SPECIÁLNÍ NÁSTĚNKA SPECIÁLNÍ PEDAGOŽKY

Co vše se může skrývat pod tímto speciálním názvem? 😊

Není to nic jiného než přidaná hodnota našeho ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ, a tak trochu způsob, jak přiblížit žákům fungování našeho poradenského pracoviště, neboť SPECIÁLNÍ NÁSTĚNKA se nachází vedle tabule, která objasňuje role všech členů ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ. Pokud na této tabuli spočine zrak našich žáků, dozví se, kdy zajít za výchovnou poradkyní, metodičkou prevence, kariérovou poradkyní a za speciální pedagožkou, která tak trochu zištně vytvořila SPECIÁLNÍ NÁSTĚNKU, aby žáky přilákala ke zmiňované tabuli ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ. 😊

Na speciální nástěnce se každý týden objevují nové rébusy, hádanky či zajímavé úkoly, které naše děti ponoukají k tomu, aby přemýšlely, lámaly si své hlavičky a následně se pak radovaly z úspěchu nad správným řešením. Pokud si neví rady, nic se neděje, následující týden zde najdou odpověď, která vše objasňuje. Na nástěnce se také objevují pojmy, které úzce souvisí se speciální pedagogikou a přibližují tak žákům speciálně vzdělávací potřeby některých dětí. Setkáte se zde například s pojmy dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie apod.

Na nástěnce je také každý týden napsán nový citát, který může souviset například s děním ve škole, s probíranými tématy ve vyučování, s děním ve světě, ale také s momentálním rozpoložením naší speciální pedagožky. 😉

V neposlední řadě nás nástěnka provází krajinou ctností v podobě jejich vysvětlení
a zamyšlením se nad tím, zda každá jednotlivá ctnost se může stát jemným předivem dobra v nás a mít tak pozitivní vliv nejen na nás samotné, ale i na svět kolem nás.

Ivana Ochmanová