského zákona) se v po­sledním ročníku veřejné ma­teřské školy vzdělávají vždy „bezúplatně.“
 • Zákonný zástupce dítěte, které se v daném škol­ním roce povinně vzdělává v posledním roční­ku mateřské školy nebo mu byla odložena povinná školní docházka.
 • Zákonný zástupce dítěte,
 • který pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi,
 • nezaopatřeného, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
 • kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě nebo osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli školy.

HELP DESK - Hlášení problémů
Implementace a správa Google Apps, tvorba webových prezentací - CHILLI